Pareigų aprašymas Spausdinti

PANEVĖŽIO VALDYBOS
PANEVĖŽIO GYVOSIOS GAMTOS APSAUGOS INSPEKCIJOS VIRŠININKO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:    
1.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės studijų krypties arba fizinių mokslų krypčių grupės, arba žemės ūkio mokslų krypčių grupės, arba technologijos mokslų krypčių grupės išsilavinimą;
1.2. turėti 3 metų bendrą darbo patirtį ir vienerių metų darbo patirtį aplinkos apsaugos srityje;
1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir aplinkos apsaugą.
1.4. mokėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.5 mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
1.6.  turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. Koordinuoja gyvosios gamtos apsaugos valstybinės kontrolės vykdymą Panevėžio valdybos kontroliuojamoje teritorijoje, organizuoja Panevėžio  gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos darbą;    
2.2. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys, laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, naudoja, atkuria žemės, paviršinių vandenų, kraštovaizdžio, augalijos, gyvūnijos bei kitus gamtos išteklius, vykdo aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus Panevėžio valdybos kontroliuojamoje teritorijoje, siekiant užtikrinti Panevėžio valdybai pavestų funkcijų vykdymą;
2.3. nustato administracinius nusižengimus, surašo administracinių nusižengimų protokolus, administracinius nurodymus bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidėjams, apskaičiuoja aplinkai padarytą žalą, registruoja nustatytus aplinkos apsaugos administracinius nusižengimus, atstovauja inspekciją teismuose;
2.4. koordinuoja ir organizuoja reidus, kitas inspekcines priemones, siekiant užtikrinti teisėtą gamtos išteklių naudojimą, medžioklės, mėgėjų žvejybos, verslinės žvejybos, specialiosios žvejybos vykdymą, aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis kontrolę, kitų gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų vykdymą;
2.5. kontroliuoja leidimus naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius turinčių naudotojų veiklą, siekiant užtikrinti racionalų medžiojamųjų gyvūnų naudojimą;
2.6. kontroliuoja, ar juridiniai ir fiziniai asmenys laikosi leidimuose naudoti žvejybos plotus nustatytų sąlygų;
2.7. kontroliuoja, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklėse nustatytų reikalavimų;
2.8. kontroliuoja, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklėse nustatytų reikalavimų;
2.9. teisės aktų nustatyta tvarka rengia leidimus, išvadas, kitus dokumentus, susijusius su gyvosios gamtos išteklių naudojimu, vykdo tinklinių žvejybos įrankių plombavimą;
2.10. organizuoja teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijos darbą, medžiotojų bilietų išdavimą;
2.11. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus ir kt., rengia atsakymus;
2.12. atsako už vadovaujamojo padalinio dokumentų ir archyvo tvarkymą;
2.13. atsiskaito Panevėžio valdybos viršininkui už gyvosios gamtos apsaugos valstybinės kontrolės vykdymą bei jos rezultatus regione;
2.14. vykdo kitus su Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Aplinkos apsaugos departamento veiklos tikslai;
2.15. pagal atskirą Departamento direktoriaus įsakymą ar rezoliucinį pavedimą vykdo Panevėžio valdybos viršininko funkcijas jo atostogų, komandiruotės, nedarbingumo metu bei kai viršininko pareigybė laisva.