BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


KLAUSIMAS

 

Kas yra REACH reglamentas ir kur jį rasti (2021-01-04)?

 

ATSAKYMAS (2021-01-04)

 

REACH reglamentas – tai 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą (EChA), iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL 2006 L 396, p. 1, su pataisymais OL L 136, 2007, p. 281).

REACH reglamento reikalavimai įsigaliojo nuo 2007 m. birželio 1 d. palaipsniui.

Šis teisės aktas (Reglamentas) Lietuvoje, kaip ir kitose ES valstybės narėse, taikomas tiesiogiai ir jo reikalavimų privalo laikytis atitinkamai pramonės įmonės ir valstybės institucijos. Už REACH reglamento reikalavimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą bus taikomos sankcijos, nustatytos Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse (841 strapsnis).

KLAUSIMAS

 

Kokias chemines medžiagas reikia registruoti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH reglamentas) (2021-01-04) ?

 

ATSAKYMAS (2021-01-04)

 

Privaloma registruoti visas chemines medžiagas, nepriklausomai nuo to, ar jos pavojingos ar ne, t. y., jeigu gamintojas pagamina arba importuotojas importuoja cheminės medžiagos daugiau negu 1 toną per metus, jis turi užregistruoti cheminę medžiagą.

Registruoti reikia: atskiras chemines medžiagas, chemines medžiagas esančias preparatų sudėtyje ir gaminių sudėtyje esančias naudojimo metu išsiskiriančias chemines medžiagas.

Registracijos procedūrai palengvinti ir vengti kitų sričių teisės aktų dubliavimo yra nustatytos išimtys, t. y. tam tikrų cheminių medžiagų nereikia registruoti:

 • Reglamento IV priede „Cheminės medžiagos, kurių nereikia registruoti pagal 2 straipsnio 7 dalies a punkto nuostatas” išvardinamos cheminės medžiagos, apie kurias žinoma pakankamai informacijos, kad jos nekelia rizikos žmonių sveikatai ir aplinkai; šios išimtys nustatytos remiantis šiuo metu galiojančia praktika, įgyvendinant dabar galiojančius cheminių medžiagų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus;
 •  Reglamento V priede „Cheminės medžiagos, kurių nereikia registruoti pagal 2 str. 7 dalies b punkto nuostatas” išvardinami cheminių medžiagų tipai, kurių registracija nėra tikslinga (gamtinės kilmės, chemiškai nemodifikuotos pavienės medžiagos ar jų grupės, kurios nekelia pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai);
 • polimerai;
 • jeigu regeneracijos metu gaunama cheminė medžiaga jau buvo užregistruota anksčiau;
 • kitais teisės aktais reglamentuojamos cheminės medžiagos;
 • tarpiniams produktams sumažinti registracijos reikalavimai;
 • cheminių medžiagų, naudojamų produktų ir technologiniams tyrimams ir plėtrai, registracijos terminas yra nukeliamas 5 metams (galima dar pratęsti);
 • augalų apsaugos priemonių ir biocidinių produktų veikliosios medžiagos laikomos užregistruotomis;
 • naujos cheminės medžiagos, apie kurias pranešta Direktyvoje 92/32/EB nustatyta tvarka, laikomos užregistruotomis.

KLAUSIMAS

 

Ar reikia registruoti cheminę medžiagą, kurią jau užregistravo kitas Europos Sąjungos gamintojas arba importuotojas (2021-01-04)?

 

ATSAKYMAS (2021-01-04)

 

Taip. Reikia registruoti cheminę medžiagą, nepriklausomai nuo to, ar ją jau užregistravo kitas gamintojas ar importuotojas. Jeigu gamintojas pagamina arba importuotojas importuoja cheminės medžiagos daugiau negu 1 toną per metus, jis turi užregistruoti cheminę medžiagą.

KLAUSIMAS

Ar reikia registruoti iš ne Europos Sąjungos valstybių įsigyjamą mazutą ar kitą kurą (pvz., reaktyvinius degalus) (2021-01-04)?

 

ATSAKYMAS (2021-01-04)

 

Taip. Mazutas, kiti iš žalios naftos cheminiu būdu gauti produktai (pvz., reaktyviniai degalai ir kitos kuro rūšys) turi būti užregistruoti pagal  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH reglamentas) nustatytą tvarką.

KLAUSIMAS

 

Ar cheminės medžiagos, kurios yra uždraustos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų turi būti (preliminariai) registruojamos (2021-01-04)?

