• Vadovai
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vaidas Laukys
  Direktorius
  Andrius Kairys
  Direktoriaus pavaduotojas
  Angelė Plančiūnaitė
  Direktoriaus pavaduotoja
 • Veiklos priežiūros skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Gintautas Andruškevičius
  Skyriaus vedėjas
  Mantė Ramanauskienė
  Vyriausioji specialistė

  PATVIRTINTA
  Aplinkos apsaugos Departamento
  prie Aplinkos ministerijos
  direktoriaus 2018 m. gegužės 15 d.
  įsakymu Nr. AD1-9

   

  VEIKLOS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS NUOSTATAI

   

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamento) Veiklos priežiūros skyrius (toliau – Skyrius) yra Departamento struktūrinis padalinys.

  2. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, Departamento bei šiais nuostatais.

   

  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  3. Skyriaus veiklos uždaviniai:

  3.1. Sisteminti ir analizuoti informaciją apie Departamento struktūrinių padalinių veiklą, atlikti rizikos analizę ir valdymą.

  3.2. Vykdyti Departamento veiklos organizavimo priežiūrą.

  3.3. Vykdyti Departamento korupcijos prevenciją.

  4. Skyrius atlieka šias funkcijas:

  4.1. įgyvendindamas 3.1 papunktyje jam pavestą uždavinį:

  4.1.1. pagal kompetenciją koordinuoja Departamento padalinių veiklą, nustato Departamento vidaus administravimo rizikas, teikia išvadas ir siūlymus siekiant užtikrinti efektyvią, teisėtą, skaidrią Departamento veiklą;

  4.1.2. pagal kompetenciją teikia išvadas ir siūlymus dėl veiklos efektyvumo ir skaidrumo didinimo;

  4.2. įgyvendindamas 3.2 papunktyje jam pavestą uždavinį:

  4.2.1. direktoriaus pavedimu atlieka Departamento struktūrinių padalinių veiklos teisėtumo patikrinimus;

  4.2.2. direktoriaus pavedimu tikrina ar valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, laikosi jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, tinkamai atlieka savo funkcijas ir pareigas;

  4.2.3. vykdo Departamento padalinių veiklos priežiūrą, atlieka tikslinius, planinius bei kompleksinius, direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui pavedus ir neplaninius Departamento struktūrinių padalinių veiklos patikrinimus;

  4.3. įgyvendindamas 3.3 papunktyje jam pavestą uždavinį:

  4.3.1. organizuoja ir kontroliuoja Nacionalinės kovos su korupcija ir Departamento kovos su korupcija programų ir jų priemonių planų įgyvendinimą, organizuoja Departamento kovos su korupcija priemonių plano rengimą ir kontroliuoja jo įgyvendinimą;

  4.3.2. organizuoja ir kontroliuoja Nacionalinės kovos su korupcija programos priemonių, priskirtų Departamento kompetencijai, įgyvendinimą;

  4.3.3. antikorupciniu požiūriu vertina galiojančius Departamento teisės aktus ir teikia išvadas, pasiūlymus dėl jų tobulinimo.

  4.4. pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja pasitarimus, seminarus Departamento veiklos klausimais;

  4.5. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe,  bendradarbiauja su Departamento struktūriniais padaliniais;

  4.6. pagal kompetenciją rengia veiklos ataskaitas, patikrinimų pažymas, kitus dokumentus;

  4.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento vadovybės pavedimus.

   

  III. SKYRIAUS TEISĖS

   

  5. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:

  5.1. teikti Departamento vadovybei pasiūlymus Skyriaus kompetencijos bei darbo organizavimo klausimais;

  5.2. gauti iš Departamento struktūrinių padalinių informaciją, paaiškinimus, reikiamus duomenis ir dokumentus, išvadas ir pasiūlymus, kurių reikia Skyriaus uždaviniams spręsti ir funkcijoms įgyvendinti;

  5.3. prireikus pasitelkti Departamento struktūrinių padalinių specialistus Skyriaus uždaviniams spręsti ir funkcijoms įgyvendinti.

  6. Skyrius turi kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas teises.

   

  IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  7. Skyriaus struktūra (valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius) nustatoma Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame Departamento pareigybių sąraše.

  8. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Departamento direktorius. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.

  9. Skyriaus vedėjas:

  9.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams;

  9.2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;

  9.3. atsiskaito Departamento direktoriui už Skyriaus veiklą;

  9.4. teikia Departamento direktoriui pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais, taip pat pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų, Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo;

  9.5. vizuoja Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, parengtus dokumentus;

  9.6. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

  9.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento vadovybės pavedimus Skyriaus kompetencijos ribose.

  10. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, yra tiesiogiai pavaldūs ir atsiskaito Skyriaus vedėjui bei vykdo jo teisėtus nurodymus

  11. Kai nėra Skyriaus vedėjo (atostogų, ligos, komandiruotės metu ar kai Skyriaus vedėjo pareigybė yra laisva), jo funkcijas atlieka vyriausiasis specialistas, kurio pareigybės aprašyme yra numatyta tokia funkcija, o jei laikinai nėra ir šią funkciją galinčio vykdyti vyriausiojo specialisto – kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas.

  ________________

 • Finansų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Laimutė Vitalienė
  Skyriaus vedėja
  Vida Aškinienė
  Vedėjos pavaduotoja
  Irena Cirtautienė
  Vyriausioji specialistė
  Rita Čepienė
  Vyriausioji specialistė
  Danutė Dalinkevičienė
  Vyriausioji specialistė
  Elena Šumskaitė
  Vyriausioji specialistė
  Ana Stasė Šekštelo
  Vyresnioji specialistė

  PATVIRTINTA
  Aplinkos apsaugos departamento
  prie Aplinkos ministerijos
  direktoriaus 2018 m. balandžio 10 d.
  įsakymu Nr. AD1-6

   

  FINANSŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

   

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Finansų skyrius (toliau – Skyrius) yra Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos  ministerijos (toliau – Departamentas) struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriaus pavaduotojui.

  2. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojai), į darbą priimami konkurso būdu Lietuvos Respublikos valstybės Departamento įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Aplinkos apsaugos ministro įsakymais, Departamento nuostatais, kitais teisės aktais, Departamento darbo reglamentu bei šiais nuostatais.

   

  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  4. Skyriaus uždaviniai yra:

  4.1. pagal kompetenciją vykdyti išankstinę finansų kontrolę, kad Departamento turto valdymas, naudojimas, apsauga bei disponavimas juo ir sutartiniai įsipareigojimai tretiesiems asmenims atitiktų teisėtumo bei patikimo finansų valdymo principus;

  4.2. inicijuoti Departamento buhalterinės apskaitos ūkines operacijas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos metodines rekomendacijas;

  4.3. kontroliuoti, kad gauti valstybės biudžeto asignavimai, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, Europos Komisijos, tarptautinių organizacijų finansuojamų projektų lėšos ir kitos Departamento disponuojamos lėšas būtų naudojamos racionaliai, taupiai ir tik pagal patvirtintas išlaidų sąmatas;

  4.4. užtikrinti teisingą ekonominių rodiklių planavimą ir jų vykdymą, sudaryti valstybės biudžeto sąmatų projektus, patvirtintų programų sąmatų vykdymo kontrolę bei ekonominių skaičiavimų ir rodiklių analizę.

  5. Įgyvendindamas pavestus uždavinius, Skyrius vykdo šias funkcijas:

  5.1. vykdo Departamento dokumentų / informacijos buhalterinės apskaitos klausimais informacijos priėmimą, sutikrinimą ir perdavimą Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui (toliau – NBFC);

  5.2. vykdo buhalterinės apskaitos ūkinių operacijų inicijavimą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus;

  5.3. remdamasis pateiktais dokumentais, vykdo išankstinę finansų kontrolę Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nustatyta tvarka;

  5.4. remdamasis buhalterinės apskaitos duomenimis ir atsižvelgiant į turimus duomenis, sudaro, teikia ir pasirašo atitinkamas ataskaitas Departamento direktoriui, auditoriams, asignavimų valdytojams, Lietuvos statistikos departamentui, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos, VĮ Turto bankui ir kitoms institucijoms;

  5.5. vykdo Departamento turto inventorizaciją;

  5.6. rengia išvadas ir pasiūlymus dėl kitų Departamento struktūrinių padalinių parengtų teisės aktų projektų Skyriaus kompetencijos klausimais;

  5.7. pagal kompetenciją konsultuoja Departamento darbuotojus buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo klausimais;

  5.8. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus;

  5.9. pagal kompetenciją atlieka Departamento veiklos efektyvumo rodiklių apskaičiavimą;

  5.10. dalyvauja rengiant Aplinkos ministerijos strateginį veiklos plano dalį, kurią planuoja vykdyti Departamentas, Departamento metinį veiklos planą;

  5.11. atlieka darbo užmokesčio analizę ir pareigybių ekonominį pagrindimą bei Departamento metinių veiklos planų vykdymui reikalingų materialinių, žmogiškųjų ir finansinių išteklių skaičiavimus;

  5.12. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja organizuojant ir vykdant viešuosius pirkimus, įskaitant viešųjų pirkimų planavimą ir ataskaitų teikimą;

  5.13. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Aplinkos ministro įsakymais, Departamento direktoriaus įsakymais ar kitais pavedimais paskirtas funkcijas.

   

  III. SKYRIAUS TEISĖS

   

  6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi šias teises:

  6.1. teikti pasiūlymus Skyriaus kompetencijos ribose bei Departamento veiklos organizavimo klausimais;

  6.2. gauti iš Departamento struktūrinių padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

  6.3. gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

   

  IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  7. Skyriaus struktūra (valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius) nustatoma Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame Departamento pareigybių sąraše.

  8. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Departamento direktorius. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriaus pavaduotojui.

  9. Skyriaus vedėjas:

  9.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams;

  9.2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;

  9.3. atsiskaito Departamento direktoriaus pavaduotojui už Skyriaus veiklą;

  9.4. teikia Departamento direktoriaus pavaduotojui pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais, taip pat pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų, Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo;

  9.5. vizuoja Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, parengtus dokumentus;

  9.6. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

  9.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento vadovybės pavedimus Skyriaus kompetencijos ribose.

  10. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, yra tiesiogiai pavaldūs ir atsiskaito Skyriaus vedėjui bei vykdo jo teisėtus nurodymus

  11. Kai nėra Skyriaus vedėjo (atostogų, ligos, komandiruotės metu ar kai Skyriaus vedėjo pareigybė yra laisva), jo funkcijas atlieka vyriausiasis specialistas, kurio pareigybės aprašyme yra numatyta tokia funkcija, o jei laikinai nėra ir šią funkciją galinčio vykdyti vyriausiojo specialisto, – kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas.

  ________________

 • Teisės skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Brigita Gudonė
  Skyriaus vedėja
  Lina Virvilienė
  Vedėjos pavaduotoja
  Irma Jestremskienė
  Vyriausioji specialistė
  Margarita Šakalytė
  Vyriausioji specialistė

  PATVIRTINTA
  Aplinkos apsaugos departamento
  prie Aplinkos ministerijos
  direktoriaus 2018 m. balandžio 10 d.
  įsakymu Nr. AD1-6

  TEISĖS SKYRIAUS NUOSTATAI

   

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) Teisės skyrius (toliau – Skyrius) yra struktūrinis padalinys, vykdantis Departamento organizacinių, tvarkomųjų dokumentų rengimą bei jų teisėtumo užtikrinimą, teisinėmis priemonėmis ginantis Departamento, kaip valstybės interesų reiškėjo, interesus visų instancijų teismuose, prokuratūros, vidaus reikalų sistemos institucijose, užtikrinantis teisinį ieškinių bei bylų medžiagos įforminimą, nagrinėjantis administracinių nusižengimų bylas pagal Departamento pareigūnų surašytus administracinių nusižengimų protokolus, kontroliuojantis Departamento valstybės tarnautojų bei darbuotojų (toliau – darbuotojai) darbo teisėtumą,

  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, valstybės tarnybą, darbo santykius, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais, departamento, skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais.

  3. Skyriaus struktūrą, nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina departamento direktorius.

   

  II. PAGRINDINIAI SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  4. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai teisiniais klausimais:

  4.1. užtikrinti departamento organizacinių, tvarkomųjų dokumentų rengimą bei jų teisėtumą;

  4.2. teisinėmis priemonėmis ginti Departamento, kaip valstybės interesų reiškėjo, interesus;

  4.3. atstovauti Departamento interesams visų instancijų teismuose, prokuratūros, vidaus reikalų sistemos institucijose;

  4.4. analizuoti teisinius dokumentus ir jų pagrindu Departamento direktoriui teikti pasiūlymus Departamento veiklos gerinimui bei tobulinimui;

  4.5. pagal kompetenciją kontroliuoti Departamento struktūrinių padalinių, valstybinių aplinkos apsaugos inspektorių darbą.

  4.6. nagrinėti administracinių nusižengimų bylas pagal aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų surašytus administracinių nusižengimų protokolus;

  4.7. užtikrinti teisinį ieškinių bei bylų medžiagos įforminimą;

  4.8. kontroliuoti Departamento struktūrinių padalinių, valstybinių aplinkos apsaugos inspektorių pareigūnų darbą.

  4.9. teikti metodinę pagalbą Departamento struktūriniams padaliniams teisės klausimais.

