Pareigų aprašymas Spausdinti

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
BENDRŲJŲ REIKALŲ IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS
PATARĖJO

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį įstaigos ar įmonės vidinių procesų modelio analizės ir šių procesų  modeliavimo srityje;
1.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija,  išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinės įstaigos veiklą,  dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
1.3. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;
1.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
1.5. turėti Europos kompiuterio vartotojo (7 modulių) pažymėjimą (ECDL).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. analizuoja ir sistemina esamą Departamento veiklos modelį, atliekant bendrąsias funkcijas, jų rodiklius, veiklos procesus ir procedūras;
2.2. aprašo ir modeliuoja Departamento veiklos, atliekant bendrąsias funkcijas, procesus ir procedūras;
2.3. teikia siūlymus dėl Departamento veiklos ir funkcijų procesų ir procedūrų tobulinimo;
2.4. analizuoja informacinių technologijų panaudojimo lygį Departamento veiklos, atliekant bendrąsias funkcijas, procesų, procedūrų metu ir teikia pasiūlymus dėl informacinių technologijų plėtros bei Departamento veiklai vykdyti reikalingų informacinių sistemų diegimo ir tobulinimo;
2.5. savo kompetencijos klausimais teikia pasiūlymus dėl Administravimo departamento metinio veiklos plano priemonių;
2.6. pagal kompetenciją pavaduoja kitą skyriaus darbuotoją jam nesant;
2.7. formuoja bylas, kaupia, sistemina, saugo informaciją ir dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, ruošia jas archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda į departamento archyvą;
2.8. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytas funkcijas, Skyriaus vedėjo bei Administravimo departamento direktoriaus pavestas užduotis savo kompetencijos klausimais bei vykdo kitas užduotis pagal Departamento veiklos procesų aprašymus;
2.9. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, atostogų, ligos ir komandiruočių metu;
2.10. atsako  už  pavestų funkcijų vykdymą laiku  ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka;
2.11. patarėjas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.