Pareigų aprašymas Spausdinti

TEISĖS DEPARTAMENTO
PANEVĖŽIO ADMINISTRACINIŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Valstybės tarnautojas, einantis poskyrio vyriausiojo specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, aplinkos apsaugą, administracinę ir civilinę teisę, administracinių bylų teiseną, civilinį ir baudžiamąjį procesą;
1.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės arba vadybos ir verslo administravimo (viešasis administravimas) krypties išsilavinimą ir ne mažesnį kaip vienerių metų teisinio arba viešojo administravimo darbo stažą;
1.3. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti bei rengti išvadas;
1.4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
1.5. mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, interneto naršykle, elektroninio pašto programa.
1.6. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2.  Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. nustatyta tvarka pagal kompetenciją nagrinėja administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų skyrimo juridiniams asmenims bylas, priima nutarimus dėl paskirtų baudų pakeitimo nemokamais viešaisiais darbais, atlieka reikiamus registracijos, administracinių bylų, konfiskuoto turto ir daiktinių įrodymų tvarkymo veiksmus;
2.2. pagal įgaliojimą atstovauja teismuose, teisėsaugos institucijose, santykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis;
2.3. rengia pretenzijas, įformina kitus dokumentus dėl žalos atlyginimo, tvarko civilines bylas, veda duomenis į registrus;
2.4. užtikrina priimtų nutarimų dėl ekonominių sankcijų skyrimo juridiniams asmenims vykdymo kontrolę, nutarimų dėl nemokamų viešųjų darbų vykdymo kontrolę, vykdomųjų dokumentų perdavimą išieškojimui priverstine tvarka;
2.5. rengia atsiliepimus į skundus, teikia medžiagą ir kitus procesinius dokumentus teismams, ruošia medžiagą ikiteisminio tyrimo institucijoms;
2.6. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl teisės aktų taikymo praktikoje problemų sprendimo, darbo kokybės gerinimo;
2.7. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus, pretenzijas ir rengia atsakymų (sprendimų) į juos projektus;
2.8. pagal suteiktus įgaliojimus tvarko duomenis ir atlieka reikiamus kontrolės veiksmus Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale (seka teisminių procesų eigą, apie bylose kitų šalių ar teismo įkeltus dokumentus nedelsiant informuoja Skyriaus vedėją ir kt.), Administracinių nusižengimų registre, Vykdomųjų bylų portale ir kitose duomenų bazėse;
2.9. nustatyta tvarka atstovauja Aplinkos apsaugos departamentui visų instancijų bendrosios kompetencijos ir administraciniuose teismuose administracinėse bylose teisėsaugos, išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose;
2.10. pagal atskirą Departamento direktoriaus įsakymą ar rezoliucinį pavedimą vykdo Skyriaus vedėjo darbo funkcijas jo atostogų, ligos, komandiruotės metu ir kai vedėjo pareigybė laisva;
2.11. vykdo kitus departamento vadovybės, Teisės departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją.