BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


KLAUSIMAS

Pirkėjas, nusipirkęs prekes, gali atsisakyti saugos duomenų lapų ir išeiti jo nepasiėmęs. Pirkėjas atsisako pateikti savo elektroninį paštą ir nėra galimybės jam jo pateikti elektroniniu paštu. Kaip galima būtų išspręsti šią problemą nepažeidžiant REACH reglamento reikalavimų (2021-01-04) ?

 

ATSAKYMAS (2021-01-04)

                      Pirmiausia reikėtų išsiaiškinti, ar medžiagos ar mišinio pirkėjui pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų reglamento (toliau – REACH) 31 straipsnį privaloma pateikti saugos duomenų lapą (toliau – SDL) ar ne. Tiekėjas privalo pateikti SDL cheminės medžiagos ar mišinio gavėjui SDL, jeigu medžiaga ar mišinys atitinka 31(1) straipsnio kriterijus. SDL pateikti nebūtina, jeigu pavojinga medžiaga ar mišinys parduodami plačiajai visuomenei kartu pateikiant pakankamai informacijos, leidžiančios naudotojams imtis būtinų priemonių žmonių sveikatai ir aplinkai apsaugoti bei aplinkai užtikrinti. Tačiau tokios cheminės medžiagos ar mišinio SDL gali pareikalauti tolesnis naudotojas ar platintojas. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad SDL prašyti gali tolesnis naudotojas ar platintojas, o ne plačiosios visuomenės naudotojas, t. y. vartotojas.

Jeigu pavojinga cheminė medžiaga ar mišinys, kuriems privalomas SDL,  parduodamas tolesniam naudotojui ar platintojui, jis galėtų pasirašyti sąskaitoje faktūroje, kad atsisako priimti SDL. Taip būtų galima įrpdyti, kad SDL buvo pateiktas cheminės medžiagos ar mišinio gavėjui, kaip to reikalaujama pagal REACH reglamento 31 straipsnį.

KLAUSIMAS

Ar ūkio subjektas, įsigydamas ir savo ūkinėje veikloje naudojantis pavojingas chemines medžiagas ar preparatus, parduodamus pakuotėse, skirtose plačiajai visuomenei (kai pakuotėje pateikiama pakankamai informacijos), privalo turėti tų produktų saugos duomenų lapų (2021-01-04)?

 

ATSAKYMAS (2021-01-04)

 

Ūkio subjektui, vykdančiam ūkinę veiklą bei įsigyjančiam ir (ar) naudojančiam pavojingas chemines medžiagas ar mišinius savo ūkinėje veikloje, taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 IV-os antraštinės dalies 31 straipsnio 1 punktas:

„Cheminės medžiagos ar mišinio tiekėjas pateikia cheminės medžiagos ar mišinio gavėjui pagal II priedą užpildytą saugos duomenų lapą, jei:

a) cheminė medžiaga atitinka klasifikavimo kaip pavojinga kriterijus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 arba mišinys atitinka klasifikavimo kaip pavojingas kriterijus pagal Direktyvą 1999/45/EB; arba

b) cheminė medžiaga yra patvari, bioakumuliacinė ir toksiška arba labai patvari ir didelės bioakumuliacijos pagal XIII priede išdėstytus kriterijus; arba

c) cheminė medžiaga įtraukta į sąrašą, sudarytą pagal 59 straipsnio 1 dalį, dėl kitų priežasčių, nei nurodytosios a ir b punktuose“.

Ūkio subjektui, vykdančiam ūkinę veiklą bei įsigyjančiam ir (ar) naudojančiam pavojingas chemines medžiagas ar mišinius savo ūkinėje veikloje, negali būti taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 IV-os antraštinės dalies 31 straipsnio 4 punktas, nes ūkio subjektas, įsigyjantis ir (ar) naudojantis savo ūkinėje veikloje aukščiau paminėtas chemines medžiagas ir mišinius, yra tolesnis naudotojas, todėl privalo turėti tų produktų saugos duomenų lapus.

Jei ūkio subjektas tiekia į rinką aukščiau paminėtas chemines medžiagas ir mišinius, jis tampa platintoju ir taip pat privalo turėti saugos duomenų lapus bei juos teikti tiekimo grandine. Jei cheminės medžiagos ar mišiniai teikiamos plačiajai visuomenei, saugos duomenų lapo pateikti nebūtina vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 IV-os antraštinės dalies 31 straipsnio 4 punkto nurodymais, bet tai neatleidžia platintojo nuo prievolės turėti saugos duomenų lapus.

KLAUSIMAS

Kuriais atvejais ir kurios cheminės medžiagos bei preparatai turi būti įtraukti į informacijos ir apskaitos suvestines (2021-01-04)?

 

ATSAKYMAS (2021-01-04)

 • Remiantis cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos aprašu, ūkio subjektas, tiesiogiai gamybai naudojantis galutiniam vartojimui skirtas chemines medžiagas ir preparatus, privalo jas įtraukti į cheminių medžiagų ir preparatų duomenų ir informacijos apskaitos suvestinę.
 • Ūkio subjektas, užsiimantis gamyba, privalo į cheminių medžiagų ir preparatų duomenų ir informacijos apskaitos suvestinę įtraukti galutiniam vartojimui skirtas chemines medžiagas tiesiogiai nesusijusias su gamyba, tačiau naudojamas ūkinėje veikloje.
 • Cheminės medžiagos ir preparatai (skirti galutiniam vartojimui), naudojami gamybos įrenginių eksploataciniai priežiūrai, privalo būti įtraukti į cheminių medžiagų ir preparatų duomenų ir informacijos apskaitos suvestinę. Cheminių medžiagų ir preparatų duomenų ir informacijos apskaitos suvestinė netaikoma ūkio subjektams, naudojantiems galutiniam vartojimui skirtas chemines medžiagas ir preparatus savo reikmėms ir (ar) vidaus poreikiams, nesusijusiems tiesiogiai su gamyba ar kita ūkine veikla, tenkinti.
 • Cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos aprašas nurodo vadovautis ir Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu. Šio įstatymo 12 straipsnio 4 dalies nuostatos reikalauja:

      „12. straipsnis. Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių įforminimas ir registravimas

Apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės       operacijos arba ūkinio įvykio dieną arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti.

           4 dalies redakcija nuo 2013-01-01:

Apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną, arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti, bet ne vėliau kaip per 4 mėnesius.“

Ūkio subjektui yra prievolė vesti einamųjų metų cheminių medžiagų ir preparatų duomenų ir informacijos apskaitos suvestinę nepasibaigus metams, t. y. einamųjų metų duomenis privaloma įrašyti suvestinėje ir pateikti inspektoriui tikrinimo metu reikalaujamą esančią aktualią informaciją.

KLAUSIMAS

Kokia saugos duomenų lapo paskirtis (2021-01-04)?

ATSAKYMAS (2021-01-04)

 • Saugos duomenų lapas (toliau – SDL) – pagrindinis informacijos šaltinis, kuris leidžia tolesniam naudotojui užtikrinti: darbuotojų saugumą, saugią darbo aplinką, galutinių produktų saugumą bei tinkamą visų teisės aktų įgyvendinimą įmonėje;
 • perduoti nustatytą saugos informaciją apie klasifikuotas chemines medžiagas, įskaitant informaciją iš cheminės saugos ataskaitos, perduodamą tiekimo grandine;
 •  leisti naudotojams imtis būtinų priemonių, susijusių su žmonių sveikatos apsauga ir sauga darbo vietoje bei aplinkos apsauga.

KLAUSIMAS

Kokie teisės aktai reglamentuoja saugos duomenų lapo (SDL) reikalavimus (2021-01-04)?

ATSAKYMAS (2021-01-04)

 • Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reglamentas:
 1. 31 straipsnis. Saugos duomenų lapų reikalavimai.
 2. 32 straipsnis. Pareiga perduoti tolesniems tiekimo grandinės dalyviams informaciją apie chemines medžiagas arba preparatų (mišinių) sudėtyje esančias chemines medžiagas, kurioms saugos duomenų lapas neprivalomas.
 3. II priedas. SDL pildymo reikalavimai.
 • 2009 m. birželio 27 d. REACH reglamento  redakcija: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1907:20090627:EN:PDF;
 • Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB)Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamentas:
 1. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R1272:EN:NOT
 2. Komisijos reglamento (ES) Nr. 453/2010 I ir II priedai, pakeičiantys REACH reglamento II priedą: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:133:0001:0043:EN:PDF

KLAUSIMAS

    Kas yra saugos duomenų lapo (SDL) rengėjas / teikėjas, o kas – gavėjas (2021-01-04)?

ATSAKYMAS (2021-01-04)

Rengėjas / teikėjas yra cheminės medžiagos ar mišinio gamintojas / importuotojas / platintojas.

Gavėjas yra profesionalus naudotojas.