  5. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius teisiniais klausimais:

  5.1. rengia Departamento organizacinius ir tvarkomuosius dokumentus, užtikrina jų teisėtumą;

  5.2. teisinėmis priemonėmis gina Departamento interesus;

  5.3. atstovauja Departamento interesams visų instancijų teismuose, kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose;

  5.4. konsultuoja Departamento darbuotojus bei valstybės tarnautojus pagal skyriaus kompetenciją teisės klausimais;

  5.5. teikia pastabas bei pasiūlymus dėl Departamentui pateiktų svarstyti teisės aktų;

  5.6. derina Departamento direktoriaus priimamus įsakymus bei kitus vidaus dokumentus;

  5.7. Departamento direktoriaus pavedimu nagrinėja fizinių, juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus ir ruošia nurodytais klausimais atsakymus bei pasiūlymus;

  5.8. vertina ir nustatyta tvarka vizuoja viešųjų pirkimų sutarčių, sudaromų įgyvendinant departamento ūkinę bei finansinę veiklą, kitų sutarčių projektus;

  5.9. ruošia sutartis tarp Departamento ir kitų institucijų;

  5.10. koordinuoja Departamento teritorinių Teisės ir administracinių bylų nagrinėjimo poskyrių darbą;

  5.11. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo pavedimus.

   

  III. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS

   

  6. Skyriaus darbuotojų teisėti reikalavimai, nurodymai yra privalomi Departamente dirbantiems darbuotojams ir valstybės tarnautojams.

   

  IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

   

  7. Skyrius yra pavaldus Departamento direktoriui. Skyriaus veiklą kuruoja Departamento direktoriaus pavaduotojas.

  8. Skyriaus darbą organizuoja ir jam vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Departamento direktorius įstatymų nustatyta tvarka.

  9. Skyriaus darbuotojai yra pavaldūs Skyriaus vedėjui ir jam atskaitingi.

  10. Skyriaus vedėjas:

  10.1. organizuoja skyriaus darbą ir atsako už jo veiklą;

  10.2. rengia teisės aktus, norminius dokumentus, reglamentuojančius Departamento veiklą;

  10.3. atstovauja Departamento interesams administraciniuose teismuose;

  10.4. teikia išvadas dėl priimtų dokumentų teisėtumo;

  10.5. tikrina veiklos teisėtumą Departamento struktūriniuose padaliniuose;

  10.6. konsultuoja Departamento darbuotojus teisiniais klausimais;

  10.7. nagrinėja piliečių ir juridinių asmenų skundus savo kompetencijos klausimais;

  10.8. teikia išvadas dėl sutarčių teisėtumo tarp Departamento ir kitų institucijų.

  11. Kai nėra Skyriaus vedėjo (atostogų, ligos, komandiruotės metu ar kai Skyriaus vedėjo pareigybė yra laisva), jį pavaduoja Skyriaus vedėjo pavaduotojas arba kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas.

  __________________

  • Alytaus administracinių bylų nagrinėjimo ir teisės poskyris
   Tel. 8 315 56746 Adresas: Kauno g. 69, LT-62107 Alytus
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Raimondas Merčaitis
   Poskyrio vedėjas
   Jolita Cegelienė
   Vyriausioji specialistė
   Živilė Adžgauskaitė
   Vyriausioji specialistė

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos Departamento
   prie Aplinkos ministerijos
   direktoriaus 2018 m. balandžio 10 d.
   įsakymu Nr. AD1-6

   TEISĖS SKYRIAUS
   ALYTAUS ADMINISTRACINIŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO IR TEISĖS POSKYRIO
   NUOSTATAI

    

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Alytaus administracinių bylų nagrinėjimo ir teisės poskyris (toliau – poskyris) yra Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – departamentas) Teisės skyriaus teritorinis struktūrinis padalinys, Alytaus regione vykdantis departamento organizacinių, tvarkomųjų dokumentų rengimą bei jų teisėtumo užtikrinimą, teisinėmis priemonėmis ginantis departamento, kaip valstybės interesų reiškėjo, interesus visų instancijų teismuose, prokuratūros, vidaus reikalų sistemos institucijose, užtikrinantis teisinį ieškinių bei bylų medžiagos įforminimą, nagrinėjantis administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas pagal departamento pareigūnų surašytus administracinių nusižengimų protokolus, atliekantis kitas departamento vadovybės ar Teisės skyriaus vedėjo pavestas funkcijas.

   2. Poskyris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais, departamento, poskyrio nuostatais bei kitais teisės aktais.

   3. Poskyrio struktūrą, nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina departamento direktorius.

    

   II. PAGRINDINIAI POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   4. Pagrindiniai poskyrio uždaviniai:

   4.1. užtikrinti departamento organizacinių, tvarkomųjų dokumentų rengimą bei jų teisėtumą;

   4.2. teisinėmis priemonėmis ginti departamento, kaip valstybės interesų reiškėjo, interesus;

   4.3. atstovauti departamento interesams visų instancijų teismuose, prokuratūros, vidaus reikalų sistemos ir kitose institucijose;

   4.4. analizuoti teisinius dokumentus ir jų pagrindu Teisės skyriaus vedėjui teikti pasiūlymus departamento veiklos gerinimui bei tobulinimui;

   4.5. nagrinėti administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas pagal aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų surašytus administracinių nusižengimų protokolus;

   4.6. užtikrinti teisinį ieškinių bei bylų medžiagos įforminimą;

   4.7. teikti metodinę pagalbą departamento struktūriniams padaliniams teisės klausimais

   4.8. teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoti priverstinį ekonominių sankcijų ir priteistų ieškinių išieškojimą.

   5. Poskyris, vykdydamas jam pavestus uždavinius:

   5.1. savo kompetencijos ribose rengia departamento organizacinius ir tvarkomuosius dokumentus, užtikrina jų teisėtumą;

   5.2. teisinėmis priemonėmis gina departamento interesus, atstovauja departamento interesams visų instancijų teismuose, kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose;

   5.3. nagrinėja administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas.

   5.4. konsultuoja departamento darbuotojus bei valstybės tarnautojus poskyrio kompetencijos ribose teisės klausimais;

   5.5. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių, juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus ir ruošia nurodytais klausimais atsakymus bei pasiūlymus;

   5.6. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir departamento direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Teisės skyriaus vedėjo pavedimus.

    

   III. POSKYRIO DARBUOTOJŲ TEISĖS

    

   6. Poskyrio darbuotojai turi teisę atstovauti departamento interesams teismuose, vidaus reikalų sistemos ir kitose institucijose, priimti nutarimus administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylose, esant pagrindui – poskyryje dirbantys valstybės tarnautojai (aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai) turi teisę  surašyti administracinių nusižengimų protokolus. Poskyrio darbuotojų teisėti reikalavimai, nurodymai yra privalomi departamente dirbantiems darbuotojams ir valstybės tarnautojams.

   7. Poskyrio darbuotojai turi teisę pagal kompetenciją gauti iš policijos įstaigų, valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, reikalingus funkcijoms vykdyti.

    

   IV. POSKYRIO DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

    

   8. Poskyris yra pavaldus departamento Teisės skyriui. Poskyrio veiklą kuruoja Teisės skyriaus vedėjas.

   9. Poskyrio darbą organizuoja ir jam vadovauja poskyrio vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš jų atleidžia departamento direktorius įstatymų nustatyta tvarka.

   10. Poskyrio darbuotojus priima į pareigas ir iš pareigų atleidžia departamento direktorius įstatymų nustatyta tvarka.

   11. Poskyrio darbuotojai yra pavaldūs poskyrio vedėjui ir jam atskaitingi.

   12. Poskyrio vedėjas:

   12.1. organizuoja poskyrio darbą ir atsako už jo veiklą;

   12.2. nagrinėja administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas;

   12.3. atstovauja departamento interesams visų instancijų teismuose, vidaus reikalų sistemos ir kitose viešojo administravimo institucijose ir įstaigose;

   12.4. konsultuoja departamento darbuotojus teisiniais klausimais;

   12.5. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus savo kompetencijos klausimais;

   12.6. vykdo kitus departamento vadovybės ar Teisės skyriaus vedėjo pavedimus.

   13. Kai nėra poskyrio vedėjo (atostogų, ligos, komandiruotės metu ar kai poskyrio vedėjo pareigybė yra laisva), jį pavaduoja kitas departamento direktoriaus įsakymu paskirtas poskyrio valstybės tarnautojas.

   _________________

  • Kauno administracinių bylų nagrinėjimo ir teisės poskyris
   Tel. 8 37 33 7511 Adresas: Rotušės a. 12, LT-44279 Kaunas
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Vida Gagienė
   Poskyrio vedėja
   Laura Mackelytė
   Vyriausioji specialistė
   Dainora Gintautaitė-Bačėnienė
   Vyresnioji specialistė
   Kazys Mikalauskas
   Vyriausiasis specialistas

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos Departamento
   prie Aplinkos ministerijos
   direktoriaus 2018 m. balandžio 10 d.
   įsakymu Nr. AD1-6

    

   TEISĖS SKYRIAUS
   KAUNO ADMINISTRACINIŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO IR TEISĖS POSKYRIO
   NUOSTATAI

    

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Kauno administracinių bylų nagrinėjimo ir teisės poskyris (toliau – poskyris) yra Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – departamentas) Teisės skyriaus teritorinis struktūrinis padalinys, Kauno regione vykdantis departamento organizacinių, tvarkomųjų dokumentų rengimą bei jų teisėtumo užtikrinimą, teisinėmis priemonėmis ginantis departamento, kaip valstybės interesų reiškėjo, interesus visų instancijų teismuose, prokuratūros, vidaus reikalų sistemos institucijose, užtikrinantis teisinį ieškinių bei bylų medžiagos įforminimą, nagrinėjantis administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas pagal departamento pareigūnų surašytus administracinių nusižengimų protokolus, atliekantis kitas departamento vadovybės ar Teisės skyriaus vedėjo pavestas funkcijas.

   2. Poskyris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais, departamento, poskyrio nuostatais bei kitais teisės aktais.

   3. Poskyrio struktūrą, nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina departamento direktorius.

    

   II. PAGRINDINIAI POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   4. Pagrindiniai poskyrio uždaviniai:

   4.1. užtikrinti departamento organizacinių, tvarkomųjų dokumentų rengimą bei jų teisėtumą;

   4.2. teisinėmis priemonėmis ginti departamento, kaip valstybės interesų reiškėjo, interesus;

   4.3. atstovauti departamento interesams visų instancijų teismuose, prokuratūros, vidaus reikalų sistemos ir kitose institucijose;

   4.4. analizuoti teisinius dokumentus ir jų pagrindu Teisės skyriaus vedėjui teikti pasiūlymus departamento veiklos gerinimui bei tobulinimui;

   4.5. nagrinėti administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas pagal aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų surašytus administracinių nusižengimų protokolus;

   4.6. užtikrinti teisinį ieškinių bei bylų medžiagos įforminimą;

   4.7. teikti metodinę pagalbą departamento struktūriniams padaliniams teisės klausimais

   4.8. teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoti priverstinį ekonominių sankcijų ir priteistų ieškinių išieškojimą.

   5. Poskyris, vykdydamas jam pavestus uždavinius:

   5.1. savo kompetencijos ribose rengia departamento organizacinius ir tvarkomuosius dokumentus, užtikrina jų teisėtumą;

   5.2. teisinėmis priemonėmis gina departamento interesus, atstovauja departamento interesams visų instancijų teismuose, kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose;

   5.3. nagrinėja administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas.

   5.4. konsultuoja departamento darbuotojus bei valstybės tarnautojus poskyrio kompetencijos ribose teisės klausimais;

   5.5. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių, juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus ir ruošia nurodytais klausimais atsakymus bei pasiūlymus;

   5.6. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir departamento direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Teisės skyriaus vedėjo pavedimus.

    

   III. POSKYRIO DARBUOTOJŲ TEISĖS

    

   6. Poskyrio darbuotojai turi teisę atstovauti departamento interesams teismuose, vidaus reikalų sistemos ir kitose institucijose, priimti nutarimus administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylose, esant pagrindui – poskyryje dirbantys valstybės tarnautojai (aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai) turi teisę  surašyti administracinių nusižengimų protokolus. Poskyrio darbuotojų teisėti reikalavimai, nurodymai yra privalomi departamente dirbantiems darbuotojams ir valstybės tarnautojams.

   7. Poskyrio darbuotojai turi teisę pagal kompetenciją gauti iš policijos įstaigų, valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, reikalingus funkcijoms vykdyti.

    

   IV. POSKYRIO DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

    

   8. Poskyris yra pavaldus departamento Teisės skyriui. Poskyrio veiklą kuruoja Teisės skyriaus vedėjas.

   9. Poskyrio darbą organizuoja ir jam vadovauja poskyrio vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš jų atleidžia departamento direktorius įstatymų nustatyta tvarka.

   10. Poskyrio darbuotojus priima į pareigas ir iš pareigų atleidžia departamento direktorius įstatymų nustatyta tvarka.

   11. Poskyrio darbuotojai yra pavaldūs poskyrio vedėjui ir jam atskaitingi.

   12. Poskyrio vedėjas:

   12.1. organizuoja poskyrio darbą ir atsako už jo veiklą;

   12.2. nagrinėja administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas;

   12.3. atstovauja departamento interesams visų instancijų teismuose, vidaus reikalų sistemos ir kitose viešojo administravimo institucijose ir įstaigose;

   12.4. konsultuoja departamento darbuotojus teisiniais klausimais;

   12.5. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus savo kompetencijos klausimais;

   12.6. vykdo kitus departamento vadovybės ar Teisės skyriaus vedėjo pavedimus.

   13. Kai nėra poskyrio vedėjo (atostogų, ligos, komandiruotės metu ar kai poskyrio vedėjo pareigybė yra laisva), jį pavaduoja kitas departamento direktoriaus įsakymu paskirtas poskyrio valstybės tarnautojas.

