Pareigų aprašymas Spausdinti

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
BENDRŲJŲ REIKALŲ IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 m.;
1.2. turėti 1 metų darbo patirtį turto valdymo srityje;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ilgalaikio ir trumpalaikio, materialiojo ir nematerialiojo turto išsaugojimą ir tvarkymą, būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, Departamento nuostatais;
1.4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;
1.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas Departamente:
2.1. tinkamai ir laiku atlieka Skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis ir pavedimus;
2.2. vykdo aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams išduotų ir sandėlyje laikomų  uniforminės aprangos dalių bei jų dėvėjimo terminų apskaitą;
2.3. analizuoja ir nustato aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų uniforminės aprangos dalių poreikį ir rengia informaciją apie lėšų poreikį naujoms uniforminės aprangos dalims įsigyti;
2.4. paskirsto ir išduoda aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų uniforminės aprangos dalis;
2.5. vykdo aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų uniforminės aprangos dalių tiekimo sutarčių vykdymo kontrolę: užsako prekes, kontroliuoja prekių pristatymą, ir terminų laikymasi, vykdo atitikties pirkimo sutarčių reikalavimams  stebėseną, inicijuoja naujus viešuosius pirkimus;
2.6. tvarko Bendrųjų reikalų ir informacinių technologijų skyriui priskirtą Viešųjų pirkimų sutarčių registrą bei sutartis ir saugo šių sutarčių originalus, viešina sudarytas pirkimo sutartis su visais priedais (sutarties priedai yra laimėjusio dalyvio pasiūlymas ir techninė specifikacija) ir jų pakeitimus CVP IS;
2.7. vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Skyriaus veiklos tikslai;
2.8. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, jų ligos, atostogų, komandiruočių metu ar kai jų pareigybė yra laisva.