Pareigų aprašymas Spausdinti

TEISĖS DEPARTAMENTO
PANEVĖŽIO ADMINISTRACINIŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO

SKYRIAUS VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, aplinkos apsaugą, civilinę ir administracinę teisę, administracinių bylų teiseną, civilinį ir baudžiamąjį procesą, gebėti juos taikyti praktiškai;
1.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį  teisės srityje, bei ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;
1.3. mokėti rengti procesinius dokumentus teismams administracinėse bylose;
1.4. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, išmanyti dokumentų tvarkymo bei apskaitos, teisės aktų bei kitų dokumentų rengimo taisykles;
1.5. mokėti savarankiškai planuoti bei organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;
1.6. mokėti dirbti Microsoft Office kompiuterinių programų paketu, interneto naršykle, elektroninio pašto programa;
1.7. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. planuoja, organizuoja, koordinuoja Skyriaus veiklą, kontroliuoja Skyriaus darbuotojų darbą ir asmeniškai atsako už Skyriui pavestų užduočių, Skyriaus nuostatuose nustatytų uždavinių bei funkcijų įvykdymą;
2.2. nustatyta tvarka nagrinėja administracinių nusižengimų bylas, administracines bylas dėl ekonominių sankcijų skyrimo juridiniams asmenims už jų padarytus aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, organizuoja registrų pildymo, bylų tvarkymo, sumų paskirtų pagal ekonomines sankcijas juridiniams asmenims išieškojimo užtikrinimą, baudų pakeitimo nemokamais viešaisiais darbais, konfiskuoto turto ir daiktinių įrodymų tvarkymo procedūras;
2.3. įformina dokumentus dėl žalos atlyginimo Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimo kodekso nustatyta tvarka, vykdo tokios priteistos žalos išieškojimo kontrolę;
2.4. esant poreikiui rengia pretenzijas, įformina kitus dokumentus dėl žalos atlyginimo, tvarko civilines bylas, veda duomenis į registrus;
2.5. rengia medžiagą ir procesinius dokumentus teismams (atsiliepimus, atsikirtimus, skundus, tarp jų ir apeliacinius ir kt.), ikiteisminio tyrimo įstaigoms, atlieka reikiamus procesinius ir kontrolės veiksmus elektroninių paslaugų portaluose, registruose;
2.6. pagal suteiktus įgaliojimus tvarko duomenis ir atlieka reikiamus kontrolės veiksmus Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale (seka teisminių procesų eigą, apie bylose kitų šalių ar teismo įkeltus dokumentus);
2.7. nustatyta tvarka atstovauja Aplinkos apsaugos departamentui visų instancijų bendrosios kompetencijos ir administraciniuose teismuose administracinėse bylose;
2.8. konsultuoja Aplinkos apsaugos departamento darbuotojus Skyriaus kompetencijos klausimais;
2.9. analizuoja, rengia pastabas bei pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo, rengia skyriaus veiklos ataskaitas;
2.10. vykdo kitus Aplinkos apsaugos departamento vadovybės ir Teisės departamento direktoriaus pavedimus pagal Skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti Aplinkos apsaugos departamento strateginiai tikslai.