BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


KLAUSIMAS
Kokie yra nustatyti aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai dėl 2 500 l savoms reikmėms naudojamo dyzelinio kuro laikymo talpos įrengimo ūkininko ūkyje ?


ATSAKYMAS (2020-06-01)
Atsakydami į Jūsų paklausimą informuojame, kad Departamentas neįgaliotas oficialiai aiškinti įstatymų ar kitų teisės aktų ir jų taikymo, todėl teikiame Departamento specialistų nuomonę Paklausime keliamu klausimu. Paklausime pateikti duomenys netikrinami, atsakymas rengiamas pagal pateiktus duomenis. Asmeniui papildomai pateikus informacijos apie konkrečias faktines aplinkybes, nenurodytas paklausime, gali pasikeisti ir Departamento konsultacijos turinys. 
Reikalavimai paklausime nurodytai talpyklai nustatyti Asmeninio naudojimo skystojo kuro degalinių bei asmeninio naudojimo skystojo kuro talpyklų įrengimo ir naudojimo aplinkos apsaugos reikalavimuose LAND 80-2006, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. D1-434, (toliau – Reikalavimai). Reikalavimai nustato aplinkos apsaugos reikalavimus asmeninio naudojimo skystojo kuro degalinių (toliau – Degalinė) bei asmeninio naudojimo skystojo kuro talpyklų statybai, joms įrengti ir naudoti bei šiai veiklai reguliuoti ir kontroliuoti. Reikalavimai privalomi asmenims, projektuojantiems, statantiems, naudojantiems, rekonstruojantiems Degalines ir asmeninio naudojimo skystojo kuro talpyklas, bei asmenims, vykdantiems tokios veiklos valstybinį reguliavimą ir kontrolę (išduodantiems statinio projektavimo sąlygas, vertinantiems projektus, vykdantiems veiklos aplinkosauginę kontrolę ir pan.).
Vadovaujantis Reikalavimų 7.1. p., paklausime nurodyta talpykla turi būti traktuojama kaip asmeninio naudojimo skystojo kuro degalinė (toliau – Degalinė). Degalinė – tai ne prekybai skystuoju kuru skirta stacionari (įskaitant konteinerinę) degalinė (inžinerinis statinys), kurios kuro rezervuarų bendras tūris yra ne didesnis kaip 30 m3 arba metinė kuro apyvarta mažesnė kaip 200 m3. Degalinėms taip pat priskiriamos stacionariai įrengtos vietos, kuriose, neįrengiant kuro kolonėlių, vykdomas kuro priėmimas, saugojimas bei perpylimas į autotransporto priemonių, žemės ūkio technikos, kitų mobiliųjų mechanizmų kuro bakus.
Vadovaujantis Reikalavimais, įrengiant ir naudojant Degalinę turi būti laikomasi leistinų sanitarinių atstumų iki kitų statinių bei objektų, nurodytų Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme, Statybos techniniame reglamente STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 705, Statybos techniniame reglamente STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. D1-338. Degalinė turi būti suprojektuota, įrengta ir naudojama taip, kad būtų kuo mažiau teršiamas aplinkos oras, o išsiliejęs kuras negalėtų patekti į požeminius vandenis bei už jai skirtos teritorijos ribų, taip pat paviršinės nuotekos iš aplinkinių teritorijų negalėtų patekti į Degalinės teritoriją. Kuras į Degalinės rezervuarus turi būti pilamas ir iš jų išpilamas tik uždaru būdu (sandariomis jungtimis prijungiamais vamzdžiais arba žarnomis). Degalinė turi būti įrengta taip, kad visą jos naudojimo laikotarpį rezervuarai ir sistemos išliktų sandarios (nebūtų kuro patekimo į aplinką) bei būtų sudarytos sąlygos jas saugiai naudoti – įrengiant turi būti naudojamos tinkamos medžiagos, antikorozinės priemonės, tinkama įranga, sandarios jungtys ir pan. Pagal rezervuarų ir kitų Degalinės ar talpyklos sistemų elementų gamintojų techninės priežiūros sąlygas ir naudojimo dokumentaciją turi būti atliekama periodinė techninė patikra ir sandarumo išbandymai.