KLAUSIMAS

      Kada ir kaip pateikiamas saugos duomenų lapas (SDL) (2021-01-04)?

 ATSAKYMAS (2021-01-04)

 • SDL pateikiamas kartu su pirmą kartą tiekiama chemine medžiaga / mišiniu, atlikus pataisymus, papildymus;
 • nemokamai;
 • atspausdintą arba elektroniniu formatu;
 • perduodant paštu, faksimiliniu pranešimu arba el. paštu;
 • interneto svetainėje (kaip atlikus svarbius SDL pakeitimus apie juos bus pranešta tolesniems naudotojams);
 • prieš tiekiant pirmą cheminės medžiagos siuntą arba  vėliausiai – kartu su siunta;
 • oficialia tos valstybės narės kalba, kurioje cheminė medžiaga arba mišinys teikiamas į rinką (nebent ta valstybė narė numačiusi kitaip).

KLAUSIMAS

Kokie pasikeitimai saugos duomenų lape (SDL) laikomi svarbiais (2021-01-04)?

 

ATSAKYMAS (2021-01-04)

 • 1 skirsnyje: pasikeičia telefono numeris (-iai);
 • 2 skirsnyje: įvedami papildomi klasifikacijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB)Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reikalavimai (ypač jei sugriežtinami);
 • 2–15 skirsniuose: autorizacijos pasikeitimai (suteikiama arba atmetama autorizacija) arba įvedami cheminių medžiagų naudojimo apribojimai;
 • 8 skirsnyje: pasikeičia individualios apsaugos priemonės, poveikio kontrolės techninės priemonės arba poveikio aplinkai kontrolės priemonės (jei jos sugriežtinamos) ir pan.;
 • 14 skirsnyje: pasikeičia cheminės medžiagos (preparato, mišinio) gabenimo klasifikacija;
 • jei registruojant buvo sukurta nauja informacija (įskaitant poveikio scenarijaus sukūrimą).

KLAUSIMAS

Kada būtina atnaujinti saugos duomenų lapą (toliau – SDL) ir kokiais atvejais nebūtina atnaujinti (2021-01-04)?

 

ATSAKYMAS (2021-01-04)

Atnaujinamas:

 • jei cheminė medžiaga arba mišinys, kuris jau buvo suklasifikuotas pagal Pavojingų medžiagų direktyvą  (toliau – PMD) ir Pavojingų preparatų direktyvą (toliau – PPD) nustatytus reikalavimus, yra klasifikuojamas, ženklinamas ir pakuojamas pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB)Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reikalavimus. Tuo atveju, jei tokiai cheminei medžiagai SDL buvo sudarytas iki 2010 m. gruodžio 1 d., o mišiniui – iki 2015 m. birželio 1 d., į saugos duomenų lapą įrašomi ir klasifikacijos pagal PMD ir PPD, ir pagal naujuosius Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (toliau – KŽP) reglamento reikalavimus duomenys, įskaitant ir visas cheminių medžiagų ribines koncentracijos vertes arba faktorius;
 • jei atsiranda naujos informacijos apie cheminės medžiagos keliamus pavojus;
 • jei cheminės medžiagos arba mišiniai, kurie nebuvo suklasifikuoti pagal PMD ir PPD reikalavimus, dabar atitinka pavojingumo kriterijus arba jų sudėtyje yra viena arba daugiau cheminių medžiagų, kurios atitinka klasifikavimo pavojingomis sveikatai arba aplinkai kriterijus ir jų koncentracija: ne dujiniame mišinyje yra ≥ nei 1 % masės bei dujiniame mišinyje ≥ nei 0,2 % tūrio.

            Atnaujinti nebūtina:

 • spausdinimo klaidų ištaisymas;
 • informacijos išdėstymo pakeitimas;
 • 2 ir 15 skirsniuose: cheminių medžiagų klasifikacijos pagal PPD pašalinimas 2015 m. įvedus klasifikaciją pagal KŽP reglamento reikalavimus; 
 • pakeitimai, neturintys įtakos poveikio kontrolės techninėms priemonėms arba poveikio aplinkai kontrolės priemonėms.

KLAUSIMAS

Kokie saugos duomenų lapo (toliau – SDL) skirsniai (2021-01-04)?

