Pareigų aprašymas Spausdinti

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
BENDRŲJŲ REIKALŲ IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS
VYRESNIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnysis išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 m.;
1.2. turėti 3 metų darbo patirtį turto valdymo srityje;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ilgalaikio ir trumpalaikio, materialiojo ir nematerialiojo turto išsaugojimą ir tvarkymą, gaisrinę saugą, būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Departamento nuostatais;
1.4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;
1.5. turėti darbo patirties tvarkant ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą;
1.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
1.7. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas Departamento Utenos valdyboje (regione):
2.1. tinkamai ir laiku atlieka Skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis bei pavedimus;
2.2. vykdo mažos vertės viešuosius pirkimus;
2.3. vykdo priskirtų sutarčių vykdymo kontrolę, prekių pristatymo, paslaugų suteikimo, darbų atlikimo pagal sutartį organizavimo ir terminų laikymosi kontrolę, prekių, paslaugų darbų atitikties pirkimo sutartims stebėseną, inicijuoja naujus viešuosius pirkimus;
2.4. pagal Utenos regiono struktūrinių padalinių poreikius organizuoja darbui reikalingų priemonių įsigijimą ir paskirstymą, kontroliuoja, kaip laikomasi panaudojimo normatyvų ir panaudojimo efektyvumo;
2.5. organizuoja Utenos regiono autotransporto tvarkymą, kontroliuoja tarnybinių automobilių naudojimą, teikia ataskaitas Finansų skyriui apie kuro sunaudojimą, koordinuoja automobilių remontą;
2.6. užtikrina Utenos regiono nekilnojamojo turto priežiūrą, efektyvų jo naudojimą;
2.7. užtikrina visų turimų Utenos valdybos priešgaisrinių priemonių priežiūrą ir techninę būklę, kontroliuoja gaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi;
2.8. vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Skyriaus veiklos tikslai;
2.9. pavaduoja Skyriaus darbuotojus atostogų, ligos ir komandiruočių metu.