Vietoje, kurioje vykdomas (numatomas vykdyti) kuro įpylimas į transporto priemonių ar kitų mechanizmų kuro bakus ir (ar) kilnojamąsias talpyklas (kanistrus), turi būti įrengta ne mažesnio kaip 10 m2 ploto padengta kieta danga (asfaltbetoniu, betonu ar pan.) aikštelė su paviršinių nuotekų surinkimo ir organizuoto nuvedimo per kontrolinį šulinį sistema (aikštelė turi būti įrengta taip, kad ant jos negalėtų pritekėti paviršinės nuotekos iš aplinkinių teritorijų, o nuotekos nuo aikštelės galėtų nutekėti tik per nuotekų surinkimo sistemą). Minėtos kuro perpylimo operacijos gali būti vykdomos tik aikštelės teritorijoje.
Antžeminių rezervuarų, išskyrus rezervuarų su dvigubomis sienelėmis ir konteinerinių degalinių, kurių konstrukcijoje yra numatytos avarinės talpos, aikštelė turi būti nelaidi kurui ir apipylimuota arba numatytos kitos priemonės, užtikrinančios, kad išsiliejęs kuras nepatektų už aikštelės ribų. Apipylimavimo tūris turi būti ne mažesnis kaip didžiausio rezervuaro tūris su 0,2 m pylimo (arba kitokio sandaraus aptvaro) aukščio atsarga. Aikštelėje susidarančioms paviršinėms nuotekoms išleisti turi būti įrengta skysčių (paviršinių nuotekų) nuvedimo įranga (išleistuvas) su techniškai tvarkinga uždarymo armatūra, kuri turi būti atidaroma tik išleidžiant susikaupusį švarų kritulių vandenį, o išsiliejusiam kurui surinkti aikštelėje turi būti įrengtas šulinėlis su nuolydžiais į jį.
Įrengiant požeminį rezervuarą, jo projektinė dugno altitudė turi būti virš gruntinio vandens (tyrimais ar kitais būdais nustatyto) aukščiausiojo lygio. Po vienasieniu rezervuaru (apimant visą jo projekciją) turi būti įrengtas kurui nelaidus lovys su skysčių nuvedimo per kontrolinį šulinį sistema. Lovys ir skysčių nuvedimo sistema turi būti suprojektuota ir įrengta taip, kad iš rezervuaro ištekėjęs kuras negalėtų patekti į aplinką ne per kontrolinį šulinį. Po rezervuarais su dvigubomis sienelėmis įrengti nelaidų lovį nebūtina.
Norime pabrėžti, kad Degalinėse turi būti absorbentų ar kitų priemonių, kuriomis galima lokalizuoti ir surinkti ne mažiau kaip 0,1 m3 išsiliejusio bet kurio Degalinėje laikomo kuro.
Taip pat norime atkreipti dėmesį, kad, vadovaujantis Reikalavimais, draudžiama kilnojamosiose talpose arba nesilaikant Reikalavimų įrengtose stacionariose talpose laikyti daugiau kaip 1 m3 skystojo kuro. Degalines įrengti ir naudoti draudžiama paviršinio vandens telkinių pakrantės apsaugos juostose, užliejamose teritorijose (žemiau aukščiausios potvynio 1 proc. tikimybės lygio altitudės), požeminio vandens vandenviečių (gręžinių vandeniui tiekti) griežto režimo ir apribojimo juostose, kaip tai numatyta jų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose, Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme ir kitais teisės aktų numatytais atvejais.
Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojančius teisės aktus ir negali būti laikoma Departamento sprendimu konkrečioje situacijoje.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-12