Pareigų aprašymas Spausdinti

FINANSŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo krypties;
1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų buhalterinio darbo patirtį biudžetinėje įstaigoje;
1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykių reguliavimą, biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą, su Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;
1.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer ir finansų valdymo ir apskaitos informacine sistema FVAIS;
1.5. mokėti analizuoti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
1.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. tinkamai ir laiku atlieka Skyriaus vedėjo pavedimus ir darbo planuose numatytas užduotis;
2.2. kontroliuoja, ar teisingai bei laiku surašomi ir pristatomi ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių apskaitos dokumentai;
2.3. koordinuoja, kad pateikti pirminiai dokumentai būtų parengti pagal teisės aktų reikalavimus;
2.4. organizuoja pirminių dokumentų pateikimą Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui;
2.5. kontroliuoja turto nurašymo teisėtumą ir teisingumą;
2.6. dalyvauja sprendžiant Departamento finansinės veiklos ir finansinių išteklių panaudojimo klausimus;
2.7. pagal kompetenciją bendradarbiauja su departamento darbuotojais, kitų įstaigų darbuotojais, sprendžiant su finansine veikla susijusius klausimus, siekiant užtikrinti teisės aktuose nustatytų departamento uždavinių ir funkcijų įvykdymą;
2.8. vykdo kitus Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti departamento tikslai;
2.9. vykdo kitų skyriaus darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, darbo funkcijas jo atostogų, ligos, komandiruotės metu ar kai jų pareigybė yra laisva.