Pareigų aprašymas Spausdinti

KLAIPĖDOS VALDYBOS
ŠILUTĖS APLINKOS APSAUGOS INSPEKCIJOS
VYRESNIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
1.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius aplinkos apsaugą, administracinę teisę;
1.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, raštvedybą, teisės aktų rengimą;
1.4. mokėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
1.6. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys, laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, naudoja, atkuria žemės, žemės gelmių, paviršinių ir požeminių vandenų, aplinkos oro, kraštovaizdžio, augalijos, gyvūnijos bei kitus gamtos išteklius, vykdo aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus  Šilutės rajono savivaldybės, Tauragės rajono savivaldybės ir Pagėgių savivaldybės teritorijoje, siekiant užtikrinti Klaipėdos valdybai pavestų funkcijų vykdymą;
2.2. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi nustatytų teršalų išmetimo ir išleidimo į aplinką bei aplinkos kokybės reikalavimų normų;
2.3. kontroliuoja, ar teisingai vykdoma gamtos išteklių naudojimo apskaita, tikrina, ar fiziniai ir juridiniai asmenys teisingai apskaičiuoja ir deklaruoja mokestį už valstybinius gamtos išteklius, kontroliuoja, ar teisingai vykdoma teršalų išmetimo į aplinką apskaita, tikrina, ar teisingai apskaičiuotas mokestis už aplinkos teršimą, kontroliuoja, ar gamintojai ir (ar) importuotojai tinkamai vykdo teisės aktuose jiems nustatytas pareigas;
2.4. kontroliuoja, ar asmenys, kuriems yra išduoti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai bei taršos leidimai, laikosi šiuose leidimuose nustatytų sąlygų ir reikalavimų, nustatytų aplinkos apsaugos normatyvų ir standartų;
2.5. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus ir kt., rengia atsakymus;
2.6. nustato administracinius nusižengimus, surašo administracinių nusižengimų protokolus, administracinius nurodymus bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidėjams, apskaičiuoja aplinkai padarytą žalą, atstovauja inspekcijai teismuose;
2.7. konsultuoja ūkio subjektus gamtos išteklių naudojimą, aplinkos apsaugą reglamentuojančiais klausimais, įgyvendina kitas prevencinio pobūdžio priemones, padedančias ūkio subjektams laikytis teisės aktų reikalavimų;
2.8. atstovauja Šilutės aplinkos apsaugos inspekcijai kitose institucijose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka tam, kad būtų užtikrintas inspekcijos veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas;
2.9. pagal atskirą Departamento direktoriaus įsakymą ar rezoliucinį pavedimą vykdo inspekcijos viršininko ar kito inspekcijos darbuotojo darbo funkcijas jo atostogų, ligos, komandiruotės metu ir kai viršininko pareigybė laisva;
2.10. vykdo kitus su Šilutės aplinkos apsaugos inspekcijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos tikslai.