BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Departamento nuostatai

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

aplinkos ministro

2018 m.  balandžio 6 d.          

įsakymu Nr. D1-277

 

APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS NUOSTATAI

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. D1-529, 2020-09-03, paskelbta TAR 2020-09-03, i. k. 2020-18647

 

 

IBENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos.

2. Departamento paskirtis – siekiant užtikrinti teisėtumą ir teisėtvarką aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo srityje vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę.

3. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, taip pat šiais nuostatais.

4. Departamentas yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš valstybės biudžeto. Departamentui finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

5. Departamentas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis  sąskaitą banke, antspaudą  su  Lietuvos  Respublikos  valstybės  herbu  ir  savo  pavadinimu. Departamento buveinė – Smolensko g. 15, LT-03201 Vilnius, Lietuvos Respublika.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-796, 2018-08-30, paskelbta TAR 2018-09-05, i. k. 2018-13997

6. Departamento savininkas yra valstybė. Departamento savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimo dėl Departamento reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą) įgyvendina Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Aplinkos ministerija). Aplinkos ministerija, kaip savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia Departamento nuostatus, koordinuoja ir kontroliuoja Departamento veiklą, priima į pareigas ir iš jų atleidžia Departamento vadovą, priima sprendimą dėl Departamento buveinės pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose ir kituose teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

7. Viešus pranešimus Departamentas skelbia interneto svetainėje. Teisės aktų nustatyta tvarka vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

8. Departamento nuostatai keičiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

IIDEPARTAMENTO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

9. Departamento veiklos tikslai:

9.1. pagal kompetenciją įgyvendinti valstybės politiką aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės (taršos prevencijos, atliekų (išskyrus radioaktyviąsias) tvarkymo, gamintojų / importuotojų pareigų vykdymo, cheminių medžiagų naudojimo ir genetiškai modifikuotų organizmų (toliau – GMO) apgalvoto išleidimo į aplinką ne tiekimo rinkai tikslais, genetiškai modifikuotų mikroorganizmų (toliau – GMM) riboto naudojimo kontrolės, kraštovaizdžio, biologinės įvairovės apsaugos) srityje;

9.2. įgyvendinti valstybės politiką gamtos išteklių naudojimo ir apsaugos srityje;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-178, 2021-03-29, paskelbta TAR 2021-03-29, i. k. 2021-06245

9.3. pagal kompetenciją įgyvendinti aplinkosauginių ekstremalių situacijų ir avarijų likvidavimo koordinavimą bei prevenciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-657, 2018-07-03, paskelbta TAR 2018-07-04, i. k. 2018-11279

10. Departamentas, įgyvendindamas 9 punkte nurodytus veiklos tikslus, atlieka šias funkcijas:

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-796, 2018-08-30, paskelbta TAR 2018-09-05, i. k. 2018-13997

10.1. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys vykdo aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą, gamintojų/importuotojų atsakomybę reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus;

10.2. organizuoja ir vykdo prevencinę veiklą, kuria siekiama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą, reikalavimų;

10.3. kontroliuoja, ar teisėtai, laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų, fiziniai ir juridiniai asmenys naudoja žemės, žemės gelmių, paviršinių ir požeminių vandenų, aplinkos oro, augalijos, gyvūnijos bei kitus gamtos išteklius;

10.31 vykdo valstybinę visų nuosavybės formų šalies miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos kontrolę;

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-178, 2021-03-29, paskelbta TAR 2021-03-29, i. k. 2021-06245

10.4. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys pareigą atkurti pažeistą aplinką į buvusią būklę, laiku ir tinkamai šią pareigą įvykdo;

10.5. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi nustatytų teršalų išmetimo ir išleidimo į aplinką bei aplinkos kokybės normų;

10.51. vykdo žaliavinę medieną naudojančių ūkio subjektų žaliavinės medienos apskaitos ir sanitarinės apsaugos reikalavimų laikymosi kontrolę;

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-178, 2021-03-29, paskelbta TAR 2021-03-29, i. k. 2021-06245

10.52. kontroliuoja miško dauginamosios medžiagos kilmę, kokybę, auginimą, prekybą, naudojimą ir ūkinių priemonių vykdymą sėklinėje miško bazėje;

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-178, 2021-03-29, paskelbta TAR 2021-03-29, i. k. 2021-06245

 

