Pareigų aprašymas Spausdinti

VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS
SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar)  įgytą profesinę kvalifikaciją;
1.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, informacinių sistemų kūrimą ir veiklą, duomenų saugą, su Departameto nuostatais, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
1.3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office ar panašiu programiniu paketu;
1.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.5. gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. rengia informacijos ir (ar) duomenų apie Departamento vykdomą veiklą rinkimo elektronines formas;
2.2. rengia techninių sprendimų Departamento veiklai tobulinti pasiūlymus ir juos įgyvendina;
2.3. sistemina informaciją ir (ar) duomenis apie Departamento veiklą;
2.4. rengia duomenų statistines ataskaitas;
2.5. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir Departamento vadovybės pavedimus, siekiant Departamento tikslų įgyvendinimo;
3. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.