BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės

KLAUSIMAS
Kokie taikomi aplinkosaugos reikalavimai eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo veiklai?


ATSAKYMAS (2020-05-19)
Atsakydami į Jūsų paklausimą informuojame, kad Departamentas neįgaliotas oficialiai aiškinti įstatymų ar kitų teisės aktų ir jų taikymo, todėl teikiame Departamento specialistų nuomonę Paklausime keliamu klausimu. Paklausime pateikti duomenys netikrinami, atsakymas rengiamas pagal pateiktus duomenis. Asmeniui papildomai pateikus informacijos apie konkrečias faktines aplinkybes, nenurodytas paklausime, gali pasikeisti ir Departamento konsultacijos turinys. 
Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710, (toliau – Taisyklės) nustato reikalavimus, kurių tikslas – transporto priemonių atliekų susidarymo prevencija, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (toliau – ENTP) bei jų dalių pakartotinis naudojimas, perdirbimas. Šios Taisyklės taikomos transporto priemonėms ir ENTP bei jų dalims ir medžiagoms nepriklausomai nuo to, kaip transporto priemonė prižiūrima arba remontuojama ją naudojant, ar ji surinkta iš gamintojo pateiktų dalių, ar iš kitų dalių, kurios, kaip atsarginės arba keičiamosios dalys, atitinka šiai sričiai taikomus reikalavimus. Taisyklės privalomos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, kurių veikla susijusi su transporto priemonių gamyba, importu (įvežimu), eksportu (išvežimu), ENTP surinkimu ir apdorojimu, ir institucijoms, pagal kompetenciją vykdančioms šių veiklų kontrolę. 
Pažymėtina, kad pagal Taisyklių 3 punktą, įmonė, užsiimanti ENTP surinkimu ir apdorojimu, be šių Taisyklių turi laikytis visų atliekų tvarkytojams taikomų reikalavimų bei kitais teisės aktais nustatytų reikalavimų. Atliekų tvarkytojams taikomi reikalavimai pateikiami Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme (toliau – Įstatymas) ir Atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės). Taisyklių 7.1 punkte apibrėžta apdorojimo sąvoka: apdorojimas – veikla, vykdoma atidavus (siekiant išvengti aplinkos užteršimo) ENTP į įmonę išmontuoti, sukarpyti (sulaužyti), susmulkinti, naudoti arba paruošti šalinti (smulkinimo atliekas), ir visi kiti veiksmai, susiję su ENTP ir jos dalių naudojimu ir (arba) šalinimu. 
Pagal Taisyklių 9 punktą, ENTP gali surinkti ir apdoroti tik apdorojimo įmonės, turinčios galiojantį Taršos ar Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą (toliau – Leidimas), kuriame apibrėžtos ENTP surinkimo ir apdorojimo sąlygos. Leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo tvarką nustato Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 ir Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528. Leidimus išduoda, pakeičia ir jų galiojimą panaikina Aplinkos apsaugos agentūra. 
Svarbu paminėti, kad ENTP surinkimas ir apdorojimas turi būti vykdomas negyvenamosios paskirties pastatuose: paslaugų paskirties (tik autoservisuose), garažų paskirties, gamybos ir pramonės paskirties pastatuose (tik gamyklose, dirbtuvėse, produkcijos pramonės perdirbimo įmonėse), sandėliavimo paskirties pastatuose, kitos (fermų, ūkio) paskirties pastatuose. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 nustato statinių klasifikavimą pagal jų naudojimo paskirtį. 
ENTP apdorojimo įmonės turi laikytis pavojingųjų atliekų naudojimo ir šalinimo veiklai Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytų reikalavimų, apdorojant ENTP atliekas, įdiegti ir taikyti geriausius atliekų apdorojimo būdus. 