   _________________

  • Klaipėdos administracinių bylų nagrinėjimo ir teisės poskyris
   Adresas: Žalgirio g. 11A, LT-93251 Klaipėda
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Laura Vitosienė
   Poskyrio vedėja
   +370 612 31745 +370 612 31745
   Birutės g. 16-205, Klaipėda
   Reda Turskienė
   Vyriausioji specialistė
   Ugnius Rauckis
   Vyriausiasis specialistas
   Mindaugas Mačiulis
   Vyriausiasis specialistas

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos Departamento
   prie Aplinkos ministerijos
   direktoriaus 2018 m. balandžio 10 d.
   įsakymu Nr. AD1-6

    

   TEISĖS SKYRIAUS
   KLAIPĖDOS ADMINISTRACINIŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO IR TEISĖS POSKYRIO
   NUOSTATAI

    

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Klaipėdos administracinių bylų nagrinėjimo ir teisės poskyris (toliau – poskyris) yra Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – departamentas) Teisės skyriaus teritorinis struktūrinis padalinys, Klaipėdos regione vykdantis departamento organizacinių, tvarkomųjų dokumentų rengimą bei jų teisėtumo užtikrinimą, teisinėmis priemonėmis ginantis departamento, kaip valstybės interesų reiškėjo, interesus visų instancijų teismuose, prokuratūros, vidaus reikalų sistemos institucijose, užtikrinantis teisinį ieškinių bei bylų medžiagos įforminimą, nagrinėjantis administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas pagal departamento pareigūnų surašytus administracinių nusižengimų protokolus, atliekantis kitas departamento vadovybės ar Teisės skyriaus vedėjo pavestas funkcijas.

   2. Poskyris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais, departamento, poskyrio nuostatais bei kitais teisės aktais.

   3. Poskyrio struktūrą, nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina departamento direktorius.

    

   II. PAGRINDINIAI POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   4. Pagrindiniai poskyrio uždaviniai:

   4.1. užtikrinti departamento organizacinių, tvarkomųjų dokumentų rengimą bei jų teisėtumą;

   4.2. teisinėmis priemonėmis ginti departamento, kaip valstybės interesų reiškėjo, interesus;

   4.3. atstovauti departamento interesams visų instancijų teismuose, prokuratūros, vidaus reikalų sistemos ir kitose institucijose;

   4.4. analizuoti teisinius dokumentus ir jų pagrindu Teisės skyriaus vedėjui teikti pasiūlymus departamento veiklos gerinimui bei tobulinimui;

   4.5. nagrinėti administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas pagal aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų surašytus administracinių nusižengimų protokolus;

   4.6. užtikrinti teisinį ieškinių bei bylų medžiagos įforminimą;

   4.7. teikti metodinę pagalbą departamento struktūriniams padaliniams teisės klausimais

   4.8. teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoti priverstinį ekonominių sankcijų ir priteistų ieškinių išieškojimą.

   5. Poskyris, vykdydamas jam pavestus uždavinius:

   5.1. savo kompetencijos ribose rengia departamento organizacinius ir tvarkomuosius dokumentus, užtikrina jų teisėtumą;

   5.2. teisinėmis priemonėmis gina departamento interesus, atstovauja departamento interesams visų instancijų teismuose, kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose;

   5.3. nagrinėja administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas.

   5.4. konsultuoja departamento darbuotojus bei valstybės tarnautojus poskyrio kompetencijos ribose teisės klausimais;

   5.5. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių, juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus ir ruošia nurodytais klausimais atsakymus bei pasiūlymus;

   5.6. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir departamento direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Teisės skyriaus vedėjo pavedimus.

    

   III. POSKYRIO DARBUOTOJŲ TEISĖS

    

   6. Poskyrio darbuotojai turi teisę atstovauti departamento interesams teismuose, vidaus reikalų sistemos ir kitose institucijose, priimti nutarimus administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylose, esant pagrindui – poskyryje dirbantys valstybės tarnautojai (aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai) turi teisę  surašyti administracinių nusižengimų protokolus. Poskyrio darbuotojų teisėti reikalavimai, nurodymai yra privalomi departamente dirbantiems darbuotojams ir valstybės tarnautojams.

   7. Poskyrio darbuotojai turi teisę pagal kompetenciją gauti iš policijos įstaigų, valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, reikalingus funkcijoms vykdyti.

    

   IV. POSKYRIO DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

    

   8. Poskyris yra pavaldus departamento Teisės skyriui. Poskyrio veiklą kuruoja Teisės skyriaus vedėjas.

   9. Poskyrio darbą organizuoja ir jam vadovauja poskyrio vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš jų atleidžia departamento direktorius įstatymų nustatyta tvarka.

   10. Poskyrio darbuotojus priima į pareigas ir iš pareigų atleidžia departamento direktorius įstatymų nustatyta tvarka.

   11. Poskyrio darbuotojai yra pavaldūs poskyrio vedėjui ir jam atskaitingi.

   12. Poskyrio vedėjas:

   12.1. organizuoja poskyrio darbą ir atsako už jo veiklą;

   12.2. nagrinėja administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas;

   12.3. atstovauja departamento interesams visų instancijų teismuose, vidaus reikalų sistemos ir kitose viešojo administravimo institucijose ir įstaigose;

   12.4. konsultuoja departamento darbuotojus teisiniais klausimais;

   12.5. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus savo kompetencijos klausimais;

   12.6. vykdo kitus departamento vadovybės ar Teisės skyriaus vedėjo pavedimus.

   13. Kai nėra poskyrio vedėjo (atostogų, ligos, komandiruotės metu ar kai poskyrio vedėjo pareigybė yra laisva), jį pavaduoja kitas departamento direktoriaus įsakymu paskirtas poskyrio valstybės tarnautojas.

   _________________

  • Marijampolės administracinių bylų nagrinėjimo ir teisės poskyris
   Tel. 8 343 97801 Adresas: Dariaus ir Girėno g. 4, LT-68176 Marijampolė
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Irenijus Kaluškevičius
   Poskyrio vedėjas
   Lina Balsevičienė
   Vyriausioji specialistė

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos Departamento
   prie Aplinkos ministerijos
   direktoriaus 2018 m. balandžio 10 d.
   įsakymu Nr. AD1-6

    

   TEISĖS SKYRIAUS
   MARIJAMPOLĖS ADMINISTRACINIŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO IR TEISĖS POSKYRIO
   NUOSTATAI

    

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Marijampolės administracinių bylų nagrinėjimo ir teisės poskyris (toliau – poskyris) yra Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – departamentas) Teisės skyriaus teritorinis struktūrinis padalinys, Marijampolės regione vykdantis departamento organizacinių, tvarkomųjų dokumentų rengimą bei jų teisėtumo užtikrinimą, teisinėmis priemonėmis ginantis departamento, kaip valstybės interesų reiškėjo, interesus visų instancijų teismuose, prokuratūros, vidaus reikalų sistemos institucijose, užtikrinantis teisinį ieškinių bei bylų medžiagos įforminimą, nagrinėjantis administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas pagal departamento pareigūnų surašytus administracinių nusižengimų protokolus, atliekantis kitas departamento vadovybės ar Teisės skyriaus vedėjo pavestas funkcijas.

   2. Poskyris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais, departamento, poskyrio nuostatais bei kitais teisės aktais.

   3. Poskyrio struktūrą, nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina departamento direktorius.

    

   II. PAGRINDINIAI POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   4. Pagrindiniai poskyrio uždaviniai:

   4.1. užtikrinti departamento organizacinių, tvarkomųjų dokumentų rengimą bei jų teisėtumą;

   4.2. teisinėmis priemonėmis ginti departamento, kaip valstybės interesų reiškėjo, interesus;

   4.3. atstovauti departamento interesams visų instancijų teismuose, prokuratūros, vidaus reikalų sistemos ir kitose institucijose;

   4.4. analizuoti teisinius dokumentus ir jų pagrindu Teisės skyriaus vedėjui teikti pasiūlymus departamento veiklos gerinimui bei tobulinimui;

   4.5. nagrinėti administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas pagal aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų surašytus administracinių nusižengimų protokolus;

   4.6. užtikrinti teisinį ieškinių bei bylų medžiagos įforminimą;

   4.7. teikti metodinę pagalbą departamento struktūriniams padaliniams teisės klausimais

   4.8. teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoti priverstinį ekonominių sankcijų ir priteistų ieškinių išieškojimą.

   5. Poskyris, vykdydamas jam pavestus uždavinius:

   5.1. savo kompetencijos ribose rengia departamento organizacinius ir tvarkomuosius dokumentus, užtikrina jų teisėtumą;

   5.2. teisinėmis priemonėmis gina departamento interesus, atstovauja departamento interesams visų instancijų teismuose, kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose;

   5.3. nagrinėja administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas.

   5.4. konsultuoja departamento darbuotojus bei valstybės tarnautojus poskyrio kompetencijos ribose teisės klausimais;

   5.5. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių, juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus ir ruošia nurodytais klausimais atsakymus bei pasiūlymus;

   5.6. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir departamento direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Teisės skyriaus vedėjo pavedimus.

    

   III. POSKYRIO DARBUOTOJŲ TEISĖS

    

   6. Poskyrio darbuotojai turi teisę atstovauti departamento interesams teismuose, vidaus reikalų sistemos ir kitose institucijose, priimti nutarimus administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylose, esant pagrindui – poskyryje dirbantys valstybės tarnautojai (aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai) turi teisę  surašyti administracinių nusižengimų protokolus. Poskyrio darbuotojų teisėti reikalavimai, nurodymai yra privalomi departamente dirbantiems darbuotojams ir valstybės tarnautojams.

   7. Poskyrio darbuotojai turi teisę pagal kompetenciją gauti iš policijos įstaigų, valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, reikalingus funkcijoms vykdyti.

    

   IV. POSKYRIO DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

    

   8. Poskyris yra pavaldus departamento Teisės skyriui. Poskyrio veiklą kuruoja Teisės skyriaus vedėjas.

   9. Poskyrio darbą organizuoja ir jam vadovauja poskyrio vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš jų atleidžia departamento direktorius įstatymų nustatyta tvarka.

   10. Poskyrio darbuotojus priima į pareigas ir iš pareigų atleidžia departamento direktorius įstatymų nustatyta tvarka.

   11. Poskyrio darbuotojai yra pavaldūs poskyrio vedėjui ir jam atskaitingi.

   12. Poskyrio vedėjas:

   12.1. organizuoja poskyrio darbą ir atsako už jo veiklą;

   12.2. nagrinėja administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas;

   12.3. atstovauja departamento interesams visų instancijų teismuose, vidaus reikalų sistemos ir kitose viešojo administravimo institucijose ir įstaigose;

   12.4. konsultuoja departamento darbuotojus teisiniais klausimais;

   12.5. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus savo kompetencijos klausimais;

   12.6. vykdo kitus departamento vadovybės ar Teisės skyriaus vedėjo pavedimus.

   13. Kai nėra poskyrio vedėjo (atostogų, ligos, komandiruotės metu ar kai poskyrio vedėjo pareigybė yra laisva), jį pavaduoja kitas departamento direktoriaus įsakymu paskirtas poskyrio valstybės tarnautojas.

   _________________

  • Panevėžio administracinių bylų nagrinėjimo ir teisės poskyris
   Tel. 8 45 581090 Adresas: Žvaigždžių g. 21, LT-37109 Panevėžys
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Albertas Kilevičius
   Poskyrio vedėjas
   Gintaras Kliauga
   Vyriausiasis specialistas
   Aidas Karčiauskas
   Vyriausiasis specialistas
   Remigijus Ramanauskas
   Vyriausiasis specialistas

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos Departamento
   prie Aplinkos ministerijos
   direktoriaus 2018 m. balandžio 10 d.
   įsakymu Nr. AD1-6

    

   TEISĖS SKYRIAUS
   PANEVĖŽIO ADMINISTRACINIŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO IR TEISĖS POSKYRIO
   NUOSTATAI

    

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Panevėžio administracinių bylų nagrinėjimo ir teisės poskyris (toliau – poskyris) yra Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – departamentas) Teisės skyriaus teritorinis struktūrinis padalinys, Panevėžio regione vykdantis departamento organizacinių, tvarkomųjų dokumentų rengimą bei jų teisėtumo užtikrinimą, teisinėmis priemonėmis ginantis departamento, kaip valstybės interesų reiškėjo, interesus visų instancijų teismuose, prokuratūros, vidaus reikalų sistemos institucijose, užtikrinantis teisinį ieškinių bei bylų medžiagos įforminimą, nagrinėjantis administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas pagal departamento pareigūnų surašytus administracinių nusižengimų protokolus, atliekantis kitas departamento vadovybės ar Teisės skyriaus vedėjo pavestas funkcijas.

   2. Poskyris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais, departamento, poskyrio nuostatais bei kitais teisės aktais.

   3. Poskyrio struktūrą, nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina departamento direktorius.

    

   II. PAGRINDINIAI POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   4. Pagrindiniai poskyrio uždaviniai:

   4.1. užtikrinti departamento organizacinių, tvarkomųjų dokumentų rengimą bei jų teisėtumą;

   4.2. teisinėmis priemonėmis ginti departamento, kaip valstybės interesų reiškėjo, interesus;

   4.3. atstovauti departamento interesams visų instancijų teismuose, prokuratūros, vidaus reikalų sistemos ir kitose institucijose;

   4.4. analizuoti teisinius dokumentus ir jų pagrindu Teisės skyriaus vedėjui teikti pasiūlymus departamento veiklos gerinimui bei tobulinimui;

   4.5. nagrinėti administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas pagal aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų surašytus administracinių nusižengimų protokolus;

   4.6. užtikrinti teisinį ieškinių bei bylų medžiagos įforminimą;

   4.7. teikti metodinę pagalbą departamento struktūriniams padaliniams teisės klausimais

   4.8. teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoti priverstinį ekonominių sankcijų ir priteistų ieškinių išieškojimą.

