Pareigų aprašymas Spausdinti

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
BENDRŲJŲ REIKALŲ IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities matematikos, ar informatikos, ar statistikos, ar informacijos sistemų, ar programų sistemų, ar matematikos ir kompiuterių mokslo krypties arba technologijos mokslų studijų srities informatikos inžinerijos krypties;
1.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir 1 metų darbo patirtį informacinių sistemų kūrimo ar modernizavimo srityje;
1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės informacinių išteklių valdymą, valstybės registrų, informacinių sistemų kūrimą ir veiklą, duomenų saugą, su Departameto nuostatais, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
1.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
1.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office ar panašiu programiniu paketu;
1.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.7. gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą bei kitų Skyriaus darbuotojų, kurių veiklos sritis Departamento informacinių technologijų administravimas ir koordinavimas, veiklą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. organizuoja Departamento informacinių technologijų infrastruktūros priežiūrą, tinklo vartotojų ir techninių išteklių paskirstymą;
2.2. prižiūri ir administruoja Departamento naudojamas informacines sistemas, pagal kompetenciją teikia konsultacijas Departamento darbuotojams dėl Departamento naudojamų informacinių sistemų, kompiuterių, ryšių tinklų ir programinės įrangos naudojimo, apdoroja pokyčių ir pagalbos prašymus;
2.3. užtikrina ir palaiko kokybišką Departamento informacinių sistemų veikimą ir įrangos funkcionalumą;
2.4. užtikrina Departamento kompiuterinių darbo vietų priežiūrą bei savalaikį veikimą;
2.5. užtikrina Departamento kibernetinę saugą, konsultuoja darbuotojus duomenų saugumo klausimais, kontroliuoja, kaip darbuotojai laikosi nustatytų duomenų saugumo reikalavimų, teikia siūlymus dėl duomenų saugumo priemonių taikymo;
2.6. analizuoja, planuoja ir vertina Departamento kompiuterinės technikos, programinės įrangos, kompiuterinių ir ryšių tinklų priemonių poreikį, teikia siūlymus dėl šios technikos ar programinės įrangos įsigijimo;
2.7. analizuoja ir vertina technologines galimybes ir geriausios praktikos pavyzdžius, planuojamas skaitmeninimo iniciatyvas, rengiasi šių iniciatyvų įgyvendinimui;
2.8. rengia einamųjų biudžetinių metų Departamento informacinių sistemų planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planą, derina su Finansų skyriumi pirkimų vertes;
2.9. inicijuoja viešuosius pirkimus, susijusius su informacinėmis technologijomis;
2.10. rengia pirkimo paraiškas su techninę specifikacija, kuri neprieštarauja LR Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsniui;
2.11. atsako už tai, kad pirkimai būtų inicijuojami laiku, neviršijant planuoto biudžeto;
2.12. koordinuoja ir administruoja naujai įsigytą ilgalaikį informacinių technologijų turtą;
2.11. koordinuoja tinklo ir naudojamos tinkle įrangos valdymą;
2.12. nustatyta tvarka dalyvauja nacionalinėse ir tarptautinėse programose ir projektuose;
2.15. organizuoja ir koordinuoja  kitų Skyriaus darbuotojų, kurių veiklos sritis Departamento informacinių technologijų administravimas ir koordinavimas, veiklą;
2.16. rengia teisės aktuose ir sutartyse numatytas ataskaitas;
2.17. bendradarbiauja su kitais Departamento darbuotojais ir padaliniais, institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis, teikia duomenis pagal savo kompetenciją;
2.18. formuoja bylas, kaupia, sistemina, saugo informaciją ir dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, ruošia jas archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda į Departamento archyvą;
2.19. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytas funkcijas, Departamento vadovybės, Administravimo departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavestas užduotis savo kompetencijos klausimais bei vykdo kitas užduotis pagal Departamento veiklos procesų aprašymus;
2.20. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, kurių veiklos sritis Departamento informacinių technologijų administravimas ir koordinavimas;
2.21. šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.