 

ATSAKYMAS (2021-01-04)

 

Taip. Cheminės medžiagos neatleidžiamos nuo (preliminariosios) registracijos dėl to, kad jos patenka į Reglamento (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų taikymo sritį.

KLAUSIMAS

 

Kada reikia registruoti chemines medžiagas (2021-01-04)?

 

ATSAKYMAS (2021-01-04)

 

Nuo 2008 m. birželio 1 d. neregistruotų cheminių medžiagų negalima tiekti rinkai (importuoti, parduoti, perduoti kitam asmeniui už mokestį arba nemokamai), nebent jos buvo preliminariai užregistruotos (daugumoje atvejų iki 2008 m. gruodžio 1 d.) arba joms nustatytos išimtys pagal  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (toliau – REACH reglamentas).

Preliminari cheminės medžiagos registracija gamintojui arba importuotojui suteikia teisę užregistruoti cheminę medžiagą žemiau nurodytais terminais (priklausomai nuo kiekio ir pavojingųjų savybių).

 

Registracijos terminai:

 

Cheminės medžiagos savybės/metiniai kiekiai

 

Cheminių medžiagų, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis, registracijos terminai

- 1 ir 2 kategorijos kancerogeninės, mutageninės, toksiškos reprodukcijai cheminės medžiagos[1], kurių gaminama / importuojama 1 tona ir daugiau per metus (vienas gamintojas / importuotojas),

- potencialiai patvarios-bioakumuliacinės-toksiškos medžiagos (PBT) bei labai patvarios-stipriai bioakumuliacinės medžiagos (vPvB) (t. y. cheminės medžiagos, kurioms priskiriama rizikos frazė R50-53[2]), kurių gaminama / importuojama daugiau 100 tonų per metus (vienas gamintojas / importuotojas),

- kitos cheminės medžiagos, kurių gaminama / importuojama 1 000 tonų ir daugiau per metus (vienas gamintojas / importuotojas)

 

 

 

2010 m. lapkričio 30 d.

- Kitos cheminės medžiagos, kurių gaminama / importuojama nuo 100 tonų iki 1 000 tonų per metus (vienas gamintojas / importuotojas)

2013 m. gegužės 31 d.

- Kitos cheminės medžiagos, kurių gaminama/importuojama – nuo 1 tonos iki 100 tonų per metus (vienas gamintojas / importuotojas)

2018 m. gegužės 31 d.

 

Tačiau yra numatyta išlyga tiems gamintojams arba importuotojams, kurie po 2008 m. gruodžio 1 d. pirmą kartą pagamina ar importuoja 1 arba daugiau tonų per metus cheminės medžiagos, REACH reglamente nustatytais terminais atlikti preliminarią registraciją (taip vadinama „vėlyva preliminari registracija“) ir pasinaudoti vėlesniais registracijos laikotarpiais.

Tais atvejais, kai gamintojas arba importuotojas po 2008 m. gruodžio 1 d. pirmą kartą pagamina ar importuoja 1 arba daugiau tonų per metus cheminės medžiagos, kuriai taikomas pereinamasis laikotarpis, turi teisę pasinaudoti pereinamuoju laikotarpiu/ vėlesniais registracijos terminais. Norėdamas užsitikrinti vėlesnius registracijos terminus, pirmą kartą po 2008 m. gruodžio 1 d. pagaminęs ar importavęs cheminę medžiagą, gamintojas / importuotojas (potencialus registruotojas) privalo preliminariai užregistruoti cheminę medžiagą:

 • per 6 mėnesius nuo cheminės medžiagos pagaminimo, importavimo didesniais kaip 1 tona kiekiais per metus pirmą kartą ir
 • ne vėliau kaip likus 12 mėnesių iki nustatyto atitinkamo (nukelto) registracijos termino.

Taigi pirmą kartą po 2008 m. gruodžio 1 d. pagaminę ar importavę chemines medžiagas gamintojai ir importuotojai turės pristatyti preliminarios registracijos informaciją iki (2009 m. lapkričio 30 d.), 2012 m. gegužės 31 d. arba 2017 m. gegužės 31 d. (priklausomai nuo tonažo, savybių ir registracijos terminų, nurodytų  pateiktoje lentelėje).

 

[1] Klasifikuojamos kaip 1 ir 2 kategorijos kancerogeninės, mutageninės, toksiškos reprodukcijai cheminės medžiagos pagal Direktyvoje 67/548/EEB nustatytus klasifikavimo kriterijus.