   5. Poskyris, vykdydamas jam pavestus uždavinius:

   5.1. savo kompetencijos ribose rengia departamento organizacinius ir tvarkomuosius dokumentus, užtikrina jų teisėtumą;

   5.2. teisinėmis priemonėmis gina departamento interesus, atstovauja departamento interesams visų instancijų teismuose, kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose;

   5.3. nagrinėja administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas.

   5.4. konsultuoja departamento darbuotojus bei valstybės tarnautojus poskyrio kompetencijos ribose teisės klausimais;

   5.5. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių, juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus ir ruošia nurodytais klausimais atsakymus bei pasiūlymus;

   5.6. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir departamento direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Teisės skyriaus vedėjo pavedimus.

    

   III. POSKYRIO DARBUOTOJŲ TEISĖS

    

   6. Poskyrio darbuotojai turi teisę atstovauti departamento interesams teismuose, vidaus reikalų sistemos ir kitose institucijose, priimti nutarimus administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylose, esant pagrindui – poskyryje dirbantys valstybės tarnautojai (aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai) turi teisę  surašyti administracinių nusižengimų protokolus. Poskyrio darbuotojų teisėti reikalavimai, nurodymai yra privalomi departamente dirbantiems darbuotojams ir valstybės tarnautojams.

   7. Poskyrio darbuotojai turi teisę pagal kompetenciją gauti iš policijos įstaigų, valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, reikalingus funkcijoms vykdyti.

    

   IV. POSKYRIO DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

    

   8. Poskyris yra pavaldus departamento Teisės skyriui. Poskyrio veiklą kuruoja Teisės skyriaus vedėjas.

   9. Poskyrio darbą organizuoja ir jam vadovauja poskyrio vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš jų atleidžia departamento direktorius įstatymų nustatyta tvarka.

   10. Poskyrio darbuotojus priima į pareigas ir iš pareigų atleidžia departamento direktorius įstatymų nustatyta tvarka.

   11. Poskyrio darbuotojai yra pavaldūs poskyrio vedėjui ir jam atskaitingi.

   12. Poskyrio vedėjas:

   12.1. organizuoja poskyrio darbą ir atsako už jo veiklą;

   12.2. nagrinėja administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas;

   12.3. atstovauja departamento interesams visų instancijų teismuose, vidaus reikalų sistemos ir kitose viešojo administravimo institucijose ir įstaigose;

   12.4. konsultuoja departamento darbuotojus teisiniais klausimais;

   12.5. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus savo kompetencijos klausimais;

   12.6. vykdo kitus departamento vadovybės ar Teisės skyriaus vedėjo pavedimus.

   13. Kai nėra poskyrio vedėjo (atostogų, ligos, komandiruotės metu ar kai poskyrio vedėjo pareigybė yra laisva), jį pavaduoja kitas departamento direktoriaus įsakymu paskirtas poskyrio valstybės tarnautojas.

   _________________

  • Šiaulių administracinių bylų nagrinėjimo ir teisės poskyris
   Tel. 8 41 596406 Adresas: M. K. Čiurlionio g. 3, LT-76303 Šiauliai
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Kęstutis Dičius
   Poskyrio vedėjas
   Edvardas Sungaila
   Vyriausiasis specialistas
   Giedrė Mažulienė
   Vyriausioji specialistė
   Virginijus Keras
   Vyriausiasis specialistas

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos Departamento
   prie Aplinkos ministerijos
   direktoriaus 2018 m. balandžio 10 d.
   įsakymu Nr. AD1-6

    

   TEISĖS SKYRIAUS
   ŠIAULIŲ ADMINISTRACINIŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO IR TEISĖS POSKYRIO
   NUOSTATAI

    

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Šiaulių administracinių bylų nagrinėjimo ir teisės poskyris (toliau – poskyris) yra Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – departamentas) Teisės skyriaus teritorinis struktūrinis padalinys, Šiaulių regione vykdantis departamento organizacinių, tvarkomųjų dokumentų rengimą bei jų teisėtumo užtikrinimą, teisinėmis priemonėmis ginantis departamento, kaip valstybės interesų reiškėjo, interesus visų instancijų teismuose, prokuratūros, vidaus reikalų sistemos institucijose, užtikrinantis teisinį ieškinių bei bylų medžiagos įforminimą, nagrinėjantis administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas pagal departamento pareigūnų surašytus administracinių nusižengimų protokolus, atliekantis kitas departamento vadovybės ar Teisės skyriaus vedėjo pavestas funkcijas.

   2. Poskyris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais, departamento, poskyrio nuostatais bei kitais teisės aktais.

   3. Poskyrio struktūrą, nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina departamento direktorius.

    

   II. PAGRINDINIAI POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   4. Pagrindiniai poskyrio uždaviniai:

   4.1. užtikrinti departamento organizacinių, tvarkomųjų dokumentų rengimą bei jų teisėtumą;

   4.2. teisinėmis priemonėmis ginti departamento, kaip valstybės interesų reiškėjo, interesus;

   4.3. atstovauti departamento interesams visų instancijų teismuose, prokuratūros, vidaus reikalų sistemos ir kitose institucijose;

   4.4. analizuoti teisinius dokumentus ir jų pagrindu Teisės skyriaus vedėjui teikti pasiūlymus departamento veiklos gerinimui bei tobulinimui;

   4.5. nagrinėti administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas pagal aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų surašytus administracinių nusižengimų protokolus;

   4.6. užtikrinti teisinį ieškinių bei bylų medžiagos įforminimą;

   4.7. teikti metodinę pagalbą departamento struktūriniams padaliniams teisės klausimais

   4.8. teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoti priverstinį ekonominių sankcijų ir priteistų ieškinių išieškojimą.

   5. Poskyris, vykdydamas jam pavestus uždavinius:

   5.1. savo kompetencijos ribose rengia departamento organizacinius ir tvarkomuosius dokumentus, užtikrina jų teisėtumą;

   5.2. teisinėmis priemonėmis gina departamento interesus, atstovauja departamento interesams visų instancijų teismuose, kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose;

   5.3. nagrinėja administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas.

   5.4. konsultuoja departamento darbuotojus bei valstybės tarnautojus poskyrio kompetencijos ribose teisės klausimais;

   5.5. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių, juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus ir ruošia nurodytais klausimais atsakymus bei pasiūlymus;

   5.6. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir departamento direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Teisės skyriaus vedėjo pavedimus.

    

   III. POSKYRIO DARBUOTOJŲ TEISĖS

    

   6. Poskyrio darbuotojai turi teisę atstovauti departamento interesams teismuose, vidaus reikalų sistemos ir kitose institucijose, priimti nutarimus administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylose, esant pagrindui – poskyryje dirbantys valstybės tarnautojai (aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai) turi teisę  surašyti administracinių nusižengimų protokolus. Poskyrio darbuotojų teisėti reikalavimai, nurodymai yra privalomi departamente dirbantiems darbuotojams ir valstybės tarnautojams.

   7. Poskyrio darbuotojai turi teisę pagal kompetenciją gauti iš policijos įstaigų, valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, reikalingus funkcijoms vykdyti.

    

   IV. POSKYRIO DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

    

   8. Poskyris yra pavaldus departamento Teisės skyriui. Poskyrio veiklą kuruoja Teisės skyriaus vedėjas.

   9. Poskyrio darbą organizuoja ir jam vadovauja poskyrio vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš jų atleidžia departamento direktorius įstatymų nustatyta tvarka.

   10. Poskyrio darbuotojus priima į pareigas ir iš pareigų atleidžia departamento direktorius įstatymų nustatyta tvarka.

   11. Poskyrio darbuotojai yra pavaldūs poskyrio vedėjui ir jam atskaitingi.

   12. Poskyrio vedėjas:

   12.1. organizuoja poskyrio darbą ir atsako už jo veiklą;

   12.2. nagrinėja administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas;

   12.3. atstovauja departamento interesams visų instancijų teismuose, vidaus reikalų sistemos ir kitose viešojo administravimo institucijose ir įstaigose;

   12.4. konsultuoja departamento darbuotojus teisiniais klausimais;

   12.5. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus savo kompetencijos klausimais;

   12.6. vykdo kitus departamento vadovybės ar Teisės skyriaus vedėjo pavedimus.

   13. Kai nėra poskyrio vedėjo (atostogų, ligos, komandiruotės metu ar kai poskyrio vedėjo pareigybė yra laisva), jį pavaduoja kitas departamento direktoriaus įsakymu paskirtas poskyrio valstybės tarnautojas.

   _________________

  • Utenos administracinių bylų nagrinėjimo ir teisės poskyris
   Tel. 8 389 68780 Adresas: Metalo g. 11, LT-28217 Utena
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Kristina Malaiškaitė
   Poskyrio vedėja
   Linas Baleišis
   Vyriausiasis specialistas
   Aidas Jakimavičius
   Vyriausiasis specialistas
   Liuda Baltrušaitytė
   Vyriausioji specialistė
   Audronė Lauciuvienė
   Specialistė

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos Departamento
   prie Aplinkos ministerijos
   direktoriaus 2018 m. balandžio 10 d.
   įsakymu Nr. AD1-6

    

   TEISĖS SKYRIAUS
   UTENOS ADMINISTRACINIŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO IR TEISĖS POSKYRIO
   NUOSTATAI

    

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Utenos administracinių bylų nagrinėjimo ir teisės poskyris (toliau – poskyris) yra Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – departamentas) Teisės skyriaus teritorinis struktūrinis padalinys, Utenos regione vykdantis departamento organizacinių, tvarkomųjų dokumentų rengimą bei jų teisėtumo užtikrinimą, teisinėmis priemonėmis ginantis departamento, kaip valstybės interesų reiškėjo, interesus visų instancijų teismuose, prokuratūros, vidaus reikalų sistemos institucijose, užtikrinantis teisinį ieškinių bei bylų medžiagos įforminimą, nagrinėjantis administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas pagal departamento pareigūnų surašytus administracinių nusižengimų protokolus, atliekantis kitas departamento vadovybės ar Teisės skyriaus vedėjo pavestas funkcijas.

   2. Poskyris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais, departamento, poskyrio nuostatais bei kitais teisės aktais.

   3. Poskyrio struktūrą, nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina departamento direktorius.

    

   II. PAGRINDINIAI POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   4. Pagrindiniai poskyrio uždaviniai:

   4.1. užtikrinti departamento organizacinių, tvarkomųjų dokumentų rengimą bei jų teisėtumą;

   4.2. teisinėmis priemonėmis ginti departamento, kaip valstybės interesų reiškėjo, interesus;

   4.3. atstovauti departamento interesams visų instancijų teismuose, prokuratūros, vidaus reikalų sistemos ir kitose institucijose;

   4.4. analizuoti teisinius dokumentus ir jų pagrindu Teisės skyriaus vedėjui teikti pasiūlymus departamento veiklos gerinimui bei tobulinimui;

   4.5. nagrinėti administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas pagal aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų surašytus administracinių nusižengimų protokolus;

   4.6. užtikrinti teisinį ieškinių bei bylų medžiagos įforminimą;

   4.7. teikti metodinę pagalbą departamento struktūriniams padaliniams teisės klausimais

   4.8. teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoti priverstinį ekonominių sankcijų ir priteistų ieškinių išieškojimą.

   5. Poskyris, vykdydamas jam pavestus uždavinius:

   5.1. savo kompetencijos ribose rengia departamento organizacinius ir tvarkomuosius dokumentus, užtikrina jų teisėtumą;

   5.2. teisinėmis priemonėmis gina departamento interesus, atstovauja departamento interesams visų instancijų teismuose, kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose;

   5.3. nagrinėja administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas.

   5.4. konsultuoja departamento darbuotojus bei valstybės tarnautojus poskyrio kompetencijos ribose teisės klausimais;

   5.5. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių, juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus ir ruošia nurodytais klausimais atsakymus bei pasiūlymus;

   5.6. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir departamento direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Teisės skyriaus vedėjo pavedimus.

    

   III. POSKYRIO DARBUOTOJŲ TEISĖS

    

   6. Poskyrio darbuotojai turi teisę atstovauti departamento interesams teismuose, vidaus reikalų sistemos ir kitose institucijose, priimti nutarimus administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylose, esant pagrindui – poskyryje dirbantys valstybės tarnautojai (aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai) turi teisę  surašyti administracinių nusižengimų protokolus. Poskyrio darbuotojų teisėti reikalavimai, nurodymai yra privalomi departamente dirbantiems darbuotojams ir valstybės tarnautojams.

   7. Poskyrio darbuotojai turi teisę pagal kompetenciją gauti iš policijos įstaigų, valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, reikalingus funkcijoms vykdyti.

    

   IV. POSKYRIO DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

    

   8. Poskyris yra pavaldus departamento Teisės skyriui. Poskyrio veiklą kuruoja Teisės skyriaus vedėjas.

   9. Poskyrio darbą organizuoja ir jam vadovauja poskyrio vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš jų atleidžia departamento direktorius įstatymų nustatyta tvarka.

