BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Asmens duomenų apsauga

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Civilinių bylų ir teisės skyriaus patarėjas Raimondas Merčaitis yra paskirta duomenų apsaugos pareigūnas.


Kontaktiniai duomenys:

 +370 674 52461


 [email protected]


Duomenų apsaugos pareigūno funkcijos.


Vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 39 straipsnio 1 dalimi nustatyta, kad duomenų apsaugos pareigūnas (toliau – DAP) Aplinkos apsaugos departamente prie Aplinkos ministerijos atlieka šias užduotis:
1.    Informuoja Inspekciją ir duomenis Inspekcijoje tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles pagal BDAR ir kitus Europos Sąjungos arba valstybės narės duomenų apsaugos nuostatas ir konsultuoja juos šiais klausimais.
2.    Stebi, kaip laikomasi BDAR, kitų Europos Sąjungos arba nacionalinių duomenų apsaugos nuostatų ir Inspekcijos politikos asmens duomenų apsaugos srityje, įskaitant pareigų pavedimą, duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių darbuotojų informuotumo didinimą ir kt. informuoja, konsultuoja Inspekciją apie stebėjimo rezultatus, teikia susijusias rekomendacijas.
3.    Paprašius konsultuoja dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebi jo atlikimą pagal BDAR 35 straipsnį.
4.    Bendradarbiauja su kitomis asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijomis, Europos duomenų apsaugos valdyba.
5.    Teikia informaciją duomenų subjektams dėl jų duomenų tvarkymo Inspekcijoje, nagrinėja jų prašymus ir teikia kitas susijusias paslaugas.
Daugiau informacijos apie DAP funkcijas galite rasti Direktyvos 95/46/EB 29 straipsnio darbo grupės 2016 m. gruodžio 13 d. duomenų apsaugos pareigūnų gairėse Nr. WP 243.

 

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūnę visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu.

Kas yra asmens duomenys ?

 • Asmens duomenys yra bet kokia informacija, susijusi su gyvu asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta. Skirtinga informacija, kuri surinkta kartu gali atskleisti konkretaus asmens tapatybę, taip pat yra asmens duomenys.
 • Asmens duomenys, iš kurių pašalinta asmeninė informacija, kurie yra užšifruoti ar kuriems yra suteikti pseudonimai, bet kuriuos galima panaudoti iš naujo nustatant asmens tapatybę, išlieka asmens duomenimis ir jiems taikomas BDAR.
 • Asmens duomenys, kurių anonimiškumas užtikrintas taip, kad asmens tapatybė negali arba nebegali būti nustatyta, nebelaikomi asmens duomenimis. Kad duomenys būtų iš tiesų anoniminiai, anonimiškumas turi būti užtikrintas negrįžtamai.
 • BDAR apsauga asmens duomenims suteikiama neatsižvelgiant į technologijas, naudojamas tokiems duomenims tvarkyti. Ji yra „neutrali technologijų atžvilgiu“ ir taikoma duomenų tvarkymui tiek automatizuotomis, tiek neautomatizuotomis priemonėmis, jeigu duomenys yra rūšiuojami pagal iš anksto nustatytus kriterijus (pvz., abėcėlės tvarka). Taip pat nesvarbu, kaip duomenys yra saugomi: IT sistemoje, pasitelkiant stebėjimą vaizdo kameromis ar popierine forma. Visais šiais atvejais asmens duomenims taikomi BDAR nustatyti apsaugos reikalavimai.

Asmens duomenų pavyzdžiai:

 • vardas, pavardė;
 • namų adresas;
 • elektroninio pašto adresas, pavyzdžiui, vardas.pavardė@įmonė.com;
 • asmens tapatybės kortelės numeris;
 • buvimo vietos duomenys (pvz., buvimo vietos duomenys mobiliajame telefone)*;
 • interneto protokolo (IP) adresas;
 • slapukų identifikatoriai*;
 • jūsų telefono reklamos identifikatorius;
 • ligoninės arba gydytojo turimi duomenys, kurie gali būti simbolis, pagal kurį galima konkrečiai nustatyti asmens tapatybę.

* Kai kuriais atvejais taikomi konkretiems sektoriams skirti teisės aktai, pavyzdžiui, vietos duomenų ar slapukų naudojimas reglamentuojamas E. privatumo direktyva (2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB (OL L 201, 2002 7 31, p. 37) ir 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2006/2004 (OL L 364, 2004 12 9, p. 1).

Duomenų, kurie nelaikomi asmens duomenimis, pavyzdžiai:

 • juridinio asmens kodas;
 • elektroninio pašto adresas, pavyzdžiui, [email protected]įmonė.com;
 • nuasmeninti duomenys.