[2] Klasifikuojamos kaip aplinkai pavojingos, priskiriant rizikos frazę R50-53 (labai toksiškos vandens organizmams ir gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus) pagal Direktyvoje 67/548/EEB nustatytus klasifikavimo kriterijus.

KLAUSIMAS

 

Antrasis cheminių medžiagų registracijos etapas (2013 metai) ir preliminari registracija. Kokie terminai ir procedūros (2021-01-04)?

 

ATSAKYMAS (2021-01-04)

 

Atkreitpinas dėmesys, kad cheminių medžiagų, kurias reikia užregistruoti 2013 metais, vėlyvosios preliminarios registracijos terminas pasibaigęs.

Cheminės medžiagos, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis ir kurių Europos Sąjungoje pagaminama arba į ES importuojama daugiau negu 100 tonų per metus (vienam gamintojui arba importuotojui), turi būti užregistruotos ne vėliau kaip 2013 m. gegužės 31 d. Tokias chemines medžiagas reikėjo preliminariai užregistruoti iki 2008 m. – pirminio preliminarios registracijos termino – arba vėliau, t. y. per šešis mėnesius nuo cheminės medžiagos pirmos pagaminimo arba importavimo dienos. Cheminių medžiagų, kurias reikia užregistruoti iki 2013 m. gegužės 31 d., vėlyvoji preliminari registracija jau baigėsi, kadangi liko mažiau nei 12 mėnesių iki nustatyto termino, t. y. 2013 m. gegužės 31 d.

Dabar gamintojai ir importuotojai pirmiausia turi pateikti užklausą Europos cheminių medžiagų agentūrai ir tokią cheminę medžiagą užregistruoti prieš pradėdami ją importuoti ar gaminti.

Cheminių medžiagų, kurias reikia užregistruoti iki 2018 m. gegužės 31 d. (t. y. cheminės medžiagos, kurių pirmą kartą importuojama arba pagaminama 1–100 tonų per metus ir kurios nepriskiriamos kancerogeninėms, mutageninėms ir toksiškoms reprodukcijai), vėlyvąją preliminarią registraciją vis dar galima atlikti per 6 mėnesius nuo pirmos jų pagaminimo ar importavimo dienos.

KLAUSIMAS

 

Kur pateikti cheminių medžiagų registracijos dokumentaciją (2021-01-04)?

 

ATSAKYMAS (2021-01-04)

 

Visa Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (toliau – REACH reglamentas) reikalaujama surinkta ir sukomplektuota registracijai teiktina informacija apie cheminę medžiagą pristatoma elektroniniu būdu Europos cheminių medžiagų agentūrai (www.echa.europa.eu ).

Registruotojai įpareigojami nedelsiant atnaujinti registracijai pateiktąją informaciją ir pateikti ją Europos cheminių medžiagų agentūrai, atsiradus bet kokiai naujai informacijai apie užregistruotą cheminę medžiagą.

KLAUSIMAS

Ar Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (toliau – REACH reglamentas) taikomas cheminėms medžiagoms (atskiroms, esančioms mišiniuose (preparatuose) ar gaminiuose), kurių pagaminama ar importuojama mažiau nei 1 toną per metus (2021-01-04)?

 

ATSAKYMAS (2021-01-04)

 

Taip, nes REACH reglamentas nustato keletą įpareigojimų / prievolių ūkio subjektams pagal REACH reglamentą. Registracijos reikalavimai taikomi tik cheminėms medžiagoms, kurių pagaminama arba importuojama 1 tona ar daugiau per metus (1-as gamintojas / importuotojas (arba registrantas)). Tačiau jeigu cheminė medžiaga gaminama / importuojama mažesniais kiekiais nei 1 tona per metus (1-am registrantui), kiti REACH reglamento reikalavimai vis tiek gali būti taikomi, jei cheminė medžiaga patenka į REACH reglamento taikymo sritį. Reikalavimai, taikytini nepriklausomai nuo kiekio, apima įpareigojimus, susijusius su cheminių medžiagų naudojimu, apribojimais, autorizacija ir saugos informacijos perdavimu tiekimo grandinėje, pvz., nuostatos dėl saugos duomenų lapų.

KLAUSIMAS

 

Kokioms cheminėms medžiagoms privalomi saugos duomenų lapai ir kokia kalba pateikiami (2021-01-04)?