   10. Poskyrio darbuotojus priima į pareigas ir iš pareigų atleidžia departamento direktorius įstatymų nustatyta tvarka.

   11. Poskyrio darbuotojai yra pavaldūs poskyrio vedėjui ir jam atskaitingi.

   12. Poskyrio vedėjas:

   12.1. organizuoja poskyrio darbą ir atsako už jo veiklą;

   12.2. nagrinėja administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas;

   12.3. atstovauja departamento interesams visų instancijų teismuose, vidaus reikalų sistemos ir kitose viešojo administravimo institucijose ir įstaigose;

   12.4. konsultuoja departamento darbuotojus teisiniais klausimais;

   12.5. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus savo kompetencijos klausimais;

   12.6. vykdo kitus departamento vadovybės ar Teisės skyriaus vedėjo pavedimus.

   13. Kai nėra poskyrio vedėjo (atostogų, ligos, komandiruotės metu ar kai poskyrio vedėjo pareigybė yra laisva), jį pavaduoja kitas departamento direktoriaus įsakymu paskirtas poskyrio valstybės tarnautojas.

   _________________

  • Vilniaus administracinių bylų nagrinėjimo ir teisės poskyris
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Rasa Karčiauskaitė
   Poskyrio vedėja
   Ugnė Motiejūnaitė
   Vyresnioji specialistė
   Mykolas Sadauskas
   Vyriausiasis specialistas

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos Departamento
   prie Aplinkos ministerijos
   direktoriaus 2018 m. balandžio 10 d.
   įsakymu Nr. AD1-6

    

   TEISĖS SKYRIAUS
   VILNIAUS ADMINISTRACINIŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO IR TEISĖS POSKYRIO
   NUOSTATAI

    

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Vilniaus administracinių bylų nagrinėjimo ir teisės poskyris (toliau – poskyris) yra Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – departamentas) Teisės skyriaus teritorinis struktūrinis padalinys, Vilniaus regione vykdantis departamento organizacinių, tvarkomųjų dokumentų rengimą bei jų teisėtumo užtikrinimą, teisinėmis priemonėmis ginantis departamento, kaip valstybės interesų reiškėjo, interesus visų instancijų teismuose, prokuratūros, vidaus reikalų sistemos institucijose, užtikrinantis teisinį ieškinių bei bylų medžiagos įforminimą, nagrinėjantis administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas pagal departamento pareigūnų surašytus administracinių nusižengimų protokolus, atliekantis kitas departamento vadovybės ar Teisės skyriaus vedėjo pavestas funkcijas.

   2. Poskyris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais, departamento, poskyrio nuostatais bei kitais teisės aktais.

   3. Poskyrio struktūrą, nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina departamento direktorius.

    

   II. PAGRINDINIAI POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   4. Pagrindiniai poskyrio uždaviniai:

   4.1. užtikrinti departamento organizacinių, tvarkomųjų dokumentų rengimą bei jų teisėtumą;

   4.2. teisinėmis priemonėmis ginti departamento, kaip valstybės interesų reiškėjo, interesus;

   4.3. atstovauti departamento interesams visų instancijų teismuose, prokuratūros, vidaus reikalų sistemos ir kitose institucijose;

   4.4. analizuoti teisinius dokumentus ir jų pagrindu Teisės skyriaus vedėjui teikti pasiūlymus departamento veiklos gerinimui bei tobulinimui;

   4.5. nagrinėti administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas pagal aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų surašytus administracinių nusižengimų protokolus;

   4.6. užtikrinti teisinį ieškinių bei bylų medžiagos įforminimą;

   4.7. teikti metodinę pagalbą departamento struktūriniams padaliniams teisės klausimais

   4.8. teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoti priverstinį ekonominių sankcijų ir priteistų ieškinių išieškojimą.

   5. Poskyris, vykdydamas jam pavestus uždavinius:

   5.1. savo kompetencijos ribose rengia departamento organizacinius ir tvarkomuosius dokumentus, užtikrina jų teisėtumą;

   5.2. teisinėmis priemonėmis gina departamento interesus, atstovauja departamento interesams visų instancijų teismuose, kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose;

   5.3. nagrinėja administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas.

   5.4. konsultuoja departamento darbuotojus bei valstybės tarnautojus poskyrio kompetencijos ribose teisės klausimais;

   5.5. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių, juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus ir ruošia nurodytais klausimais atsakymus bei pasiūlymus;

   5.6. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir departamento direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Teisės skyriaus vedėjo pavedimus.

    

   III. POSKYRIO DARBUOTOJŲ TEISĖS

    

   6. Poskyrio darbuotojai turi teisę atstovauti departamento interesams teismuose, vidaus reikalų sistemos ir kitose institucijose, priimti nutarimus administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylose, esant pagrindui – poskyryje dirbantys valstybės tarnautojai (aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai) turi teisę  surašyti administracinių nusižengimų protokolus. Poskyrio darbuotojų teisėti reikalavimai, nurodymai yra privalomi departamente dirbantiems darbuotojams ir valstybės tarnautojams.

   7. Poskyrio darbuotojai turi teisę pagal kompetenciją gauti iš policijos įstaigų, valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, reikalingus funkcijoms vykdyti.

    

   IV. POSKYRIO DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

    

   8. Poskyris yra pavaldus departamento Teisės skyriui. Poskyrio veiklą kuruoja Teisės skyriaus vedėjas.

   9. Poskyrio darbą organizuoja ir jam vadovauja poskyrio vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš jų atleidžia departamento direktorius įstatymų nustatyta tvarka.

   10. Poskyrio darbuotojus priima į pareigas ir iš pareigų atleidžia departamento direktorius įstatymų nustatyta tvarka.

   11. Poskyrio darbuotojai yra pavaldūs poskyrio vedėjui ir jam atskaitingi.

   12. Poskyrio vedėjas:

   12.1. organizuoja poskyrio darbą ir atsako už jo veiklą;

   12.2. nagrinėja administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams asmenims skyrimo bylas;

   12.3. atstovauja departamento interesams visų instancijų teismuose, vidaus reikalų sistemos ir kitose viešojo administravimo institucijose ir įstaigose;

   12.4. konsultuoja departamento darbuotojus teisiniais klausimais;

   12.5. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus savo kompetencijos klausimais;

   12.6. vykdo kitus departamento vadovybės ar Teisės skyriaus vedėjo pavedimus.

   13. Kai nėra poskyrio vedėjo (atostogų, ligos, komandiruotės metu ar kai poskyrio vedėjo pareigybė yra laisva), jį pavaduoja kitas departamento direktoriaus įsakymu paskirtas poskyrio valstybės tarnautojas.

   _________________

 • Administravimo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Loreta Jakinevičienė
  Skyriaus vedėja
  Živilė Gasiulienė
  Vedėjos pavaduotoja
  Reda Arlauskienė
  Vyriausioji specialistė
  Renata Balevičienė
  Vyresnioji specialistė
  Arvydas Barčas
  Vyresnysis specialistas
  Rasa Gavėnienė
  Vyresnioji specialistė
  Nida Jankūnienė
  Vyresnioji specialistė
  Enrika Karinauskaitė
  Vyresnioji specialistė
  Arūnas Kasperavičius
  Vyresnysis specialistas
  Ieva Krikštopaitytė
  Vyriausioji specialistė
  Viktorija Kurkianecaitė
  Vyresnioji specialistė
  Darius Liepis
  Vyresnysis specialistas
  Laima Maniušienė
  Vyresnioji specialistė
  Eugenija Mendelienė
  Vyresnioji specialistė
  Diana Meškauskienė
  Vyresnioji specialistė
  Evaldas Pikturna
  Vyresnysis specialistas
  Sigitas Stankūnas
  Vyresnysis specialistas
  Reda Šauklė
  Vyresnioji specialistė
  Eglė Šimoliūnienė
  Vyresnioji specialistė
  Vilija Švobienė
  Vyriausioji specialistė
  Bronius Vygelis
  Vyriausiasis specialistas
  Svetlana Zavadskaja
  Vyriausioji specialistė
  Arūnas Visockas
  Vyriausiasis specialistas
  Vilma Žalienė
  Vyresnioji specialistė

  PATVIRTINTA
  Aplinkos apsaugos departamento
  prie Aplinkos ministerijos
  direktoriaus 2018 m. gegužės 15 d.
  įsakymu Nr. AD1-9

   

  ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI

   

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Administravimo skyrius (toliau – Skyrius) yra Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamento) struktūrinis padalinys, vykdantis Departamento organizacinių, tvarkomųjų dokumentų rengimą, organizuojantis personalo parinkimą, personalo dokumentų tvarkymą, yra atsakingas už autotransporto tvarkymą, naudojimą ir nenutrūkstamą darbą bei energetinio ūkio, šilumos, vandens racionalaus panaudojimo kontrolę ir materialinių priemonių tiekimą, užtikrinantis kompiuterinių sistemų darbą, tinkamą dokumentų tvarkymą pagal nustatytą dokumentacijos planą.

  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, valstybės tarnybą, darbo santykius, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais, Departamento, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais.

  3. Skyriaus struktūrą, nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina Departamento direktorius.

   

  II. PAGRINDINIAI SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  4. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai personalo klausimais:

  4.1. organizuoti Departamento personalo dokumentų tvarkymą;

  4.2. organizuoti valstybės tarnautojų mokymą pagal Aplinkos ministerijos sistemos institucijų parengtas programas;

  4.3. vykdyti kokybinę ir kiekybinę personalo sudėties analizę;

  4.4. dalyvauti ruošiant Departamento struktūrinių padalinių nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus;

  4.5. kontroliuoti darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymą.

  5. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius personalo klausimais:

  5.1. organizuoja konkursus į valstybės tarnautojų ir kitas pareigas;

  5.2. ruošia darbuotojų priėmimo ir atleidimo iš darbo dokumentus;

  5.3. dalyvauja pareigybių vertinimo ir valstybės tarnautojų vertinimo komisijų darbe;

  5.4. organizuoja tarnybinių pažymėjimų išdavimą;

  5.5. rengia Departamento darbuotojų atostogų grafikus;

  5.6. tvarko Departamento valstybės tarnautojų registrą ir teikia duomenis VRM;

  5.7. formuoja ir kaupia Departamento darbuotojų asmens bylas;

  5.8. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus pavedimus.

  6. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai ūkio klausimais:

  6.1. planuoti ir organizuoti materialinių priemonių įsigijimą ir paskirstymą;

  6.2. organizuoti tinkamą departamente turimo autotransporto priemonių eksploataciją, aprūpinti Departamento autotransporto priemones atsarginėmis detalėmis, kuru, tepalais;

  6.3. rengti mėnesinių kuro sunaudojimo limitų nustatymo dokumentus, vesti kelionės lapų ir kuro sunaudojimo apskaitą, ataskaitą pateikti Departamento Finansų skyriui;

  6.4. organizuoti autotransporto priemonių priėmimą ir perdavimą, nusidėvėjusių autotransporto priemonių nurašymą, vesti padangų, akumuliatorių, instrumentų ir inventoriaus apskaitą;

  6.5. užtikrinti ir laiku atlikti turimo autotransporto techninį aptarnavimą ir einamąjį remontą;

  6.6. prižiūrėti Departamento balanse esančias tarnybines patalpas, tinkamai eksploatuoti šilumos, vandens ir energetinį ūkį;

  6.7.vesti Departamento balanse esančių materialinių vertybių apskaitą bei jų nurašymą;

  6.8. registruoti ir teisiškai įteisinti Departamento kilnojamą ir nekilnojamą turtą;

  6.9. organizuoti ir įstatymo nustatyta tvarka vykdyti viešuosius pirkimus.

  7. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius ūkio klausimais:

  7.1. veda Departamento materialinių vertybių apskaitą bei panaudojimo kontrolę;

  7.2. atsižvelgiant į materialinių vertybių nusidėvėjimo normas ir jų faktinę būklę rengia ir pateikia Departamento direktoriui siūlymus dėl jų remonto arba nurašymo;

  7.3. pagal gautas struktūrinių padalinių paraiškas įsigyja ir paskirsto darbui reikalingas priemones ir medžiagas, kontroliuoja, kaip laikomasi panaudojimo normatyvų ir panaudojimo efektyvumo;

  7.4. veda išduodamų medžiagų, priemonių kiekybinę apskaitą ir registraciją;

  7.5. organizuoja ir nustatyta tvarka vykdo viešuosius pirkimus.

  7.6 vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo pavedimus.

  8. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai informacinių technologijų klausimais:

  8.1. užtikrinti kompiuterinių sistemų darbą;

  8.2. padėti Departamento darbuotojams ir valstybės tarnautojams įsisavinti kompiuterines programas.

  9. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius informacinių technologijų klausimais:

  9.1. administruoja lokalų kompiuterinį tinklą, elektroninio pašto ir interneto serverius;

  9.2. prižiūri Departamento internetinį tinklapį;

  9.3. prisideda prie kompiuterinių duomenų bazių tvarkymo;

  9.4. instaliuoja naujas programas;

  9.5. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo pavedimus.

  10. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai dokumentų tvarkymo klausimais:

  10.1. užtikrinti tinkamą dokumentų tvarkymą pagal nustatytą dokumentacijos planą departamente.

  11. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius dokumentų tvarkymo klausimais:

  11.1. registruoja Departamento gautus ir siunčiamus dokumentus;

  11.2. rengia dokumentacijos plano projektą;

  11.3. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo pavedimus.

   

  III. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS

   

  12. Skyriaus darbuotojų teisėti reikalavimai, nurodymai yra privalomi departamente dirbantiems darbuotojams ir valstybės tarnautojams.

   

  IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

   

  13. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriaus pavaduotojui.

  14. Skyriaus darbą organizuoja ir jam vadovauja skyriaus vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Departamento direktorius įstatymų nustatyta tvarka.

