Pareigų aprašymas Spausdinti

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
BENDRŲJŲ REIKALŲ IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
1.2. turėti darbo patirties prižiūrint, diegiant informacines sistemas bei šalinant gedimus;
1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių sistemų administravimą ir duomenų saugą, žinoti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles bei dokumentų rengimo taisykles;
1.4. mokėti dirbti su programinėmis tinklo administravimo priemonėmis ir įranga;
1.5. mokėti administruoti personalinius kompiuterius, atlikti kompiuterių darbo vietų profilaktiką ir diegti vartotojų taikomąsias programas;
1.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office ar panašiu programiniu paketu;
1.7. mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
1.8. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu bei raštu;
1.9. gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. organizuoja ir užtikrina Departamento informacinių technologijų infrastruktūros priežiūrą, tinklo vartotojų ir techninių išteklių paskirstymą;
2.2. prižiūri ir administruoja Departamento naudojamas informacines sistemas, pagal kompetenciją teikia konsultacijas Departamento darbuotojams dėl Departamento naudojamų informacinių sistemų, kompiuterių, ryšių tinklų ir programinės įrangos naudojimo, apdoroja pokyčių ir pagalbos prašymus;
2.3. užtikrina ir palaiko kokybišką Departamento informacinių sistemų savalaikį veikimą ir įrangos funkcionalumą;
2.4. užtikrina Departamento kompiuterinių darbo vietų priežiūrą bei savalaikį veikimą;
2.5. užtikrina Departamento kibernetinę saugą, konsultuoja darbuotojus duomenų saugumo klausimais, kontroliuoja, kaip darbuotojai laikosi nustatytų duomenų saugumo reikalavimų, teikia siūlymus dėl duomenų saugumo priemonių taikymo;
2.6. analizuoja, planuoja ir vertina Departamento kompiuterinės technikos, programinės įrangos, kompiuterinių ir ryšių tinklų priemonių poreikį, teikia siūlymus dėl šios technikos ar programinės įrangos įsigijimo;
2.7. analizuoja ir vertina technologines galimybes ir geriausios praktikos pavyzdžius, planuojamas skaitmeninimo iniciatyvas, rengiasi šių iniciatyvų įgyvendinimui;
2.8. analizuoja ir vertina Departamento veiklai vykdyti naudojamų informacinių sistemų efektyvumą, teikia siūlymus Departamento vadovams dėl šių sistemų ilgalaikės vizijos, informacinių sistemų tobulinimo ir pagal kompetenciją užtikrina šių sistemų tobulinimą;
2.9. planuoja ir koordinuoja informacinių sistemų vystymą bei plėtrą Departamente, teikia pasiūlymus kompiuterinės ir programinės įrangos atnaujinimo planams;
2.10. pagal kompetenciją dalyvauja procedūrų ir procesų modeliavime, aprašyme;
2.11. koordinuoja ir administruoja naujai įsigytą ilgalaikį informacinių technologijų turtą;
2.12. dalyvauja formuojant informacinių technologijų srities prekių, paslaugų viešųjų pirkimų strategiją, rengiant investicinius projektus dėl finansavimo gavimo informacinių technologijų srities prekėms, paslaugoms;
2.11. nustatyta tvarka dalyvauja nacionalinėse ir tarptautinėse programose bei projektuose;
2.12. rengia teisės aktuose ir sutartyse numatytas ataskaitas;
2.15. bendradarbiauja su kitais Departamento darbuotojais ir padaliniais, institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis, teikia duomenis pagal savo kompetenciją;
2.16. formuoja bylas, kaupia, sistemina, saugo informaciją ir dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, ruošia jas archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda į Departamento  archyvą;
2.17. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytas funkcijas, Departamento vadovybės, Administravimo departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavestas užduotis savo kompetencijos klausimais bei vykdo kitas užduotis pagal Departamento veiklos procesų aprašymus;
2.18. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, kurių veiklos sritis Departamento informacinių technologijų administravimas ir koordinavimas;
2.19. šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.