10.6. kontroliuoja, ar tinkamai vykdoma gamtos išteklių naudojimo, teršalų išmetimo į aplinką, apmokestinamųjų gaminių ir pripildytos gaminių apmokestinamosios pakuotės, atliekų apskaita, ar pateikiami teisingi šios apskaitos duomenys, tikrina, ar fiziniai ir juridiniai asmenys teisingai apskaičiuoja ir deklaruoja mokestį už išgaunamus valstybinius gamtos išteklius, ar teisingai apskaičiuoja mokestį už aplinkos teršimą;

10.7. vykdo savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo kontrolę;

10.8. kontroliuoja, ar asmenys, kuriems yra išduoti taršos leidimai ar taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai, laikosi šiuose leidimuose nustatytų sąlygų ir reikalavimų, nustatytų aplinkos apsaugos normatyvų ir standartų;

10.9. pagal kompetenciją kontroliuoja savivaldybių ir ūkio subjektų aplinkos monitoringo vykdymą;

10.10. teisės aktų numatytais atvejais vykdo pavojingų objektų kontrolę;

10.11. nustatyta tvarka įvertina aplinkos apsaugos įstatymo ar kitų teisės aktų pažeidimais padarytą žalą aplinkai ir teikia ieškinius dėl jos atlyginimo;

10.12. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių darbą;

10.13. vykdo gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo reikalavimų vykdymo kontrolę.

10.14. pagal kompetenciją nagrinėja ir teikia išvadas dėl pavojingų objektų eksploatacijos rizikos analizių, avarijų likvidavimo planų;

10.15. sudaro teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijas, kurios organizuoja medžioklės egzaminą, suteikia teisę medžioti ir ją panaikina;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-178, 2021-03-29, paskelbta TAR 2021-03-29, i. k. 2021-06245

10.151. išduoda leidimus naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete, pratęsia, stabdo šių leidimų galiojimą ir juos panaikina;

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-178, 2021-03-29, paskelbta TAR 2021-03-29, i. k. 2021-06245

10.152. teikia išvadas dėl populiacijos gausos reguliavimo tikslingumo;

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-178, 2021-03-29, paskelbta TAR 2021-03-29, i. k. 2021-06245

10.16. organizuoja duomenų apie Europos Bendrijos svarbos gyvūnų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, individų atsitiktinį gaudymą ar sunaikinimą rinkimą, teikia duomenis Aplinkos apsaugos agentūrai;

10.17. renka duomenis apie Europos Bendrijos svarbos augalų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, nustatytus neteisėto tyčinio skynimo, rinkimo, pjovimo ar kito naikinimo atvejus ir teikia juos Aplinkos ministerijai;

10.171. vykdo 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 995/2010, kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos, įgyvendinimo priežiūrą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-178, 2021-03-29, paskelbta TAR 2021-03-29, i. k. 2021-06245

10.18. teikia pasiūlymus suinteresuotoms institucijoms dėl gamtos išteklių naudojimo, aplinkos taršos reguliavimo bei aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo, tobulinimo;

10.19. teisės aktų nustatyta tvarka koordinuoja ir kontroliuoja žuvų gelbėjimo nuo dusimo darbus valstybiniuose vandens telkiniuose;

10.20. bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, nustatyta tvarka informuoja visuomenę apie aplinkos kokybės pokyčius, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;

10.21. teisės aktų nustatyta tvarka teikia duomenis ir informaciją medžioklėtvarkos projektų rengėjams;

10.22. kontroliuoja, ar cheminės medžiagos ir preparatai (išskyrus tiekiamas rinkai chemines medžiagas ir preparatus, skirtus vartotojų asmeniniams ir namų ūkio poreikiams tenkinti) klasifikuojami, ženklinami, pakuojami, įtraukiami į apskaitą ir jų apskaita tvarkoma pagal teisės aktų reikalavimus;

10.23. kontroliuoja, ar laikomasi cheminių medžiagų registracijos, pavojingų cheminių medžiagų autorizacijos reikalavimų ir sąlygų, cheminių medžiagų ar preparatų saugos duomenų lapų sudarymo ir pateikimo, informacijos apie chemines medžiagas perdavimo jų tiekimo grandinėje, ataskaitų dėl cheminių medžiagų ir preparatų teikimo, pavojingų cheminių medžiagų, preparatų ir gaminių gamybos, naudojimo, tiekimo rinkai apribojimų reikalavimų;

10.24. pagal kompetenciją kontroliuoja, ar nepažeidžiami pavojingų cheminių medžiagų, jų turinčių preparatų ar gaminių importo (įvežimo) į Lietuvos Respublikos teritoriją ar eksporto (išvežimo) iš Lietuvos Respublikos teritorijos reikalavimai;

10.25. vykdo GMO apgalvoto išleidimo į aplinką ne tiekimo rinkai tikslais ir GMM riboto naudojimo kontrolę.