  15. Skyriaus darbuotojus priima į pareigas ir iš pareigų atleidžia Departamento direktorius įstatymų nustatyta tvarka.

  16. Skyriaus darbuotojai yra pavaldūs skyriaus vedėjui ir jam atskaitingi.

  17. Skyriaus vedėjas:

  17.1. organizuoja skyriaus darbą ir atsako už jo veiklą;

  17.2. atstovauja Departamento interesams administraciniuose teismuose;

  17.3. tikrina teisėtumo būklę Departamento struktūriniuose padaliniuose;

  17.4. konsultuoja Departamento darbuotojus teisinio darbo klausimais;

  17.5. nagrinėja piliečių ir juridinių asmenų skundus savo kompetencijos klausimais;

  17.6. dalyvauja atrankos ir vertinimo komisijų darbe;

  17.7. teikia teisinę pagalbą komisijai, atliekančiai viešuosius pirkimus;

  17.8. teikia išvadas dėl sutarčių teisėtumo tarp Departamento ir kitų institucijų.

  18. Kai nėra skyriaus vedėjo (atostogų, ligos, komandiruotės metu ar kai skyriaus vedėjo pareigybė yra laisva), jį pavaduoja kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas skyriaus valstybės tarnautojas.

  __________________________

  • Personalo poskyris
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Ieva Usavičienė
   Poskyrio vedėja
   Rita Ardzijauskienė
   Vyriausioji specialistė
   Inga Jurčytė
   Vyresnioji specialistė
   Aldona Krikštaponienė
   Vyriausioji specialistė
   Romualda Petkevičienė
   Vyresnioji specialistė
   Justina Seniūnė
   Vyriausioji specialistė
   Violeta Abromavičienė
   Personalo administratorė
   Rosita Batėnaitė
   Personalo administratorė

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos departamento
   prie Aplinkos ministerijos
   direktoriaus 2018 m. gegužės 15 d.
   įsakymu Nr. AD1-9

    

   ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS PERSONALO POSKYRIO NUOSTATAI

    

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamento) Administravimo skyriaus Personalo poskyris (toliau – Poskyris) yra Departamento Administravimo skyriaus struktūrinis padalinys.

   2. Poskyris atsakingas už tinkamą Departamento veiklos tikslo pasiekimą, įgyvendinant poskyriui pavestus uždavinius.

   3. Poskyris, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais, Departamento direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

    

   II. POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   4. Poskyrio uždaviniai yra:

   4.1. padėti Departamento direktoriui formuoti personalo valdymo politiką ir valdyti personalą;

   4.2. organizuoti Departamento žmogiškųjų išteklių (personalo žinių, įgūdžių ir gebėjimų, kurių reikia Departamento veiklai užtikrinti) plėtrą ir dalyvauti formuojant Departamento organizacinę kultūrą (vertybes ir tradicijas).

   5. Poskyris atlieka šias funkcijas:

   5.1. padeda Departamento direktoriui formuoti personalo sudėtį, kurti ir įgyvendinti personalo politiką, personalo motyvacijos sistemą, formuoti personalo mokymų prioritetus;

   5.2. atsižvelgdamas į Departamento strateginius tikslus ir uždavinius, teikia Departamento direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;

   5.3. pagal kompetenciją atlieka Departamento administracijos padalinių funkcijų ir pareigybių analizę ir personalo sudėties analizę;

   5.4. padeda Departamento personalui įgyvendinti teisę į karjerą Departamente;

   5.5. padeda Departamento administracijos padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą Departamente;

   5.6. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Departamento vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų ir Departamento administracijos padalinių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus;

   5.7. rengia Departamento pareigybių sąrašų, mokymo planų, darbo sutarčių, direktoriaus įsakymų dėl darbuotojų priėmimo į darbą, perkėlimo į kitas pareigas, atleidimo iš darbo, atostogų suteikimo, tarnybinių komandiruočių ir kitais personalo valdymo klausimais projektus ir teikia Departamento direktoriui;

   5.8. organizuoja Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų, valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;

   5.9. rengia ir perduoda valstybinio socialinio draudimo įstaigoms nustatytos formos pranešimus personalo klausimais;

   5.10. organizuoja darbo ir poilsio laiko apskaitą, metinių mokymo planų įgyvendinimą;

   5.11. padeda Departamento direktoriui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas;

   5.12. organizuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, valstybinių aplinkos apsaugos inspektorių pažymėjimų išdavimą ir negaliojančių pažymėjimų sunaikinimą;

   5.13. tvarko Valstybės tarnautojų registro (VATARAS) ir valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos (VATIS) duomenis;

   5.14. pagal kompetenciją padeda Departamento direktoriui užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi, kartu su kitais Departamento administracijos padaliniais pagal kompetenciją kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia Departamento direktoriui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų Departamente gerinimo;

   5.15. pagal kompetenciją koordinuoja studentų praktiką Departamente;

   5.16. pagal kompetenciją atlieka ar dalyvauja atliekant tarnybinius tyrimus ir rengia įstaigos vadovui išvadų projektus;

   5.17. pagal kompetenciją organizuoja personalo skatinimą ir apdovanojimą; 

   5.18. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo klausimais;

   5.19. formuoja, tvarko, nustatyta tvarka perduoda archyvui Departamento personalo asmens bylas ir kitas archyvines bylas personalo klausimais;

   5.20. metodiškai vadovauja ir nustatyta tvarka teikia konsultacijas personalo klausimais Departamento administracijos padaliniams;

   5.21. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktuose nustatyta funkcijas ir Departamento vadovybės pavedimus.

    

   III. POSKYRIO TEISĖS

    

   6. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi šias teises:

   6.1. teikti Administravimo skyriui pasiūlymus pagal kompetenciją bei Departamento darbo organizavimo klausimais;

   6.2. gauti iš Departamento struktūrinių padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Poskyrio uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

   6.3. gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

    

   IV. POSKYRIO DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   7. Poskyrio struktūra (valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius) nustatoma Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame Departamento pareigybių sąraše.

   8. Poskyriui vadovauja Poskyrio vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Departamento direktorius. Poskyrio vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Administravimo skyriaus vedėjui.

   9. Poskyrio vedėjas:

   9.1. planuoja ir organizuoja poskyrio darbą, paskirsto užduotis poskyrio valstybės tarnautojams ir darbuotojams;

   9.2. atsako už poskyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;

   9.3. atsiskaito Administravimo skyriaus vedėjui už poskyrio veiklą;

   9.4. teikia Administravimo skyriaus vedėjui pasiūlymus Poskyrio kompetencijos klausimais, taip pat pasiūlymus dėl Poskyrio nuostatų, Poskyrio valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo;

   9.5. vizuoja Poskyrio valstybės tarnautojų ir darbuotojų parengtus teisės aktų projektus ir kitus dokumentus;

   9.6. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Poskyrio valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

   9.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento vadovybės pavedimus pagal kompetenciją.

   10. Jei Poskyrio vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka vyriausiasis specialistas, kurio pareigybės aprašyme yra numatyta tokia funkcija, o jei laikinai nėra ir šią funkciją galinčio vykdyti vyriausiojo specialisto – kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas.

   11. Poskyrio valstybės tarnautojai ir darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs ir atsiskaito Poskyrio vedėjui bei vykdo jo teisėtus nurodymus.

   ________________

  • Informacinių technologijų poskyris
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Vygantas Česaitis
   Poskyrio vedėjas
   Ramutė Juravičiūtė
   Vyresnioji specialistė
   Gintaras Karkauskas
   Vyriausiasis specialistas
   Andrius Marcinkevičius
   Vyresnysis specialistas
   Aurimas Mumgaudis
   Vyriausiasis specialistas
   Loreta Starovoitova
   Vyriausioji specialistė
   Arminas Zacharas
   Vyresnysis specialistas

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos departamento
   prie Aplinkos ministerijos
   direktoriaus 2018 m. gegužės 15 d.
   įsakymu Nr. AD1-9

    

   ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ POSKYRIO NUOSTATAI

    

   BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamento) Administravimo skyriaus Informacinių sistemų poskyris (toliau – poskyris) yra Administravimo skyriaus struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus Administravimo skyriaus vedėjui.

   2. Poskyris atsakingas už Departamento serverių bei techninės įrangos administravimo darbus.

   3. Poskyris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, aplinkos ministro įsakymais, Departamento nuostatais, Departamento darbo reglamentu bei šiais nuostatais.

    

   II. POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   4. Poskyrio uždaviniai:

   4.1. užtikrinti Departamento valdomų ir (ar) tvarkomų Valstybės informacinių sistemų ir registrų (toliau – VIISR) sisteminės bei taikomosios programinės įrangos administravimą ir priežiūrą, jos funkcionalumą ir pasiekiamumą pagal su Duomenų valdymo įgaliotiniais suderintus reikalavimus;

   4.2. užtikrinti informacinių technologijų (toliau – IT) paslaugų teikimą Informacinių technologijų paslaugų kataloge (toliau – Paslaugų katalogas) nurodytomis sąlygomis;

   4.3. užtikrinti Departamento duomenų centro, kompiuterizuotų darbo vietų, orgtechninės (spausdinimo ir kopijavimo) įrangos funkcionavimą pagal Paslaugų katalogo reikalavimus, administruoti Departamento serverius ir kompiuterinius tinklus, užtikrinti IT infrastruktūros plėtrą ir organizuoti Departamento darbuotojų darbo vietų aprūpinimą kompiuterine technika ir programine įranga, planuoti jos atnaujinimą laiku. 

   5. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   5.1. įgyvendindamas 4.1 papunktyje nurodytą uždavinį:

   5.1.1. diegia Departamento valdomų ar tvarkomų VIISR sisteminės bei taikomosios programinės įrangos atnaujinimus, Duomenų valdymo įgaliotinių teikimu vykdo kitus šių sistemų administravimo darbus;

   5.1.2. vykdo VIISR stebėseną, esant reikalui nustatyta tvarka imasi priemonių pagal kompetenciją šių sistemų funkcionalumui atstatyti;

   5.1.3. pagal kompetenciją užtikrina VIISR duomenų saugumą bei jų atkūrimą;

   5.1.4. pagal kompetenciją dalyvauja vykdant Departamentui teisės aktais priskirtų VIISR tvarkytojo funkcijas, bendradarbiauja su šių VIISR Duomenų valdymo įgaliotiniais bei teikia jiems pagalbą;

   5.1.5. analizuoja Departamento tvarkomų informacinių sistemų (toliau – IS) būklę ir teikia pasiūlymus bei dalyvauja rengiant investicinius projektus dėl jų modernizavimo, integralumo užtikrinimo atsižvelgiant į Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktuose įtvirtintus reikalavimus;

   5.2. įgyvendindamas 4.2 papunktyje nurodytą uždavinį:

   5.2.1. vykdo Departamento IT Pagalbos tarnybos funkcijas: administruoja IS ir IT infrastruktūros incidentų valdymo priemones, registruoja ir šalina IS ir IT infrastruktūros veiklos sutrikimus, gedimus ir trūkumus arba organizuoja ir koordinuoja jų šalinimą;

   5.2.2. teikia IT paslaugas Paslaugų kataloge nurodytomis sąlygomis;

   5.2.3. atnaujina Paslaugų katalogą bei derina su funkciniais padaliniais pasikeitusias IT paslaugų teikimo sąlygas;

   5.2.4. palaiko ir vysto žinybinę pagalbos tarnybos informacinę sistemą;

   5.2.5. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant bei įgyvendinant prieinamumo prie informacijos apie aplinką IT priemones.

   5.3. įgyvendindamas 4.3 papunktyje nurodytą uždavinį:

   5.3.1. užtikrina Departamento žinybinių IS darbingumą, vykdo Departamento žinybinių IS techninio / sisteminio administratoriaus funkcijas;

   5.3.2. rengia Departamento IS administravimo projektinius pasiūlymus ir technines specifikacijas;

   5.3.3. organizuoja Departamento valdomos kompiuterinės, orgtechninės, programinės ir komunikacinės įrangos atnaujinimą, administruoja Departamento serverius ir kompiuterinius tinklus ir inicijuoja viešuosius pirkimus, susijusius su Departamento IT plėtra;

   5.3.4. diegia programinę įrangą kompiuterizuotose darbo vietose ir Departamento tvarkomų IS tarnybinėse stotyse, užtikrina tinkamą kompiuterinės ir programinės įrangos licencijavimą ir apskaitą;

   5.3.5. užtikrina IT naudojamo ir disponuojamo turto apskaitą, eksploataciją ir priežiūrą;

   5.3.6. dalyvauja kompiuterinės ir programinės įrangos metinėse inventorizacijose, teikia pasiūlymus dėl panaudotos nereikalingos ar netinkamos naudoti kompiuterinės ir programinės įrangos nurašymo; užtikrina tinkamą kompiuterinės ir programinės įrangos apskaitą.

   6. Poskyris taip pat atlieka šias funkcijas:

   6.1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės savivaldybių institucijų, įstaigų rengiamų teisės aktų projektų;

   6.2. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant nacionalinius ir tarptautinius projektus IS bei registrų kūrimo srityje;

   6.3. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis nacionalinėmis ir užsienio institucijomis, įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;

   6.4. teikia Departamento valstybės tarnautojams ir darbuotojams metodinę pagalbą ir konsultacijas, susijusias su žinybiniais registrais, duomenų sauga, kompiuterinės bei programinės įrangos įsigijimu ir naudojimu;

   6.5. pagal kompetenciją rengia Departamente naudojamų žinybinių IS ir registrų naudotojų mokymus;

   6.6. pagal kompetenciją atlieka kitus veiksmus, susijusius su šių nuostatų 5 ir 6 punktuose  nurodytų funkcijų vykdymu, pagal kompetenciją vykdo kitas nustatytas funkcijas ir kitus su skyriaus funkcijomis susijusius Departamento direktoriaus pavedimus.

