Pareigų aprašymas Spausdinti

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
PERSONALO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą ir visuomenės informavimą;
1.3. turėti 1 m. komunikacijos projektų įgyvendinimo patirties;
1.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
1.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
1.6. turėti gerus bendravimo įgūdžius;
1.7. savarankiškai organizuoti ir planuoti veiklą;
1.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.9. išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. kaupia, sistemina, rengia informaciją, pranešimus ir straipsnius apie Departamento veiklą;
2.2. padeda Departamento vadovybei spręsti Departamento kompetencijai priklausančius klausimus;
2.3. teikia informaciją, atspindinčią Departamento vadovų poziciją įvairiais Departamento veiklos klausimais, visuomenei ir žiniasklaidai;
2.4. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Departamento veiklos viešinimo strategiją bei programas;
2.5. įgyvendina Departamento vidaus ir išorės komunikacijos projektus;
2.6. rengia atsakymų projektus į paklausimus pagal kompetenciją;
2.7. atstovauja Departamentui komisijose, pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, darbo grupėse visuomenės informavimo ir švietimo klausimais;
2.8. atstovauja Departamentui kitose Lietuvos ir užsienio institucijose ar jų organizuojamuose renginiuose viešųjų ryšių klausimais;
2.9. bendradarbiauja su Departamento administracijos padaliniais, kuria ir palaiko nuolatinius ryšius su visuomene, nevyriausybinėmis organizacijomis, siekiant formuoti objektyvią nuomonę apie Departamento veiklą;
2.10. įgyvendina pokyčių komunikaciją Departamente;
2.11. atnaujina Departamento interneto svetainės turinį pranešimais apie Departamento darbą ir aplinkosauginius įvykius;
2.12. planuoja ir organizuoja Departamento šventes ir renginius;
2.11. vykdo pasitarimų, posėdžių, komisijų sekretoriaus funkcijas;
2.12. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, jų ligos, atostogų, komandiruočių metu ar kai jų pareigybė yra laisva;
2.15. vykdo kitus Departamento direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo pavedimus, susijusius su susijusius su visuomenės informavimu ir Departamento įvaizdžio formavimu.
2.16. vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.