Pareigų aprašymas Spausdinti

PRANEŠIMŲ PRIĖMIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities arba biomedicinos mokslų studijų srities arba fizinių mokslų studijų srities arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;    
1.2. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį aplinkos apsaugos srityje;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius aplinkos apsaugą, valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę, administracinę teisę, viešąjį administravimą taip pat avarijų ir dėl jų susidarančių aplinkosauginių ekstremalių situacijų prevencijos ir valdymo organizavimą;
1.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, raštvedybą, teisės aktų rengimą taip pat teisės aktais civilinės saugos srityje;
1.5. mokėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
1.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. priima iš Bendrojo pagalbos centro ir gyventojų aplinkosauginius pranešimus, juos analizuoja, priima sprendimus dėl reagavimo į juos ir jų valdymo, pagal kompetenciją teikia konsultacijas interesantams arba nukreipia juos pas reikiamus specialistus;
2.2. rengia ataskaitas apie gautus aplinkosauginius pranešimus, teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl šios veiklos srities tobulinimo;
2.3. duoda nurodymus pareigūnams pradėti vykdyti valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę darbo ir nedarbo metu, analizuoja pareigūnų veiksmus reaguojant į perduodamus pranešimus apie daromą neigiamą poveikį aplinkai, gyvajai gamtai, kitus įvykius, susijusius su aplinkos apsaugos valstybine kontrole, teikia pasiūlymus dėl šios veiklos tobulinimo;
2.4. vykdo ekstremaliųjų situacijų ir avarijų prevenciją ir valdymą, koordinuoja Aplinkos ministerijos struktūrinių padalinių ir kitų Aplinkos ministerijai pavaldžių institucijų veiksmus dėl ES valdymo;
2.5. kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie ekstremaliųjų situacijų valdymo eigą, Departamentų padalinių ir kitų Aplinkos ministerijai pavaldžių institucijų veiksmus, priimtus sprendimus, daro išvadas ir teikia pasiūlymus dėl ekstremaliųjų situacijų valdymo gerinimo;
2.6. pagal kompetenciją rengia ir teikia pasiūlymus tobulinti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų profesinius gebėjimus suteikiant profesinių žinių, formuojant profesinius įgūdžius, būtinus darbui nuolat kintančiomis sąlygomis;
2.7. pagal kompetenciją atstovauja Departamentą ir dalyvauja komitetų bei darbo grupių veikloje;
2.8. vykdo informacinių sistemų duomenų naudotojų funkcijas, gauna ir naudoja informacinių sistemų duomenis Skyriui priskirtoms funkcijoms vykdyti, teikia duomenis Departamento darbuotojams jų tarnybinėms funkcijoms vykdyti;
2.9. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją teikia duomenis ir informaciją apie aplinką atsakingoms institucijoms ar kitiems duomenų ir informacijos vartotojams;
2.10. bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;
2.11. pagal kompetenciją vykdo Departamento padalinių, vykdančių aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, veiklos patikrinimus, rengia išvadas bei pasiūlymus dėl veiklos kokybės bei efektyvumo gerinimo;
2.12. nagrinėja Aplinkos ministerijos bei kitų institucijų rengiamus normatyvinių dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;
2.13. pagal atskirą Departamento direktoriaus įsakymą ar rezoliucinį pavedimą vykdo Skyriaus vedėjo darbo funkcijas jo atostogų, ligos, komandiruotės metu ir kai Skyriaus vedėjo pareigybė laisva;
2.14. vykdo kitus nenuolatinius Skyriaus vedėjo ir Departamento vadovybės pavedimus.