BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinių taisyklių (LAND 2-95) įsigalioję reikalavimai hidroelektrinių savininkams nuo 2020-06-01

DĖL VANDENS LYGIŲ TVENKINYJE AR PATVENKTAME EŽERE IR JO ŽEMUTINIAME BJEFE MATAVIMO, REGISTRAVIMO AUTOMATINĖMIS VANDENS LYGIŲ MATAVIMO IR REGISTRAVIMO PRIEMONĖMIS IR REALIU LAIKU VIEŠO PATEIKIMO (SAUGOJIMO) INTERNETE

 

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas), atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos išaiškinimą (2021 m. vasario 3 d. Nr. (10)-D8(E)-739 ,,Dėl išaiškinimo“) ir pagal kompetenciją siekdamas suteikti metodinę pagalbą, kitas prevencinio pobūdžio priemones, kad tiek aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdantys Departamento pareigūnai, tiek HE savininkai (valdytojai) gautų vienodas ir neprieštaringas konsultacijas, bei žinotų Departamento taikomą praktiką, teikia konsultaciją dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1997 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 109 ,,Dėl Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinių taisyklių (LAND 2-95) patvirtinimo“ patvirtintų Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinių taisyklių (toliau – Tipinės taisyklės) taikymo.

Tipinių taisyklių 421 papunktyje nustatyta, kad HE savininkai pateikia ir (ar) patikslina Aplinkos apsaugos agentūrai nuorodas į HE interneto svetainėje viešai skelbiamus vandens lygių duomenis, kaip tai nustatyta šiuo įsakymu patvirtintame Tipinių taisyklių priedo 42.1 papunktyje. Pagal Tipinių taisyklių 422 papunktį, „Aplinkos apsaugos agentūra interneto svetainėje skelbia HE internetinės svetainės nuorodas, kuriose skelbiami vandens lygių duomenys, kaip tai nustatyta šiuo įsakymu patvirtintame Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinių taisyklių (LAND 2-95) priedo 42.1 papunktyje“ šių nuostatų tikslas yra užtikrinti visuomenės teisę gauti informaciją apie aplinką, kurią garantuoja Aplinkos apsaugos įstatymas, Informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarkos aprašas, patvirtintas 1999 m. spalio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1175 (toliau – Tvarkos aprašas). Tvarkos aprašo 26 punktas numato visuomenei teisę gauti informaciją nemokamai. Iš pareiškėjo gali būti prašoma padengti tik informacijos teikimo sąnaudas (Tvarkos aprašo 27 punktas).

Laikytina, kad hidroelektrinių savininkai, Aplinkos apsaugos agentūrai teikdami nuorodas į vandens lygių duomenis, pagal kurias pasiekiama tik viena vandens lygio reikšmė realiu laiku (prisijungimo metu), o kiti vandens lygių duomenys, nurodyti Tipinių taisyklių priedo 42.1 papunktyje (matuojami kas valandą ir viešai pateikiami (saugomi) internete (.xlsx) arba (.ods) failų formatu, prieinami (saugomi) ne trumpiau kaip vienus metus), pasiekiami tik sumokėjus nustatyto dydžio mokestį, netinkamai įgyvendina Tipinių taisyklių  42.1, 421 papunkčių nuostatas. Atkreiptinas dėmesys, kad nuo 2020 m. birželio 1 d. pasikeitus Tipinių taisyklių redakcijai, šis reikalavimas galioja visoms be išimties HE, nepriklausomai nuo jų galios pajėgumų, o šios nuostatos buvo tikslinamos tam, kad vandens lygių duomenys būtų realiu laiku viešai teikiami internete, t. y. pasiekiami ir matomi ne tik aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę atliekantiems pareigūnams, bet ir visuomenei, kitiems suinteresuotiems asmenims ar organizacijoms.

Tipinių taisyklių 422 papunktyje nurodyta, kad Aplinkos apsaugos agentūra interneto svetainėje skelbia HE internetinės svetainės nuorodas, kuriose skelbiami vandens lygių duomenys, kaip tai nustatyta šiuo įsakymu patvirtintame Tipinių taisyklių priedo 42.1 papunktyje. Tuo atveju, kai Aplinkos apsaugos agentūrai teikiamose hidroelektrinių savininkų nuorodose pateikta informacija neatitinka Tipinių taisyklių priedo 42.1 papunktyje nurodytų reikalavimų, sudaromos kliūtys efektyvios aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės atlikimui, o Aplinkos apsaugos agentūra negali užtikrinti visuomenės teisės gauti informaciją apie vandens lygius visa apimtimi, kaip tai numato Tvarkos aprašas.

Tipinėse taisyklėse yra numatyti veiksmai tais atvejais, kai dėl gedimų nutrūksta vandens lygių automatinis matavimas:

42 punkto 42.1. papunktis „dėl gedimų nutrūkus vandens lygių automatiniam matavimui ir (ar) duomenų teikimui internete šio papunkčio reikalavimai gali būti nevykdomi ne daugiau kaip 10 parų per metus“;

42 punkto 42.2. papunktis „dėl gedimų nutrūkus vandens lygių automatiniam matavimui ir (ar) duomenų teikimui internete apie tai elektroniniu paštu nedelsiant informuojamas Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, o vandens lygiai tvenkinyje ar patvenktame ežere bei jo žemutiniame bjefe turi būti matuojami kitomis priemonėmis 1 kartą per parą, 8 val. ryto, kiekvieną kartą prieš HE įjungimą ir po išjungimo, nurodant HE įjungimo ir išjungimo laiką ir registruojami žurnaluose, kurių formos nustatytos Taisyklių formos pavyzdžio 3 ir 4 prieduose. HE Savininkai atsako už matuojamų ir registruojamų vandens lygių duomenų teisingumą“.

Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis aplinkos ministro 2019 m. kovo 26 d. įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos 1995 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. 33 „Dėl Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinių taisyklių (LAND 2-95) patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Įsakymas):

  • 3 punkto 3.3 papunkčiu „hidrotechnikos statinių Savininkai privalo užtikrinti, kad būtų vykdomi šiuo įsakymu patvirtintų Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinių taisyklių (LAND 295) priedo 42 punkto reikalavimai“;
  • 3 punkto 3.4 papunkčiu „dėl šiuo įsakymu patvirtintų Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinių taisyklių (LAND 295) priedo 42 punkto reikalavimų vykdymo nereikia keisti iki šio įsakymo įsigaliojimo nustatyta tvarka patvirtintų konkretaus tvenkinio ar patvenkto ežero naudojimo ir priežiūros taisyklių“;
  • 3 punkto 3.5 papunkčiu „pirmą kartą HE Savininkai iki 2020 m. birželio 1 d. pateikia ar patikslina Aplinkos apsaugos agentūrai nuorodas į HE interneto svetainėje viešai skelbiamus vandens lygių duomenis, kaip tai nustatyta šiuo įsakymu patvirtintame Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinių taisyklių (LAND 295) priedo 42.1 papunktyje“;

Tiek Įsakyme (pvz., 3 punkto 3.5 papunktyje „<...> pateikia ar patikslina Aplinkos apsaugos agentūrai nuorodas į HE interneto svetainėje viešai skelbiamus vandens lygių duomenis <...>“), tiek Tipinėse taisyklėse (pvz., 42.1. papunktyje „<...> realiu laiku viešai pateikiami (saugomi) internete <...>“ yra nurodoma, kad duomenys skelbiami viešai. Dabartinės lietuvių kalbos žodyne (https://lkiis.lki.lt/) apie žodį „viešas“ nurodoma, kad tai reiškia visiems, visai visuomenei skirtas, neuždaras.

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 6 straipsnio 1 d. nustatyta, kad valstybinį aplinkos apsaugos valdymą Lietuvos Respublikoje vykdo Vyriausybė, Aplinkos ministerija, kitos įgaliotos valstybės institucijos. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 5 straipsnyje pažymėta, kad aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę Lietuvos Respublikoje organizuoja Aplinkos ministerija.

Aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę Lietuvos Respublikoje vykdančias institucijas bei pareigūnus, jų teisinį statusą, veiklos teisinius pagrindus bei pagrindinius principus, veiklos organizavimą nustato ir aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės procesą reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 31 straipsnį, Lietuvos Respublikoje aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo kontrolę atlieka aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai šio įstatymo, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo, Lietuvos Respublikos miškų įstatymo, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo ir kitų aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų nustatyta tvarka.

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatyta, kad aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai turi teisę šio įstatymo nustatytais atvejais ir nustatyta tvarka duoti privalomuosius nurodymus fiziniams ir juridiniams asmenims. Pagal šio įstatymo 2 straipsnio 6 dalį, privalomasis nurodymas – rašytinės formos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno įpareigojimas fiziniam ar juridiniam asmeniui per tam tikrą terminą įgyvendinti aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimus arba imtis priemonių, kad aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimų arba žalos aplinkai būtų išvengta ar ji būtų sumažinta, arba likviduoti aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimo sukeltas pasekmes, arba įgyvendinti aplinkos atkūrimo priemones. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 4 straipsnio 1 punktą, aplinkos apsaugos valstybinė kontrolė turi būti grindžiama prevencijos principu, t. y. siekiant užkirsti kelią aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimams bei siekiant išvengti neigiamo poveikio aplinkai.

Kviečiame HE savininkus, kurie dar nepateikę pagal Tipinių taisyklių reikalavimus nuorodos Aplinkos apsaugos agentūrai, tai padaryti artimiausiu metu.

 

Papildoma informacija:

https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/vanduo/upes-ezerai-ir-tvenkiniai/hidroelektriniu-eksploatuojamu-tvenkiniu-vandens-lygiu-duomenys

          Pasikeitė Aplinkos apsaugos agentūros elektroninis paštas, kuriuo reikėtų siųsti duomenis [email protected]

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-07