ATSAKYMAS (2021-01-04)

 1. Cheminės medžiagos (mišinio) pavadinimas ir bendrovės (įmonės) identifikavimas;
 2. Galimi pavojai;
 3. Sudėtis (arba informacija apie sudėtines dalis);
 4. Pirmosios pagalbos priemonės;
 5. Priešgaisrinės priemonės;
 6. Avarijų likvidavimo priemonės;
 7. Naudojimas ir sandėliavimas;
 8. Poveikio prevencija (asmens apsauga);
 9. Fizinės ir cheminės savybės;
 10. Stabilumas ir reaktingumas;
 11. Toksikologinė informacija;
 12. Ekologinė informacija;
 13. Atliekų tvarkymas;
 14. Informacija apie gabenimą;
 15. Informacija apie reglamentavimą;
 16. Kita informacija;

Priedas: jei reikalinga – poveikio scenarijus.

       KLAUSIMAS

       Kas privalo pridėti poveikio scenarijų (toliau – PS) prie saugos duomenų lapo (toliau – SDL) (2021-01-04)?

 

       ATSAKYMAS (2021-01-04)

 • Bet kuris tiekimo grandinės dalyvis, kuris rengia cheminės saugos ataskaitą (toliau – CSA) kaip atskirą registracijai reikalingą dokumentą, t. y. gamintojas arba importuotojas, kuris registruoja suklasifikuotą cheminę medžiagą, PBT arba vPvB cheminę medžiagą, kurios per metus pagamina arba importuoja daugiau kaip 10 tonų;
 • registruojantieji subjektai, kurie cheminės saugos ataskaitą ECHA teikia kaip vieną iš registracijos dokumentų, prie SDL prideda poveikio scenarijų;
 • jei tolesniam naudotojui prireikia parengti poveikio scenarijų, tokius parengtus PS būtina pridėti prie SDL.

        KLAUSIMAS

        Kada saugos duomenų lapas pateikiamas (toliau – SDL) naudoti profesionaliai, o kada pateikti nereikia (2021-01-04) ?

        ATSAKYMAS (2021-01-04)

        SDL pateikiamas, jei:

 • cheminė medžiaga / mišinys atitinka klasifikavimo pavojingomis kriterijus pagal 67/548/EEB ar 1999/45/EB direktyvas;
 • cheminė medžiaga yra patvari, bioakumuliacinė ir toksiška (PBT) arba labai patvari ir didelės bioakumuliacijos (vPvB) pagal REACH reglamento XIII priede išdėstytus kriterijus;
 • labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiagas (SVHC) (kandidatinis sąrašas);
 • TAIP PAT NEPAVOJINGO mišinio, jei jo sudėtyje yra
 1.  ≥ 1 % (ne dujiniai mišiniai) arba ≥ 0,2 % (dujiniai mišiniai) vienos ar daugiau cheminių medžiagų, kurios kelia grėsmę žmonių sveikatai  arba pavojų aplinkai  arba yra PBT, vPvB, arba
 2. cheminė medžiaga, kuriai Bendrijoje yra nustatyta ribinė vertė darbo aplinkoje.

Lietuvoje ribines vertes darbo aplinkoje rasite: Higienos normoje HN 23:2007, jeigu cheminę medžiagą tiekiate kitų Bendrijos šalių rinkai., Ribines vertes darbo aplinkoje rasite: Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros (OSHA) puslapyje http://osha.europa.eu/en/topics/ds/oel/index.stm/members.stm arba GESTIS tarptautinių ribinių verčių duomenų bazėje: http://www.dguv.de/ifa/en/gestis/limit_values/index.jsp.

                 SDL pateikti nereikia, jei pavojingos medžiagos ar mišiniai siūlomi ar parduodami plačiajai visuomenei kartu pateikiant pakankamai informacijos, leidžiančios naudotojams imtis būtinų priemonių žmonių sveikatai ir aplinkai apsaugoti bei saugai užtikrinti, nebent jo paprašo tolesnis naudotojas ar platintojas.

KLAUSIMAS

Kas yra cheminės saugos ataskaita (2021-01-04)?

 

ATSAKYMAS (2021-01-04)

Cheminės saugos ataskaita – dokumentas, rengiamas apie visas chemines medžiagas (kurias reikia  registruoti), kurių kiekis vienam registruotojui siekia 10 ir daugiau tonų per metus.

      

KLAUSIMAS

       Kas sudaro išplėstinį saugos duomenų lapą (toliau – iSDL) ir kas jame turi būti pateikta (2021-01-04)?

       ATSAKYMAS (2021-01-04)

       iSDL sudaro:

 • Pagrindinis dokumentas:

klasifikavimo ir ženklinimo informacija;

ribinės poveikio vertės;

fizikinės ir cheminės savybės;

toksikologinė ir ekotoksikologinė informacija.

