BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaita

KLAUSIMAS
Ar įmonei atidarius antrą autoservisą tuo pačiu adresu, bet skirtingose patalpose, reikia vykdyti atskirai dvi atliekų susidarymo apskaitas Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (toliau – GPAIS)?

ATSAKYMAS (2020-04-21)
Atsakydami į Jūsų paklausimą informuojame, kad Departamentas neįgaliotas oficialiai aiškinti įstatymų ar kitų teisės aktų ir jų taikymo, todėl teikiame Departamento specialistų nuomonę paklausime keliamu klausimu. Paklausime pateikti duomenys netikrinami, atsakymas rengiamas pagal pateiktus duomenis. Asmeniui papildomai pateikus informacijos apie konkrečias faktines aplinkybes, nenurodytas paklausime, gali pasikeisti ir Departamento konsultacijos turinys.
Atliekų darytojų ir atliekų tvarkytojų susidarančių ir tvarkomų atliekų apskaitos vykdymo ir atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ataskaitų teikimo tvarką nustato Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės). 
Vadovaujantis Taisyklių 6 punktu, „atliekų susidarymo apskaitą atskirai GPAIS turi vykdyti įmonės, įmonių struktūriniai padaliniai (filialai, atstovybės) ir pagal suteiktus įgaliojimus atskiri įmonių padaliniai (įmonės skyriai, neturintys atskiro kodo Juridinių asmenų registre) (toliau – atskiri įmonių padaliniai (skyriai)), atitinkantys bent vieną iš nurodytų kriterijų <...>“. Pagal Taisyklių 6.3 punktą, atliekų susidarymo apskaitą atskirai GPAIS turi vykdyti tos įmonės, įmonių struktūriniai padaliniai (filialai, atstovybės), atskiri įmonių padaliniai (skyriai), „kurios atlieka transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą, kai šios veiklos vykdymo metu susidaro atliekos“.
Taisyklių 8 punkte nurodyta, kad „įmonės į atliekų susidarymo apskaitą įtraukia visuose struktūriniuose padaliniuose (filialuose, atstovybėse) ar atskiruose įmonės padaliniuose (skyriuose) susidariusias atliekas, išskyrus tų struktūrinių padalinių (filialų, atstovybių) ar atskirų įmonės padalinių (skyrių), kurie atitinka Taisyklių 6 punkto reikalavimus ir atskirai vykdo atliekų susidarymo apskaitą“.
Pagal Jūsų pateiktą informaciją manome, kad esamas autoservisas ir naujai atidarytas autoservisas atitinka Taisyklių 6.3 punkte pateiktą kriterijų, todėl įmonė, vadovaudamasi aukščiau išdėstyta informacija, atidarytam antram autoservisui (įmonės padaliniui) turi GPAIS registruoti atskirą atliekų susidarymo vietą ir vykdyti atskirą atliekų susidarymo apskaitą.
Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojančius teisės aktus ir negali būti laikoma Departamento sprendimu konkrečioje situacijoje.
 

 

 

KLAUSIMAI:

 

  1. Įmonė importuoja daug skirtingų Elektros ir elektroninės įrangos (toliau – EEĮ) prekių, tačiau jų kategorijos tos pačios. Kaip galima supaprastinti Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (toliau – GPAIS) jų apskaitą?

 

  1. Įmonė atlieka EEĮ gaminių surinkimo paslaugą iš užsakovo pateiktų komponentus. Gaminius platina, parduoda vidaus rinkai arba eksportuoja užsakovas. Kas turi finansuoti tokių gaminių atliekų tvarkymą?

 

  1. Ar kompiuterių pelės, klaviatūros priskiriamos EEĮ?

 

  1. Jei įmonė tik eksportuoja EEĮ, ar EEĮ apskaita yra privaloma?

 

ATSAKYMAS (2020-12-17)

   

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 341 straipsniu bei Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. D1-481 „Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Taisyklės) nustatyti reikalavimai EEĮ gamintojams ir (ar) importuotojams. EEĮ gamintojai ir (ar) importuotojai atsakingi už tinkamą EEĮ apskaitos vykdymą, atliekų tvarkymo organizavimą, finansavimą ir t. t. Jei įmonė tik atlieka EEĮ surinkimo paslaugą, o kita įmonė tiekia EEĮ rinkai, gamintojo ar importuotojo atsakomybė galėtų tekti būtent tai įmonei.

            Gaminių apskaitos ir atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitų teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-290 „Dėl Gaminių apskaitos ir atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Ataskaitų teikimo taisyklės) 3 punkte nurodyta, kad gamintojas ir (ar) importuotojas turi vykdyti Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų gaminių apskaitą, parengti ir turėti gaminių sąrašą (toliau – Sąrašas) pagal atskiras gaminių rūšis naudodamasis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema (toliau – GPAIS). Sąraše nurodoma Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų gaminių unikalūs kodai (nesikartojantys, skirti identifikuoti konkretų gaminį ir privalo sutapti su buhalterinėje apskaitoje šiam gaminiui identifikuoti naudojamu kodu) ir tikslūs pavadinimai. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta taisyklėse, manytina, kad pati įmonė sprendžia, kas konkrečiai įmonėje yra „gaminys / prekinis vienetas“. Svarbu, kad gaminiai / prekiniai vienetai (jų kodai, pavadinimai, grupių pavadinimai), kurie yra apskaitomi GPAIS, būtų apskaitomi ar kitaip identifikuoti įmonės apskaitoje bei aprašyti įmonės gaminių / prekinių vienetų apskaitos tvarkos apraše.

