Pareigų aprašymas Spausdinti

PRANEŠIMŲ PRIĖMIMO SKYRIAUS VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:    
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį aplinkos apsaugos srityje ir 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, aplinkos apsaugą, aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę bei avarijų ir dėl jų susidarančių ekstremalių situacijų prevencijos ir valdymo organizavimą, civilinę saugą, administracinę teisę, raštvedybą bei teisės aktų rengimo taisykles;
1.4. mokėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
1.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. priima iš Bendrojo pagalbos centro ir gyventojų aplinkosauginius pranešimus, juos analizuoja, priima sprendimus dėl reagavimo į juos ir jų valdymo, pagal kompetenciją teikia konsultacijas interesantams arba nukreipia juos pas reikiamus specialistus;
2.2. rengia ataskaitas apie gautus aplinkosauginius pranešimus, teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl šios veiklos srities tobulinimo;
2.3. duoda nurodymus pareigūnams pradėti vykdyti valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę darbo ir nedarbo metu, analizuoja pareigūnų veiksmus reaguojant į perduodamus pranešimus apie daromą neigiamą poveikį aplinkai, gyvajai gamtai, kitus įvykius, susijusius su aplinkos apsaugos valstybine kontrole, teikia pasiūlymus dėl šios veiklos tobulinimo;
2.4. vykdo ekstremaliųjų situacijų ir avarijų prevenciją ir valdymą, koordinuoja Aplinkos ministerijos struktūrinių padalinių ir kitų Aplinkos ministerijai pavaldžių institucijų veiksmus dėl ES valdymo;
2.5. kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie ekstremaliųjų situacijų valdymo eigą, Departamentų padalinių ir kitų Aplinkos ministerijai pavaldžių institucijų veiksmus, priimtus sprendimus, daro išvadas ir teikia pasiūlymus dėl ekstremaliųjų situacijų valdymo gerinimo;
2.6. kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie Departamento padalinių rezultatus, vykdant potencialiai pavojingų objektų kontrolę ir šių objektų pasirengimo galimoms avarijoms ir jų padarinių likvidavimui, teikia pasiūlymus dėl šios veiklos tobulinimo;
2.7. užtikrinant aplinkosauginių ekstremaliųjų situacijų prevenciją, vertina ir teikia išvadas atsakingoms institucijoms dėl potencialių pavojingų objektų saugos ataskaitų, pavojaus ir rizikos analizių ir avarijų likvidavimo planų atitikties aplinkosaugos reikalavimams;
2.8. siekiant tinkamai pasiruošti operatyviam galimos jūros aplinkos taršos iš įmonių ir laivų valdymui, vertina teikiamus derinti įmonių lokalinius teršimo incidentų likvidavimo planus ir teikia išvadas;
2.9. kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie potencialiai pavojingus objektus, juose esančias pavojingas medžiagas ir pavojus kylančius gamybos proceso metu;
2.10. pagal kompetenciją rengia ir teikia pasiūlymus tobulinti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų profesinius gebėjimus suteikiant profesinių žinių, formuojant profesinius įgūdžius, būtinus darbui nuolat kintančiomis sąlygomis;
2.11. pagal kompetenciją atstovauja Departamentą ir dalyvauja komitetų bei darbo grupių veikloje;
2.12. pagal kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų skundus, pranešimus ir prašymus, taip pat ir dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų netinkamo tarnybinių funkcijų atlikimo ar neatlikimo;
2.13. vykdo informacinių sistemų duomenų naudotojų funkcijas, gauna ir naudoja informacinių sistemų duomenis Skyriui priskirtoms funkcijoms vykdyti, teikia duomenis Departamento darbuotojams jų tarnybinėms funkcijoms vykdyti;
2.14. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją teikia duomenis ir informaciją apie aplinką atsakingoms institucijoms ar kitiems duomenų ir informacijos vartotojams;
2.15. bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;
2.16. pagal kompetenciją vykdo Departamento padalinių, vykdančių aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, veiklos patikrinimus, rengia išvadas bei pasiūlymus dėl veiklos kokybės bei efektyvumo gerinimo;
2.17. nagrinėja Aplinkos ministerijos bei kitų institucijų rengiamus normatyvinių dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;
2.18. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams;
2.19. atsako už Skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;
2.20. atsiskaito Departamento direktoriui už Skyriui veiklą;
2.21. teikia Departamento direktoriui pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais, taip pat pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų, Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo;
2.22. vizuoja Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, parengtus dokumentus;
2.23. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
2.24 vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento vadovybės pavedimus pagal kompetenciją.