10.26. atlieka aplinkosauginių pranešimų priėmimą, analizę ir valdymą;

10.27. vykdo aplinkosauginių ekstremalių situacijų (toliau – ES) ir avarijų prevenciją ir koordinuoja Aplinkos ministerijos sistemos veiksmus ES valdyme;

10.28. vertina ir teikia išvadas dėl potencialių pavojingų objektų saugos ataskaitų, pavojaus ir rizikos analizių ir avarijų likvidavimo planų atitikties aplinkosaugos reikalavimams;

10.29. vertina įmonių lokalinius teršimo incidentų likvidavimo planus;

10.30. vykdo medžiotojų sąvado valdytojo funkcijas;

10.31. pagal kompetenciją nustatyta tvarka nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų skundus, pranešimus ir prašymus;

10.32. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją teikia duomenis ir informaciją apie aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės rezultatus nacionalinėms ir tarptautinėms institucijoms ir organizacijoms, užsienio valstybių atsakingoms institucijoms, kitiems aplinkos duomenų ir informacijos vartotojams;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-178, 2021-03-29, paskelbta TAR 2021-03-29, i. k. 2021-06245

10.33. bendradarbiauja su suinteresuotomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis institucijomis, užsienio valstybių atsakingomis institucijomis keičiantis aplinkosaugine informacija;

10.34. teikia pasiūlymus Aplinkos ministerijai dėl teisės aktų tobulinimo, pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų rengiamų teisės aktų projektų;

10.35. tvarko informacines sistemas, susijusias su aplinkos apsaugos valstybine kontrole;

10.36. kaupia informaciją apie neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius, analizuoja jų veiklos rezultatus, organizuoja neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių skatinimą;

10.37. Aplinkos apsaugos agentūrai nustato užduotis (metinius planus ir neplanines užduotis) atlikti aplinkos apsaugos valstybinei kontrolei reikalingus laboratorinius tyrimus ir matavimus, koordinuoja ir prižiūri šių užduočių įgyvendinimą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-657, 2018-07-03, paskelbta TAR 2018-07-04, i. k. 2018-11279

10.38. teikia metodinę pagalbą Aplinkos apsaugos agentūrai, Valstybinei miškų tarnybai, Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos pavaldžių parkų ir rezervatų direkcijoms, Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje;

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-657, 2018-07-03, paskelbta TAR 2018-07-04, i. k. 2018-11279

10.381. pagal kompetenciją vykdo ūkio subjektų konsultavimą miško naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės klausimais;

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-178, 2021-03-29, paskelbta TAR 2021-03-29, i. k. 2021-06245

10.39. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-657, 2018-07-03, paskelbta TAR 2018-07-04, i. k. 2018-11279

 

IIIDEPARTAMENTO TEISĖS

 

 

11. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus tikslus ir atlikdamas jo kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

11.1. pagal kompetenciją teikti pasiūlymus formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką aplinkos ministrui pavestose valdymo srityse;

11.2. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų ir organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją, reikalingą Departamento tikslams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

11.3. pagal kompetenciją bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių, tarptautinių organizacijų institucijomis, įstaigomis, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

11.4. sudaryti darbo grupes Departamento sprendžiamoms problemoms nagrinėti;

11.5. pagal kompetenciją sudaryti sutartis su Lietuvos Respublikos, užsienio valstybių institucijomis, įstaigomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

11.6. būti Departamento nuostatuose ir kituose teisės aktuose numatytiems veiklos tikslams ir funkcijos įgyvendinti skirtos paramos gavėja;

11.7. pagal kompetenciją atstovauti valstybės interesams teismuose ir kitose teisėsaugos institucijose;

11.8. nustatyta tvarka teikti ieškinius teismams dėl padarytos aplinkai žalos atlyginimo, kitus ieškinius, prašymus, skundus;

11.81. kai yra pagrindas manyti, kad viešasis interesas pažeistas aplinkos apsaugos, valstybinės miškų apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo srityse, kreipiasi į teismą dėl viešojo intereso gynimo. Tais atvejais, kai viešasis interesas pažeistas dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos veiksmų ar neveikimo, Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos dėl viešojo intereso gynimo kreipiasi į prokuratūrą.“. 