Pagal Taisyklių 18 punktą, ENTP apdorojimo įmonėje turi būti įrengtos šios zonos: personalo; ENTP priėmimo ir laikymo; ENTP išmontavimo; metalo laužo ir kitų antrinių žaliavų laikino laikymo; mazgų ir dalių, tinkamų tolesniam naudojimui, laikymo; pavojingųjų atliekų laikymo; naudotų padangų laikymo; kitų nepavojingųjų atliekų laikymo. ENTP priėmimo ir laikymo (įskaitant laikiną laikymą) zona turi būti padengta nelaidžia danga, atsparia benzino ir kitų skysčių ardančiajam poveikiui, ir turi turėti: nutekėjusių skysčių surinkimo įrenginius bei priemones, užtikrinančias aplinkos apsaugą nuo naftos produktų ir kitų teršalų patekimo; nuotekų, taip pat ir paviršinių, tvarkymo sistemą, atitinkančią nustatytus aplinkosaugos reikalavimus nuotekoms tvarkyti. Reikalavimai nuotekoms ir paviršinėms nuotekoms tvarkyti nustatyti Nuotekų tvarkymo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236, Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193, ir Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. D1-412 (toliau – Nuotekų reglamentai). 
Taisyklių 20 punkte nurodyta, kad ENTP išmontavimo ir pavojingųjų atliekų laikymo zonos turi būti padengtos nelaidžia danga, atsparia benzino ir kitų skysčių ardančiajam poveikiui, ir turi turėti: sandarias talpas alyvomis ar kitais pavojingais skysčiais užterštoms išmontuotoms dalims saugoti; sandarias talpas arba konteinerius laikyti akumuliatoriams, filtrams bei polichlorintų bifenilų ar polichlorintų terfenilų (PCB / PCT) turintiems kondensatoriams; sandarias talpas izoliuotai laikyti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių skysčius – degalus, variklių alyvą, pavarų dėžės alyvą, transmisinę alyvą, hidraulinę alyvą, aušinimo skysčius, antifrizą, stabdžių skysčius, akumuliatorių elektrolitus, oro kondicionavimo sistemos skysčius ir kitus naudoti netinkamoje transporto priemonėje esančius skysčius; nutekėjusių skysčių surinkimo įrenginius bei priemones, užtikrinančias aplinkos apsaugą nuo naftos produktų ir kitų teršalų patekimo; nuotekų, taip pat ir paviršinių, tvarkymo sistemą, atitinkančią nustatytus aplinkosaugos reikalavimus nuotekoms tvarkyti. Reikalavimai nuotekoms ir paviršinėms nuotekoms tvarkyti nustatyti jau anksčiau minėtuose Nuotekų reglamentuose. 
Taisyklėse nurodyti ir kiti ENTP apdorojimo veiklai taikomi reikalavimai. 
ENTP apdorojimo veiklos metu susidariusios atliekos turi būti tvarkomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse ir Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 625 „Dėl Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus. Visos atliekos turi būti rūšiuojamos jų susidarymo vietoje, laikinai laikomos, laikomos, surenkamos, vežamos ir apdorojamos taip, kad nekeltų neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai.
Svarbu paminėti, kad ENTP apdorojimo įmonės, vadovaudamosi Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367, (toliau – Apskaitos taisyklės) nustatytais reikalavimais, per Vieningą gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinę sistemą (toliau – GPAIS) privalo vykdyti atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitą bei teikti atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ataskaitas. Informaciją, kaip naudotis GPAIS, galite rasti GPAIS interneto svetainėje www.gpais.eu paskelbtuose vartotojų vadovuose, atsakymuose į dažnai užduodamus klausimus. 
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, norint pradėti ENTP ardymo veiklą reikia gauti Leidimą, vadovaujantis Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. D1-86, registruotis Atliekų tvarkytojų valstybės registre, žinoti ir laikytis nustatytų aplinkos apsaugos reikalavimų šiai veiklai, vykdyti atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitą. Visus aplinkos apsaugos reikalavimus, taikomus ENTP ardymo veiklai, atliekų susidarymo apskaitai bei atliekų susidarymo apskaitos ataskaitoms vykdyti ir teikti, galite rasti Įstatyme, Taisyklėse, Apskaitos taisyklėse bei Atliekų tvarkymo taisyklėse.
Taip pat atkreipiame dėmesį į tai, kad bendrieji gaisrinės saugos reikalavimai nustatyti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktorius 2005 m. vasario 18 d. įsakyme Nr. 64 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“.
Aukščiau nurodytus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registro interneto svetainėje www.e-tar.lt. 
Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojančius teisės aktus ir negali būti laikoma Departamento sprendimu konkrečioje situacijoje.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-13