 • Taip pat poveikio scenarijus:

darbinės (veiklos) sąlygos;

būtinosios rizikos valdymo priemonės.

         Tiekėjo pateiktame iSDL turi būti:

 • pagrindinė cheminės medžiagos techninė paskirtis (pvz., antipireninė, pigmentas, stabilizatorius) ir PS aprašyti naudojimo būdai;
 • ribinės poveikio žmogaus sveikatai ir aplinkai vertės, kurių, pagal jūsų tiekėjo vertinimą, negalima viršyti;
 • fizikinė ir cheminė informacija, kuri reikalinga poveikio vertinimui atlikti (pvz., tirpumas vandenyje, garų slėgis);
 • vienas ar daugiau PS su praktiniais patarimais dėl saugaus naudojimo sąlygų, įskaitant rizikos valdymo priemones ir atliekų tvarkymo priemones.

         KLAUSIMAS

         Kas yra poveikio scenarijus (2021-01-04)?

 

         ATSAKYMAS (2021-01-04)

Poveikio scenarijus (toliau – PS) – tai informacijos rinkinys, apibūdinantis sąlygas, kurioms esant galima kontroliuoti riziką, susijusią su nustatytais cheminės medžiagos naudojimo būdais per visą jos gyvavimo ciklą.

       KLAUSIMAS

       Kokie poveikį lemiantys veiksniai privalo atsispindėti poveikio scenarijuje (toliau – PS) (2021-01-04)?

       ATSAKYMAS (2021-01-04)

 • VEIKLOS SĄLYGOS (toliau – VS), kurios apibūdina, kaip vykdomas procesas ar veikla, pavyzdžiui, cheminės medžiagos kiekis, naudojimo trukmė ir dažnumas; darbinė temperatūra. Iš esmės VS lemia cheminės medžiagos išsiskyrimą technologinio proceso metu.
 • RIZIKOS VALDYMO PRIEMONĖS (toliau – RVP), kurios apima visas priemones ir prietaisus, taikomus siekiant užkirsti kelią cheminės medžiagos sukeliamam poveikiui žmonėms ir (arba) aplinkai, siekiant jį kontroliuoti arba sumažinti, pavyzdžiui., vietinė ištraukiamoji ventiliacija, oro filtrai, asmeninės apsaugos priemonės (pirštinės, respiratoriai, apsauginiai akiniai ir kt.).

KLAUSIMAS

Kada kuriamas poveikio scenarijus (toliau – PS) (2021-01-04)?

 

ATSAKYMAS (2021-01-04)

PS kuriamas:

 • kai pagaminama arba importuojama 10 ir daugiau tonų cheminės medžiagos per metus (REACH reglamento 14(1) straipsnis);
 • kai cheminė medžiaga klasifikuojama kaip pavojinga (REACH reglamento 14(4) straipsnis);
 • kai cheminė medžiaga yra PBT / vPvB (REACH reglamento 14(4) straipsnis).

KLAUSIMAS

Kas turi rengti poveikio scenarijų (toliau – PS) (2021-01-04)?

 

ATSAKYMAS (2021-01-04)

PS rengia:

 • gamintojai;
 • importuotojai;
 • tolesni naudotojai.

 KLAUSIMAS

              Kam rengiamas poveikio scenarijus (toliau – PS) (2021-01-04) ?

 

      ATSAKYMAS (2021-01-04)

PS rengiamas:

 • atskirai cheminei medžiagai;
 • mišiniui;
 • keli PS, kurių kiekvienas parengtas vienai pavojingai, mišinio sudėtyje esančiai cheminei medžiagai.

KLAUSIMAS

Kokiu tikslu turi būti kuriamas poveikio scenarijus (toliau – PS) (2021-01-04)?

 

ATSAKYMAS (2021-01-04)

PS kuriamas:

 • gamybos procesui;
 • nustatytiems naudojimo būdams, įskaitant naudojimą gamintojų ir importuotojų reikmėms, naudojimą tolesnėje cheminės medžiagos tiekimo grandinės dalyje bei vartotojų naudojimą;
 • gyvavimo ciklo etapams, susidarantiems iš gamybos ir nustatytų naudojimo būdų (gaminio tarnavimo ciklo ir atliekų gyvavimo ciklo etapų).

KLAUSIMAS

Kokie yra poveikio scenarijaus tipai (2021-01-04)?