    

   III. POSKYRIO TEISĖS

    

   6. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi šias teises:

   6.1. teikti Administravimo skyriaus vedėjui pasiūlymus pagal kompetenciją bei Departamento darbo organizavimo klausimais;

   6.2. gauti iš Departamento struktūrinių padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Poskyrio uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

   6.3. gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

    

   IV. POSKYRIO DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   7. Poskyrio struktūra (valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius) nustatoma Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame Departamento pareigybių sąraše.

   8. Poskyriui vadovauja Poskyrio vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Departamento direktorius. Poskyrio vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Administravimo skyriaus vedėjui.

   9. Poskyrio vedėjas:

   9.1. planuoja ir organizuoja poskyrio darbą, paskirsto užduotis poskyrio valstybės tarnautojams ir darbuotojams;

   9.2. atsako už poskyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;

   9.3. atsiskaito Administravimo skyriaus vedėjui už poskyrio veiklą;

   9.4. teikia Administravimo skyriaus vedėjui pasiūlymus Poskyrio kompetencijos klausimais, taip pat pasiūlymus dėl Poskyrio nuostatų, Poskyrio valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo;

   9.5. vizuoja Poskyrio valstybės tarnautojų ir darbuotojų parengtus teisės aktų projektus ir kitus dokumentus;

   9.6. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Poskyrio valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

   9.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento vadovybės pavedimus pagal kompetenciją.

   10. Jei Poskyrio vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka vyriausiasis specialistas, kurio pareigybės aprašyme yra numatyta tokia funkcija, o jei laikinai nėra ir šią funkciją galinčio vykdyti vyriausiojo specialisto – kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas.

   11. Poskyrio valstybės tarnautojai ir darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs ir atsiskaito Poskyrio vedėjui bei vykdo jo teisėtus nurodymus.

   _____________________

 • Gamtos išteklių apsaugos skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Kęstutis Motiekaitis
  Skyriaus vedėjas
  Rimantas Širvinskas
  Vyriausiasis specialistas
  Saulius Tuska
  Vyriausiasis specialistas

  PATVIRTINTA
  Aplinkos apsaugos departamento
  prie Aplinkos ministerijos
  direktoriaus 2018 m. gegužės 15 d.
  įsakymu Nr. AD1-9

   

  GAMTOS IŠTEKLIŲ APSAUGOS SKYRIAUS

  NUOSTATAI

   

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamento) Gamtos išteklių apsaugos skyrius (toliau – Skyrius) yra Departamento struktūrinis padalinys.

  2. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, Departamento bei šiais nuostatais.

   

  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  3. Skyriaus uždaviniai yra:

  3.1. vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę ir aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės priežiūrą, išskyrus aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę ir jos priežiūrą cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymo, genetiškai modifikuotų organizmų, miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos srityse;

  3.2. identifikuoti ir analizuoti problemas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės gamtos išteklių naudojimo ir gyvosios gamtos apsaugos srityse, teikti išvadas ir pasiūlymus;

  3.3. pagal kompetenciją sisteminti ir analizuoti informaciją apie Departamento veiklą gamtos išteklių naudojimo ir atkūrimo, gyvosios gamtos apsaugos srityse, vykdyti veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimą, pagal kompetenciją vykdyti Departamento vykdomos veiklos planavimą, veiklos ataskaitų rengimą.

  4. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  4.1. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys vykdo aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus;

  4.2. organizuoja ir vykdo prevencinę veiklą, kuria siekiama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą;

  4.3. pagal kompetenciją identifikuoja metodinės pagalbos ūkio subjektams poreikį, organizuoja konsultacijų ir informacijos ūkio subjektams teikimą;

  4.4. teikia pasiūlymus suinteresuotoms institucijoms dėl gamtos išteklių naudojimo, gyvosios gamtos apsaugos bei aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo, tobulinimo;

  4.5. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus;

  4.6. pagal kompetenciją teikia Departamento struktūrinių padalinių darbuotojams metodinę pagalbą, organizuoja ir dalyvauja objektų patikrinimuose;

  4.7. bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;

  4.8. koordinuoja medžioklės egzaminų organizavimą;

  4.9. organizuoja duomenų apie Europos Bendrijos svarbos gyvūnų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, individų atsitiktinį gaudymą ar sunaikinimą rinkimą, duomenų teikimą Aplinkos apsaugos agentūrai;

  4.10. organizuoja duomenų apie Europos Bendrijos svarbos augalų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, nustatytus neteisėto tyčinio skynimo, rinkimo, pjovimo ar kito naikinimo atvejus rinkimą ir jų teikimą Aplinkos ministerijai;

  4.11. teisės aktų nustatyta tvarka teikia duomenis ir informaciją medžioklėtvarkos projektų rengėjams;

  4.12. vykdo medžiotojų sąvado tvarkytojo funkcijas;

  4.13. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių darbą;

  4.14. kaupia informaciją apie neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius, analizuoja jų veiklos rezultatus, organizuoja neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių skatinimą;

  4.15. pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja Departamento akcijų vykdymą, analizuoja ir apibendrina jų rezultatus;

  4.16. nagrinėja Aplinkos ministerijos bei kitų institucijų rengiamus normatyvinių dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;

  4.17. nustato administracinius teisės pažeidimus, įstatymų nustatyta tvarka surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, skiria administracines nuobaudas bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų pažeidėjams;

  4.18. vykdo kitais Departamento teisės aktais pavestas funkcijas ir kitus vadovybės pavedimus.

   

  III. SKYRIAUS TEISĖS

   

  5. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi šias teises:

  5.1. teikti pasiūlymus pagal kompetenciją bei Departamento veiklos organizavimo klausimais;

  5.2. gauti iš Departamento struktūrinių padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

  5.3. gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

   

  IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  6. Skyriaus struktūra (valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius) nustatoma Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame Departamento pareigybių sąraše.

  7. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Departamento direktorius. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriaus pavaduotojui.

  8. Skyriaus vedėjas:

  8.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams;

  8.2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;

  8.3. atsiskaito Departamento direktoriaus pavaduotojui už Skyriaus veiklą;

  8.4. teikia Departamento direktoriaus pavaduotojui pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais, taip pat pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų, Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo;

  8.5. vizuoja Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, parengtus dokumentus;

  8.6. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

  8.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento vadovybės pavedimus pagal kompetenciją.

  9. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, yra tiesiogiai pavaldūs ir atsiskaito Skyriaus vedėjui bei vykdo jo teisėtus nurodymus

  10. Kai nėra Skyriaus vedėjo (atostogų, ligos, komandiruotės metu ar kai Skyriaus vedėjo pareigybė yra laisva), jo funkcijas atlieka vyriausiasis specialistas, kurio pareigybės aprašyme yra numatyta tokia funkcija, o jei laikinai nėra ir šią funkciją galinčio vykdyti vyriausiojo specialisto – kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas.

  ________________

 • Veiklos organizavimo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Žilvinas Lefikas
  Skyriaus vedėjas
  Inga Raudonienė
  Vedėjo pavaduotoja
  Jurgita Malskaitienė
  Vyriausioji specialistė
  Romualdas Sližauskas
  Vyriausiasis specialistas

  PATVIRTINTA
  Aplinkos apsaugos Departamento
  prie Aplinkos ministerijos
  direktoriaus 2018 m. gegužės 15 d.
  įsakymu Nr. AD1-9

   

  VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS
  NUOSTATAI


  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamento) Veiklos organizavimo skyrius (toliau – Skyrius) yra Departamento struktūrinis padalinys.

  2. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, Departamento bei šiais nuostatais.

   

  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  3. Skyriaus uždaviniai yra:

  3.1. vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę ir aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės priežiūrą, išskyrus aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę ir jos priežiūrą cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymo, genetiškai modifikuotų organizmų, miškų būklės,  naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos srityse, pagal kompetenciją įgyvendinti valstybės politiką atliekų (išskyrus radioaktyviąsias) tvarkymo srityje;

  3.2. identifikuoti ir analizuoti problemas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, teikti išvadas ir pasiūlymus;

  3.3. sisteminti ir analizuoti informaciją apie Departamento veiklą, vykdyti veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimą, pagal kompetenciją vykdyti Departamento vykdomos veiklos planavimą, veiklos ataskaitų rengimą.

  4. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  4.1. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys vykdo aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus;

  4.2. organizuoja ir vykdo prevencinę veiklą, kuria siekiama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą;

  4.3. kontroliuoja, ar asmenys, kuriems yra išduoti Taršos leidimai ar Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai (atliekų, vandenų, oro srityse) laikosi šiuose leidimuose nustatytų sąlygų ir reikalavimų, nustatytų aplinkos apsaugos normatyvų ir standartų;

  4.4. pagal kompetenciją identifikuoja metodinės pagalbos ūkio subjektams poreikį, organizuoja konsultacijų ir informacijos ūkio subjektams teikimą;

  4.5. teikia pasiūlymus bei pastabas Taršos leidimus ar Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus išduodančioms institucijoms dėl Taršos leidimų ar Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų (atliekų) išdavimo, pakeitimo, panaikinimo;

  4.6. teikia pasiūlymus suinteresuotoms institucijoms dėl gamtos išteklių naudojimo, aplinkos taršos reguliavimo bei aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo, tobulinimo;

  4.7. pagal kompetenciją nagrinėja ir teikia išvadas dėl pavojingų objektų eksploatacijos rizikos analizių, avarijų likvidavimo planų;

  4.8. vykdo Departamento struktūrinių padalinių veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimą, atlieka turimų išteklių efektyvaus valdymo analizę;

  4.9. vykdo Departamento aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės planavimą. Rengia Departamento patikrinimų planus, metinius veiklos planus, prioritetinių priemonių ir kitus planus, veiklos ir kitas ataskaitas, pokyčių analizę;

  4.10. pagal kompetenciją analizuoja ir apibendrina aplinkos apsaugos būklę ir metinę valstybinės kontrolės veiklą;

  4.11. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus, taip pat ir dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų netinkamo tarnybinių funkcijų atlikimo ar neatlikimo, vykdo skundų nagrinėjimo kokybės kontrolę;

  4.12. pagal kompetenciją teikia Departamento struktūrinių padalinių darbuotojams metodinę pagalbą, organizuoja ir dalyvauja objektų patikrinimuose;

  4.13. bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;

  4.14. pagal kompetenciją vykdo Departamento struktūrinių padalinių, vykdančių aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, veiklos patikrinimus, rengia išvadas bei pasiūlymus dėl veiklos kokybės bei efektyvumo gerinimo;

  4.15. organizuoja ir koordinuoja Departamento akcijų vykdymą, analizuoja ir apibendrina jų rezultatus;

  4.16. nagrinėja Aplinkos ministerijos bei kitų institucijų rengiamus normatyvinių dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;

  4.17. nustato administracinius teisės pažeidimus, įstatymų nustatyta tvarka surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, skiria administracines nuobaudas bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų pažeidėjams;

  4.18. organizuoja valstybinės laboratorinės kontrolės duomenų vertinimą ir teikia išvadas Departamento struktūriniams padaliniams;

  4.19. organizuoja ūkio subjektų pasitenkinimo Departamento vykdoma veikla tyrimus (apklausas) ir rezultatų analizę, teikia pasiūlymus dėl Departamento veiklos tobulinimo.

  4.20. vykdo kitais Departamento teisės aktais pavestas funkcijas ir kitus vadovybės pavedimus.

   

  III. SKYRIAUS TEISĖS

   

  5. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi šias teises:

  5.1. teikti pasiūlymus pagal Skyriaus kompetenciją bei Departamento veiklos organizavimo klausimais;

  5.2. gauti iš Departamento struktūrinių padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

  5.3. gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

   

  IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  6. Skyriaus struktūra (valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius) nustatoma Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame Departamento pareigybių sąraše.

  7. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Departamento direktorius. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriaus pavaduotojui.

  8. Skyriaus vedėjas:

  8.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams;

  8.2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;

  8.3. atsiskaito Departamento direktoriaus pavaduotojui už Skyriaus veiklą;

  8.4. teikia Departamento direktoriaus pavaduotojui pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais, taip pat pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų, Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo;

  8.5. vizuoja Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, parengtus dokumentus;

  8.6. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

  8.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento vadovybės pavedimus pagal Skyriaus kompetenciją;

  9. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, yra tiesiogiai pavaldūs ir atsiskaito Skyriaus vedėjui bei vykdo jo teisėtus nurodymus;

  10. Kai nėra Skyriaus vedėjo (atostogų, ligos, komandiruotės metu ar kai Skyriaus vedėjo pareigybė yra laisva) jo funkcijas atlieka vyriausiasis specialistas, kurio pareigybės aprašyme yra numatyta tokia funkcija, o jei laikinai nėra ir šią funkciją galinčio vykdyti vyriausiojo specialisto – kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas.

  ________________

  • Pranešimų priėmimo poskyris
   Tel. 8 5 2732995 (+370 698 81837), El. p. ppc@aad.am.lt
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Gediminas Markauskas
   Poskyrio vedėjas
   Vilmantas Musnikas
   Vyriausiasis specialistas
   Mantas Arbūzas
   Vyriausiasis specialistas
   Albertas Skerniškis
   Vyriausiasis specialistas
   Algirdas Minius
   Vyriausiasis specialistas
   Gediminas Almantas
   Vyriausiasis specialistas

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos departamento
   prie Aplinkos ministerijos
   direktoriaus 2018 m. gegužės 15 d.
   įsakymu Nr. AD1-9

    

   VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS
   PRANEŠIMŲ PRIĖMIMO POSKYRIO NUOSTATAI


   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamento) Veiklos organizavimo skyriaus Pranešimų priėmimo Poskyris  (toliau – Poskyris) yra Departamento struktūrinis padalinys.