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-178, 2021-03-29, paskelbta TAR 2021-03-29, i. k. 2021-06245

11.9. Departamentas gali turėti kitų Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais įtvirtintų teisių.

 

 

IVDEPARTAMENTO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

12. Departamento veikla organizuojama vadovaujantis aplinkos ministro patvirtintais ir Departamento interneto svetainėje paskelbtais metiniais veiklos planais.

13. Departamento administracijos struktūrą ir struktūros schemą tvirtina aplinkos ministras, vadovaudamasis įstatymais ar jų pagrindu priimtais teisės aktais ir atsižvelgdamas į nustatytus  Departamento tikslus ir funkcijas.

14. Departamento administracijos padalinių veiklą ir vidaus tvarką reglamentuoja Departamento darbo reglamentas, vidaus tvarkos taisyklės, administracijos padalinių nuostatai, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymai.

15. Departamentui vadovauja direktorius, kurį penkerių metų kadencijai (ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės) Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų aplinkos ministras. Departamento direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas aplinkos ministrui.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-529, 2020-09-03, paskelbta TAR 2020-09-03, i. k. 2020-18647

16. Direktorius:

16.1. organizuoja Departamento darbą ir atsako už jos veiklą, Departamento tikslų įgyvendinimą bei nustatytų funkcijų atlikimą;

16.2. užtikrina, kad Departamento veikloje būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Departamento nuostatų;

16.3. teikia aplinkos ministrui tvirtinti Departamento administracijos struktūrą, struktūros schemą  ir metinius veiklos planus;

16.4. vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Ministro Pirmininko ir aplinkos ministro pavedimus;

16.5. teikia aplinkos ministrui Departamento metines veiklos ataskaitas, atsiskaito aplinkos ministrui už savo veiklą;

16.6. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš pareigų atleidžia Departamento valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, skatina juos, skiria jiems tarnybines ir drausmines nuobaudas, materialines pašalpas, nustato darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinius atlyginimus neviršydamas nustatytų metinio darbo užmokesčio fondo lėšų;

16.7. tvirtina Departamento pareigybių sąrašą neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, struktūrinių padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus, vidaus tvarkos taisykles, darbo reglamentą, struktūrinių padalinių metinius darbo planus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymo planus;

16.8. sudaro sutartis Departamento vardu;

16.9. veikia Departamento vardu, atstovauja Departamentui valstybės, savivaldybių, tarptautinių organizacijų institucijose ir įstaigose, bendraujant su kitais fiziniais ar juridiniais asmenimis arba įgalioja tai daryti Departamento valstybės tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;

16.10. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos yra teisingi;

16.11. užtikrina racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą Departamento vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

16.12. vykdo kitas įstatymais ir kitais teisės aktais jam pavestas funkcijas.

17. Departamento direktorius turi vieną ar kelis pavaduotojus, kurie yra tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi direktoriui. Kai Departamento direktoriaus nėra, jo funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotojas, kai nėra ir pavaduotojo, – kitas Departamento direktoriaus įgaliotas Departamento valstybės tarnautojas.

 

VDEPARTAMENTO VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

18. Departamento metinių veiklos planų įgyvendinimą kontroliuoja Departamento direktorius.

19. Departamento finansų kontrolę atlieka valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, Departamento direktoriaus tvirtinamų finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka.

20. Departamento valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė; vidaus auditą atlieka Aplinkos ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.

 

VIBAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Departamentas pertvarkomas, reorganizuojamas arba likviduojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-796, 2018-08-30, paskelbta TAR 2018-09-05, i. k. 2018-13997

22. Departamento nuostatai keičiami aplinkos ministro iniciatyva arba pasikeitus įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ar kitų teisės aktų nuostatoms. Departamento nuostatų keitimą ir jų pateikimą aplinkos ministrui tvirtinti organizuoja Departamento direktorius.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-796, 2018-08-30, paskelbta TAR 2018-09-05, i. k. 2018-13997

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-02