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 27 dalyje nustatyta, kad elektros ir elektroninė įranga – įranga, kuriai tinkamai funkcionuoti reikalingos elektros srovės arba elektromagnetiniai laukai, ir įranga, skirta kurti, perduoti arba išmatuoti tokias sroves ar laukus, skirta naudoti su ne didesne kaip 1 000 V įtampa esant kintamajai srovei ir su ne didesne kaip 1 500 V įtampa esant nuolatinei srovei. Taisyklėse nustatytas nebaigtinis EEĮ kategorijų sąrašas, kuriuo vadovaujantis gamintojai ir (ar) importuotojai turi priskirti EEĮ konkrečiai kategorijai, įvertinę gaminamo ar importuojamo produkto savybes. Atsižvelgdami į EEĮ sąvoką, nebaigtinį EEĮ kategorijų sąrašą, manome, kad kompiuterinės pelės ir klaviatūros atitinka EEĮ apibrėžimą, atlieka konkrečią funkciją, gali būti platinamos atskirai ir naudojamos su įvairia kompiuterine įranga, todėl galėtų būti priskiriami EEĮ. Kadangi gamintojai ir (ar) importuotojai geriausiai žino savo produkto savybes, jiems tenka atsakomybė dėl produkto priskyrimo ar nepriskyrimo EEĮ.

Vadovaujantis aukščiau išdėstytu teisiniu reglamentavimu, Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų gaminių (EEĮ) apskaita turi būti vykdoma gamintojo ir (ar) importuotojo vadovo nustatyta tvarka naudojantis GPAIS. Kokius dokumentus privaloma įmonėje  turėti eksportuojant ir (ar) išvežant gaminius (EEĮ) iš Lietuvos Respublikos teritorijos, nurodyta Ataskaitų teikimo taisyklių 6 punkte (tokie dokumentai gali būti pirkimo-pardavimo sutartys, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, gabenimo dokumentai (gaunami iš vežėjo, atsakingo už prekių išgabenimą), draudimo dokumentai, pirkėjo apmokėjimo dokumentai, pirkėjo patvirtinimas, kad prekės gautos, užsakymai, kita korespondencija ir pan. Gamintojas ir (ar) importuotojas, kuris gaminius eksportuoja iš Europos Bendrijų teritorijos, papildomai privalo turėti atitinkamus muitinės dokumentus, įrodančius, kad gaminiai yra eksportuoti iš Europos Bendrijų teritorijos).

ATSAKYMAS (2021-12-22)

Atliekų darytojų ir atliekų tvarkytojų susidarančių ir tvarkomų atliekų apskaitos vykdymo ir atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ataskaitų teikimo tvarką nustato Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Apskaitos taisyklės). Pagal Apskaitos taisyklių 6 punktą atliekų susidarymo apskaitą atskirai GPAIS turi vykdyti įmonės, įmonių struktūriniai padaliniai (filialai, atstovybės) ir pagal suteiktus įgaliojimus atskiri įmonių padaliniai (įmonės skyriai, neturintys atskiro kodo Juridinių asmenų registre) (toliau – atskiri įmonių padaliniai (skyriai)), atitinkantys bent vieną iš nurodytų kriterijų:

 

6.1. kurie pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, vykdomai ūkinei veiklai privalo gauti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimą arba pagal Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, vykdomai ūkinei veiklai privalo gauti Taršos leidimą ir kurių veikloje per kalendorinius metus susidaro pavojingųjų atliekų (išskyrus pavojingas komunalines atliekas) ir (ar) daugiau nei 6 tonos nepavojingųjų atliekų (į šį kiekį neįskaičiuojamos mišrios komunalinės atliekos, kurios nurodytos Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedo IV skyriuje  (toliau – atliekų sąrašas), pažymėtų atliekų kodu 20 03 01);

6.2. kurių veikloje per kalendorinius metus susidaro pavojingųjų atliekų (išskyrus pavojingas komunalines atliekas) ir (ar) daugiau nei 12 tonų nepavojingųjų atliekų (į šį kiekį neįskaičiuojamos mišrios komunalinės atliekos, atliekų sąraše pažymėtos kodu 20 03 01);

6.3. kurios atlieka transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą, kai šios veiklos vykdymo metu susidaro atliekos;

6.4. kurios turi 10 ir daugiau darbuotojų ir vykdo žmonių ir (ar) gyvūnų sveikatos priežiūros ir (ar) vaistinių, ruošiančių ir (ar) parduodančių vaistus, veiklą, kai šios veiklos vykdymo metu susidaro atliekos;

6.5.  kurių veikloje susidaro alyvos atliekos;

6.6. kurios įpareigotos vykdyti Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, numatytą atliekų apskaitą;

6.7. kurios vykdo maisto gamybos (ruošimo) (viešbučiai, moteliai, restoranai, kavinės, kitos viešojo maitinimo ir maisto gamybos įstaigos) ir (ar)  maisto prekybos (didmeninės ar mažmeninės prekybos ir kitos maisto prekybos įstaigos) veiklą ir kuriose per kalendorinius metus susidaro daugiau nei 5 tonos viešojo maitinimo (maisto) atliekų ir (ar) vartoti netinkamų maisto produktų atliekų;

6.8. pakuotes savoms reikmėms sunaudojantys gamintojai ir importuotojai, privalantys vykdyti pakuočių apskaitą  Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr.  348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-13