Duomenų subjektų teisės (BDAR III skyrius):

 1. Teisė būti informuotam, kai duomenys renkami iš duomenų subjekto ir kai duomenys gauti ne iš duomenų subjekto.
 2. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis.
 3. Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis.
 4. Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis ("Teisė būti pamirštam") .
 5. Teisė apriboti duomenų tvarkymą.
 6. Teisė į duomenų perkeliamumą.
 7. Teisė nesutikti.
 8. Automatizuotas atskirų sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos  (toliau – Departamentas) tvarko duomenų subjekto asmens duomenis tik teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu: 1) jo sutikimu; 2) kai tvarkyti asmens duomenis Departamentą įpareigoja atitinkami teisės aktai; 3) vykdant Departamentui pavestas viešosios valdžios funkcijas; 4) kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Departamento teisėto intereso (tik jei duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, nėra už jį viršesni).

Departamentas tvarko duomenų subjektų asmens duomenis žemiau nurodytais tikslais:

 1. Departamento esamų valstybės tarnautojų asmens duomenys tvarkomi administracinių sprendimų priėmimo, įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolės, įstatymų nustatytų administracinių paslaugų teikimo, viešųjų paslaugų teikimo administravimo, vidaus administravimo (personalo valdymo, dokumentų valdymo, materialinių ir finansinių išteklių valdymo), vidaus administravimo kontrolės tikslais; Departamento buvusių valstybės tarnautojų asmens duomenys tvarkomi vidaus administravimo (personalo valdymo, dokumentų valdymo, materialinių ir finansinių išteklių valdymo) tikslu; pretendentų į Departamento valstybės tarnautojo pareigas asmens duomenys tvarkomi vidaus administravimo (personalo valdymo ir dokumentų valdymo) tikslu;
 2. fizinių asmenų, įeinančių į Departamento patalpas, įeinančių ar įvažiuojančių į saugomą teritoriją ar kitą Departamento pastatui priskirtą teritoriją, asmens duomenys tvarkomi Departamento administracinio pastato ir Departamento turto apsaugos, viešosios tvarkos užtikrinimo, Departamente esančių asmenų gyvybės, sveikatos, turto, kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugos tikslais, tarnybinių nusižengimų, darbo pareigų pažeidimų tyrimo ir prevencijos tikslais;
 3. atliekant vaizdo stebėjimą Departamento pastate, jam priskirtoje teritorijoje stebimų fizinių asmenų duomenys tvarkomi Departamento administracinio pastato, jam priskirtos teritorijos ir Departamento turto apsaugos, viešosios tvarkos užtikrinimo, Departamente esančių asmenų gyvybės, sveikatos, turto, kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugos, tarnybinių nusižengimų, darbo pareigų pažeidimų tyrimo ir prevencijos tikslais;
 4. Departamento darbuotojų ir valstybės tarnautojų asmens duomenys, šiems asmenims vairuojant Departamento tarnybinį transportą, renkami tarnybinių automobilių naudojimo kontrolės, kuro apskaitos, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės organizavimo tikslais;
 5. asmenų, pateikusių Departamentui skundą, prašymą ar pranešimą, asmens duomenys tvarkomi skundų, prašymų ar pranešimų nagrinėjimo tikslu;
 6. fizinių asmenų duomenys, kurie remiantis įstatymais tvarkomi administracinių, civilinių ar baudžiamųjų bylų, kuriose dalyvauja Departamentas, teisenoje tvarkomi šios teisenos vykdymo tikslu;
 7. asmens duomenys fizinių asmenų, pateikusių viešojo pirkimo pasiūlymus Departamentui organizuojant ir atliekant viešuosius pirkimus, taip pat asmens duomenys fizinių asmenų, nurodyti viešojo pirkimo pasiūlymuose, sudarytose su Departamentu sutartyse, taip pat pateikti vykdant sudarytas su Departamentu sutartis, tvarkomi viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo, sutarčių vykdymo tikslais;
 8. fizinių asmenų, dalyvaujančių nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti Departamento patikėjimo teise valdomo valstybės turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose, asmens duomenys tvarkomi šių aukcionų organizavimo ir turto perdavimo tikslais;
 9. fizinių asmenų, dalyvaujančių Departamento pareigūnams vykdant ūkio subjektų patikrinimus / teikiant konsultacijas, asmens duomenys tvarkomi aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės vykdymo ir metodinės pagalbos teikimo tikslais

Saugojimo terminai

Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, saugomi pagal nustatytus terminus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ ir Departamente patvirtintu Dokumentacijos planu. Pasibaigus saugojimo terminui, dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, sunaikinami.

Teisė žinoti kas tvarko Jūsų asmens duomenis ir kodėl

Asmens duomenų apsauga Departamento veikloje (2020-12-04 mokymų medžiaga)

Įsakymai:

 

Skundus dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos veiksmų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite pateikti nacionalinei asmens duomenų priežiūros institucijai adresu:
https://www.ada.lt/go.php/lit/Atmintine-asmenims-ketinantiems-kreiptis-i-valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-del-skundo-pateikimo

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
Kontaktinė informacija:
L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
Faks. (8 5) 261 9494
El. p. [email protected]

https://vdai.lrv.lt/

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-12