Pareigų aprašymas Spausdinti

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
BENDRŲJŲ REIKALŲ IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnį kaip 1 metų darbo stažą viešųjų pirkimų srityje;
1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, su dokumentų rengimo taisyklėmis, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis;
1.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. skyriaus nuostatuose reglamentuotais veiklos klausimais rengia vidaus organizacinius, tvarkomuosius teisės aktus, atsako už pirkimų organizavimo tvarkos nuo pirkimo planavimo iki pirkimo sutarties sudarymo nustatymą Departamente;
2.2. vykdo išankstinę viešųjų pirkimų proceso procedūrų stebėseną, tikrina viešųjų pirkimų dokumentus, vykdo prevencinę sudarytų sutarčių kontrolę;
2.3. rengia prekių, paslaugų, darbų viešųjų pirkimų sutartis, yra atsakingas už Departamento sudarytų sutarčių saugojimą;
2.4. vykdo Skyriaus vedėjo darbo funkcijas jo atostogų, ligos, komandiruotės metu ir kai vedėjo pareigybė laisva;
2.5. konsultuoja Skyriaus kompetencijos klausimais Departamento darbuotojus;
2.6. kuruoja Skyriaus vedėjo paskirtas skyriaus veiklos sritis;
2.7. vykdo Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai.