Patikrinimų kontroliniai klausimynai

Vadovaudamiesi Verslo priežiūros institucijų kontrolinių klausimynų rengimo ir atnaujinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 4-432/1R-169 „Dėl Verslo priežiūros institucijų kontrolinių klausimynų rengimo ir atnaujinimo tvarkos aprašo, Rizikos vertinimu pagrįstos ūkio subjektų veiklos priežiūros gairių ir Vienodos ir kokybiškos asmenų konsultavimo praktikos užtikrinimo gairių patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2016 m. liepos 1 d.), (toliau – Aprašas) 31 punkto ir 33.2 papunkčio nuostatomis, skelbiame patvirtintus kontrolinius klausimynus. 

Vadovaujantis Aprašo 28.3 papunkčio nuostatomis, kontroliniai klausimynai bus nuolat peržiūrimi ir prireikus atnaujinami. Patikrinimų metu išryškėjus naujiems aspektams, į kuriuos, formuojant kontrolinius klausimynus, nebuvo atkreiptas dėmesys, prašome ūkio subjektų pateikti savo pastabas ir nurodyti, kurie iš kontrolinių klausimynų klausimų nėra aiškūs ar yra nesuprantami. Pasiūlymus prašome teikti el. paštu romualdas.slizauskas@aad.am.lt


(2020-07-08)

APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL KONTROLINIŲ KLAUSIMYNŲ Nr. AD1-202


(2020-04-20)
APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL KONTROLINIŲ KLAUSIMYNŲ  Nr. AD1-121 


(2020-02-28)
APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL KONTROLINIŲ KLAUSIMYNŲ  Nr. AD1-62


(2019-06-25)
APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL KONTROLINIŲ KLAUSIMYNŲ  Nr. AD1-125


Kontroliniai klausimynai

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-04