 

ATSAKYMAS (2021-01-04)

 

Cheminės medžiagos ar preparato tiekėjas turi pateikti cheminės medžiagos ar preparato (mišinio) gavėjui saugos duomenų lapą, jei:

a) cheminė medžiaga arba preparatas atitinka cheminių medžiagų klasifikavimo pavojingomis kriterijus, arba

b) cheminė medžiaga yra patvari, bioakumuliacinė ir toksiška (PBT) arba labai patvari ir didelės bioakumuliacijos (vPvB), arba

c) cheminė medžiaga įtraukta į Kandidatinį autorizuotinų medžiagų sąrašą.

Tiekėjas turi pateikti gavėjui pastarojo prašymu saugos duomenų lapą, jei preparatas (mišinys) neatitinka klasifikavimo pavojingais kriterijų, tačiau savo sudėtyje turi:

a) bent vieną žmonių sveikatai ar aplinkai pavojingą cheminę medžiagą, kurios koncentracija ne dujiniame preparate yra lygi arba didesnė nei 1 % masės, o dujiniame preparate – lygi arba didesnė nei 0,2 % tūrio, arba

b) bent vieną cheminę medžiagą, kuri yra patvari, bioakumuliacinė ir toksiška arba labai patvari ir didelės bioakumuliacijos arba buvo įtraukta į Kandidatinį autorizuotinų medžiagų sąrašą, ir kurios koncentracija ne dujiniame preparate yra lygi arba didesnė nei 0,1 % masės, arba

c) cheminę medžiagą, kuriai Europos Sąjungoje yra nustatyta ribinė vertė darbo aplinkoje.

Saugos duomenų lapo pateikti nebūtina, jei pavojingos medžiagos ar preparatai siūlomi ar parduodami plačiajai visuomenei kartu pateikiant pakankamai informacijos, leidžiančios naudotojams imtis būtinų priemonių žmonių sveikatai ir aplinkai apsaugoti bei saugai užtikrinti, nebent tokio saugos duomenų lapo prašo tolesnis naudotojas ar platintojas.

Saugos duomenų lapai pateikiami oficialia valstybės (-ių) narės (-ių), kurioje (-iose) cheminė medžiaga ar preparatas tiekiami rinkai, kalba, nebent atitinkama (-os) valstybė (-ės) narė (-ės) nusprendžia kitaip. Tiekiant chemines medžiagas ar preparatus Lietuvos rinkai, saugos duomenų lapai gavėjams teikiami lietuvių kalba.

KLAUSIMAS

 

Kokie Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (toliau – REACH reglamentas) reikalavimai taikomi įmonei, jeigu ji tik naudoja chemines medžiagas (2021-01-04)?

 

ATSAKYMAS (2021-01-04)

 

Jeigu įmonė savo ūkinėje komercinėje (arba savo pramoninėje ar profesionalioje) veikloje tik naudoja chemines medžiagas (t. y. jų negamina, pati ne importuoja arba netiekia rinkai), tuomet privaloma laikytis tiekėjo nurodytų cheminės medžiagos naudojimo saugos sąlygų, taikyti tiekėjo rekomenduotas saugos priemones. Šios saugos priemonės (arba rizikos valdymo rekomendacijos) nurodomos iš tiekėjų gautuose saugos duomenų lapuose bei jų prieduose pateiktuose poveikio scenarijuose. Jeigu jūsų cheminės medžiagos naudojimo būdas neaprašytas poveikio scenarijuje, laiku praneškite apie tai savo tiekėjui, kad jis poveikio scenarijuje numatytų jūsų naudojimo būdui taikytinas rizikos mažinimo / saugos priemones, arba jums teks patiems parengti cheminės saugos ataskaitą (atlikus cheminės saugos vertinimą). Tai reiškia, kad jūsų cheminės medžiagos naudojimo būdas turi būti užregistruotas (tai daro tiekėjas).

Tam tikrais atvejais gali tekti kreiptis autorizacijos į Europos cheminių medžiagų agentūrą, t. y. jeigu naudojama ypač pavojinga cheminė medžiaga, įrašyta į Autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą (REACH reglamento XIV priedas), nustatyta tvarka ir atvejais reikės gauti autorizaciją, kurią suteikia Europos Komisija (paraiškos pristatomos Europos cheminių medžiagų agentūrai). Jei cheminei medžiagai reikalinga autorizacija, toliau ją galėsite naudoti tik jeigu suteikta autorizacija apims jūsų naudojimo būdą

Pažymėtina, kad pagal REACH reglamento sąvokas chemines medžiagas – atskiras ar esančias preparato sudėtyje – savo pramoninėje ar profesionalioje veikloje naudojanti įmonė yra tolesnis naudotojas ir privalo vykdyti tolesnio naudotojo prievoles.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-12