 

ATSAKYMAS (2021-01-04)

Poveikio scenarijaus tipai yra:

 • cheminės saugos ataskaitos (toliau – CSR) dalis;
 • išplėstino saugos duomenų lapo dalis (iSDS).

KLAUSIMAS

Kada reikia prie saugos duomenų lapo (toliau – SDL) pridėti poveikio scenarijų (toliau – PS) (2021-01-04)?

 

ATSAKYMAS (2021-01-04)

Pagal REACH reglamento 31(7) straipsnį bet kuris tiekimo grandinės dalyvis, kuris pagal 14 arba 37 straipnį privalo parengti cheminės saugos vertinima), į SDL priedą įtraukia PS.

KLAUSIMAS

       Kokių veiksmų imtis gavus išplestinį saugos duomenų lapą (toliau – iSDL) (2021-01-04)?

 

       ATSAKYMAS (2021-01-04)

Veiksmai, gavus iSDL:

 • surinkite informaciją, kaip Jūs ir Jūsų klientai naudoja cheminę medžiagą;
 • patikrinkite, ar Jūsų naudojimo būdai aprašyti saugos duomenų lapo (toliau – SDL) 1.2 skirsnyje ir poveikio scenarijuje (toliau – PS);
 • palyginkite PS aprašytas saugaus naudojimo sąlygas su realiomis naudojimo sąlygomis jūsų bendrovėje ir tomis, kurias žinote esant Jūsų klientų bendrovėse.

KLAUSIMAS

     Ką daryti, jeigu naudojimo būdas arba sąlygos neaprašytos poveikio scenarijuje (toliau –PS) (2021-01-04)?

 

     ATSAKYMAS (2021-01-04)

Jeigu naudojimo būdas arba sąlygos neaprašytos PS:

 • paprašykite tiekėjo įtraukti Jūsų naudojimo būdus į savo cheminės saugos ataskaitą (angl. Chemical Safety Assesssment (CSA)) ir pateikti Jums tos medžiagos PS;
 • pritaikykite savo veiklą PS aprašytoms sąlygoms;
 • ieškokite kito tiekėjo;
 • patys atlikite cheminės saugos vertinimą (angl. Chemical Safety Vulnerability  (CSV)).

KLAUSIMAS

     Kada nereikalaujama cheminės saugos ataskaitos (angl. Chemical Safety Assesssment (CSA)) (2021-01-04)?

ATSAKYMAS (2021-01-04)

CSA nereikalaujama:

 • saugos duomenų lapo (SDL) cheminei medžiagai;
 • jei įregistruotos cheminės medžiagos kiekis yra mažesnis nei 10 tonų;
 • jei sunaudojate mažiau nei 1 toną cheminės medžiagos per metus;
 • jei medžiagos koncentracija mišinyje, kurį Jūs gaminate, yra žemesnė nei mažiausia riba (REACH reglamento 14(2) straipsnis);
 • jei naudojate medžiagą išskirtinai gamybiniams ir technologiniams tyrimams ir rizika žmogaus sveikatai ir aplinkai yra tinkamai valdoma.

KLAUSIMAS

Kokiais atvejais reikia informuoti Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA)? Kokią informaciją pateikti? Kokie yra terminai (2021-01-04)?

 ATSAKYMAS (2021-01-04)

 Informuoti ECHA reikia, jeigu:

 • reikia parengti tolesniems vartotojams cheminės saugos ataskaitą  (angl. Chemical Safety Assesssment (CSA));
 • norite pasinaudoti išimtimi, nes:
 1. Sunaudojate mažiau nei vieną toną medžiagos per metus;
 2. Naudojate medžiagą technologiniams tyrimams.

Turite ECHA pateikti:

 • administracinę informaciją;
 • trumpą naudojimo būdų aprašymą;
 • siūlymą atlikti tyrimus su stuburiniais gyvūnais (jeigu reikia).

Jeigu jūsų naudojimo būdai neaprašyti, turite 12 mėnesių patys atlikti cheminės saugos vertinimą (CSV) ir įgyvendinti susijusius poveikio scenarijus (PS).

KLAUSIMAS

Kas yra CHESAR (2021-01-04)?

 

ATSAKYMAS (2021-01-04)

CHESAR – cheminės saugos vertinimo ir ataskaitų rengimo priemonė, kurią sukūrė Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA), siekdama padėti registruotojams parengti cheminės saugos vertinimą ir cheminės saugos ataskaitas.

Daugiau informacijos apie šią priemonę rasite adresu:

http://chesar.echa.europa.eu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-12