   2. Poskyris atsakingas už Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos formuojamos politikos įgyvendinimą gamtos išteklių naudojimo ir aplinkosauginės būklės gerinimo, atliekų ir užterštų teritorijų tvarkymo srityse, aplinkosauginių pranešimų iš Bendrojo pagalbos centro (toliau – BPC) ir gyventojų priėmimą laiku, vertinimą ir tinkamą jų valdymą, aplinkosauginių ekstremalių situacijų prevenciją ir valdymą bei kitų Poskyrio kompetencijai priskirtų klausimų sprendimą pagal kompetenciją šalies teritorijoje.

   3. Poskyris, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, Departamento bei šiais nuostatais.

   II. POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   4. Poskyrio uždaviniai yra:

   4.1. vykdyti aplinkosauginių pranešimų priėmimą iš BPC ir gyventojų, jų vertinimą, analizę ir valdymą;

   4.2. pagal kompetenciją vykdyti aplinkosauginių ekstremalių situacijų ir avarijų prevenciją ir valdymą.

   5. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:

   5.1. priima iš Bendrojo pagalbos centro ir gyventojų aplinkosauginius pranešimus, juos analizuoja, priima sprendimus dėl reagavimo į juos ir jų valdymo, pagal kompetenciją teikia konsultacijas interesantams arba nukreipia juos pas reikiamus specialistus;

   5.2. rengia ataskaitas apie gautus aplinkosauginius pranešimus, teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl šios veiklos srities tobulinimo;

   5.3. duoda nurodymus pareigūnams pradėti vykdyti valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę darbo ir nedarbo metu, analizuoja pareigūnų veiksmus reaguojant į perduodamus pranešimus apie daromą neigiamą poveikį aplinkai, gyvajai gamtai, kitus įvykius, susijusius su aplinkos apsaugos valstybine kontrole, teikia pasiūlymus dėl šios veiklos tobulinimo;

   5.4. vykdo ekstremaliųjų situacijų ir avarijų prevenciją ir valdymą, koordinuoja Aplinkos ministerijos struktūrinių padalinių ir kitų Aplinkos ministerijai pavaldžių institucijų veiksmus dėl ES valdymo;

   5.5. kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie ekstremaliųjų situacijų valdymo eigą, Departamentų padalinių ir kitų Aplinkos ministerijai pavaldžių institucijų veiksmus, priimtus sprendimus, daro išvadas ir teikia pasiūlymus dėl ekstremaliųjų situacijų valdymo gerinimo;

   5.6. kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie Departamento padalinių rezultatus, vykdant potencialiai pavojingų objektų kontrolę ir šių objektų pasirengimo galimoms avarijoms ir jų padarinių likvidavimui, teikia pasiūlymus dėl šios veiklos tobulinimo;

   5.7. užtikrinant aplinkosauginių ekstremaliųjų situacijų prevenciją, vertina ir teikia išvadas atsakingoms institucijoms dėl potencialių pavojingų objektų saugos ataskaitų, pavojaus ir rizikos analizių ir avarijų likvidavimo planų atitikties aplinkosaugos reikalavimams;

   5.8. siekiant tinkamai pasiruošti operatyviam galimos jūros aplinkos taršos iš įmonių ir laivų valdymui, vertina teikiamus derinti įmonių lokalinius teršimo incidentų likvidavimo planus ir teikia išvadas;

   5.9. kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie potencialiai pavojingus objektus, juose esančias pavojingas medžiagas ir pavojus kylančius gamybos proceso metu;

   5.10. pagal kompetenciją rengia ir teikia pasiūlymus tobulinti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų profesinius gebėjimus suteikiant profesinių žinių, formuojant profesinius įgūdžius, būtinus darbui nuolat kintančiomis sąlygomis;

   5.11. pagal kompetenciją atstovauja Departamentą ir dalyvauja komitetų bei darbo grupių veikloje;

   5.12. pagal kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų skundus, pranešimus ir prašymus, taip pat ir dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų netinkamo tarnybinių funkcijų atlikimo ar neatlikimo;

   5.13. vykdo informacinių sistemų duomenų naudotojų funkcijas, gauna ir naudoja informacinių sistemų duomenis Skyriui priskirtoms funkcijoms vykdyti, teikia duomenis Departamento darbuotojams jų tarnybinėms funkcijoms vykdyti;

   5.14. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją teikia duomenis ir informaciją apie aplinką atsakingoms institucijoms ar kitiems duomenų ir informacijos vartotojams;

   5.15. bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;

   5.16. pagal kompetenciją vykdo Departamento padalinių, vykdančių aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, veiklos patikrinimus, rengia išvadas bei pasiūlymus dėl veiklos kokybės bei efektyvumo gerinimo;

   5.17. nagrinėja Aplinkos ministerijos bei kitų institucijų rengiamus normatyvinių dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;

   5.18. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus pavedimus.

   III. POSKYRIO TEISĖS

   6. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi šias teises:

   6.1. teikti Departamentui pasiūlymus pagal kompetenciją ir Departamento darbo organizavimo klausimais;

   6.2. gauti iš Departamento struktūrinių padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Poskyrio uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

   6.3. gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

   IV. POSKYRIO DARBO ORGANIZAVIMAS

   7. Poskyrio struktūra (valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius) nustatoma Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame Departamento pareigybių sąraše.

   8. Skyriui vadovauja Poskyrio vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Departamento direktorius. Poskyrio vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.

   9. Poskyrio vedėjas:

   9.1. planuoja ir organizuoja Poskyrio darbą, paskirsto užduotis Poskyrio valstybės tarnautojams ir darbuotojams;

   9.2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;

   9.3. atsiskaito Departamento direktoriui už Poskyrio veiklą;

   9.4. teikia Departamento direktoriui pasiūlymus Poskyrio kompetencijos klausimais, taip pat pasiūlymus dėl Poskyrio nuostatų, Poskyrio valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo;

   9.5. vizuoja Poskyrio valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, parengtus dokumentus;

   9.6. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Poskyrio valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

   9.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento vadovybės pavedimus pagal kompetenciją.

   10. Poskyrio valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, yra tiesiogiai pavaldūs ir atsiskaito Poskyrio vedėjui bei vykdo jo teisėtus nurodymus.

   11. Kai nėra Poskyrio vedėjo (atostogų, ligos, komandiruotės metu ar kai Poskyrio vedėjo pareigybė yra laisva), jo funkcijas atlieka vyriausiasis specialistas, kurio pareigybės aprašyme yra numatyta tokia funkcija, o jei laikinai nėra ir šią funkciją galinčio vykdyti vyriausiojo specialisto – kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas.

   12. Poskyrio pranešimų priėmimo centro pareigūnai dirba slenkančiu grafiku ir užtikrina informacijos, susijusios su Aplinkos ministerijos kompetencijos sritimi, priėmimą, analizavimą, vertinimą ir realizavimą 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.

   ________________

  • Alytaus kontrolės organizavimo poskyris
   Tel. 8 315 56746 Adresas: Kauno g. 69, LT-62107 Alytus
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Aušra Bružienė
   Poskyrio vedėja
   Dovilė Petraškaitė
   Vyriausioji specialistė
   Aušra Kričenienė
   Vyriausioji specialistė
   Jolita Matulevičienė
   Vyriausioji specialistė

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos departamento
   prie Aplinkos ministerijos
   direktoriaus 2018 m. gegužės 15 d.
   įsakymu Nr. AD1-9

    

   VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS
   ALYTAUS KONTROLĖS ORGANIZAVIMO POSKYRIO NUOSTATAI

    

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamento) Veiklos organizavimo skyriaus Alytaus Kontrolės organizavimo poskyris (toliau – Poskyris) yra Departamento Veiklos organizavimo skyriaus struktūrinis padalinys.

   2. Poskyris, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, Departamento nuostatais taip pat šiais nuostatais.

    

   II. POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   3. Poskyrio uždaviniai yra:

   3.1. vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, išskyrus aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymo, genetiškai modifikuotų organizmų, miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos srityse, pagal kompetenciją įgyvendinti valstybės politiką atliekų (išskyrus radioaktyviąsias) tvarkymo srityje;

   3.2. pagal kompetenciją vykdyti Departamento Alytaus valdybos vykdomos veiklos planavimą, veiklos analizę, veiklos ataskaitų rengimą.

   4. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:

   4.1. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys vykdo aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus;

   4.2. organizuoja ir vykdo prevencinę veiklą, kuria siekiama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą;

   4.3. pagal kompetenciją identifikuoja metodinės pagalbos ūkio subjektams poreikį, konsultuoja ir teikia informaciją ūkio subjektams;

   4.4. kontroliuoja, ar asmenys, kuriems yra išduoti Taršos leidimai ar Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai (atliekų, vandenų, oro srityse) laikosi šiuose leidimuose nustatytų sąlygų ir reikalavimų, nustatytų aplinkos apsaugos normatyvų ir standartų;

   4.5. teikia pasiūlymus bei pastabas Taršos leidimus ar Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus išduodančioms institucijoms dėl Taršos leidimų ar Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų (atliekų) išdavimo, pakeitimo, panaikinimo;

   4.6. teikia pasiūlymus suinteresuotoms institucijoms dėl gamtos išteklių naudojimo, aplinkos taršos reguliavimo bei aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo, tobulinimo;

   4.7. pagal kompetenciją nagrinėja ir teikia išvadas Departamento Veiklos organizavimo skyriui dėl pavojingų objektų eksploatacijos rizikos analizių, avarijų likvidavimo planų;

   4.8. pagal kompetenciją vykdo Departamento Alytaus valdybos veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimą, atlieka turimų išteklių efektyvaus valdymo analizę;

   4.9. vykdo Departamento Alytaus valdybos priežiūros veiklos planavimą, rengia ir derina su Alytaus valdybos viršininku Departamento Alytaus valdybos patikrinimų planus, metinius veiklos planus, prioritetinių priemonių ir kitus planus, veiklos ir kitas ataskaitas, pokyčių analizę;

   4.10. pagal kompetenciją analizuoja ir apibendrina aplinkos apsaugos būklę ir metinę valstybinės kontrolės veiklą Departamento Alytaus valdybos kontroliuojamoje teritorijoje;

   4.11. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus, taip pat ir dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų netinkamo tarnybinių funkcijų atlikimo ar neatlikimo, vykdo skundų nagrinėjimo Departamento Alytaus valdybos kokybės kontrolę;

   4.12. pagal kompetenciją teikia Departamento Alytaus valdybos darbuotojams metodinę pagalbą, dalyvauja objektų patikrinimuose;

   4.13. bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;

   4.14. pagal kompetenciją vykdo Departamento Alytaus valdybos padalinių, vykdančių aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, veiklos patikrinimus, rengia išvadas bei pasiūlymus dėl veiklos kokybės bei efektyvumo gerinimo;

   4.15. organizuoja ir koordinuoja Departamento Alytaus valdybos akcijų vykdymą, analizuoja ir apibendrina jų rezultatus;

   4.16. nagrinėja Aplinkos ministerijos bei kitų institucijų rengiamus normatyvinių dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;

   4.17. nustato administracinius teisės pažeidimus, įstatymų nustatyta tvarka surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, rengia sprendimus dėl patikrinimo akto tvirtinimo, skiria administracines nuobaudas bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų pažeidėjams;

   4.18. vertina valstybinės laboratorinės kontrolės duomenis ir teikia išvadas Departamento Alytaus valdybos struktūriniams padaliniams;

   4.19. atlieka ūkio subjektų pasitenkinimo Departamento Alytaus valdybos vykdoma veikla tyrimus (apklausas) ir rezultatų analizę, teikia pasiūlymus dėl Departamento Alytaus valdybos veiklos tobulinimo.

   4.20. vykdo kitais Departamento teisės aktais pavestas funkcijas ir kitus vadovybės pavedimus.

    

   III. POSKYRIO TEISĖS

    

   5. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi šias teises:

   5.1. pagal kompetenciją teikti Veiklos organizavimo skyriui pasiūlymus Poskyrio bei Departamento Alytaus valdybos darbo organizavimo klausimais;

   5.2. gauti iš Departamento Alytaus valdybos struktūrinių padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Poskyrio uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

   5.3. gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

    

   IV. POSKYRIO DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   6. Poskyrio struktūra (valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius) nustatoma Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame Departamento pareigybių sąraše.

   7. Poskyriui vadovauja Poskyrio vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Departamento direktorius. Poskyrio vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Veiklos organizavimo skyriaus vedėjui.

   8. Poskyrio vedėjas:

   8.1. planuoja ir organizuoja poskyrio darbą, paskirsto užduotis poskyrio valstybės tarnautojams ir darbuotojams;

   8.2. atsako už poskyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;

   8.3. atsiskaito Veiklos organizavimo skyriaus vedėjui už poskyrio veiklą;

   8.4. teikia Veiklos organizavimo skyriaus vedėjui pasiūlymus Poskyrio kompetencijos klausimais, taip pat pasiūlymus dėl Poskyrio nuostatų, Poskyrio valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo;

   8.5. vizuoja Poskyrio valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, parengtus dokumentus;

   8.6. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Poskyrio valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

   8.7. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento vadovybės pavedimus.

   9. Poskyrio valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, yra tiesiogiai pavaldūs ir atsiskaito Poskyrio vedėjui bei vykdo jo teisėtus nurodymus

   10. Kai nėra Poskyrio vedėjo (atostogų, ligos, komandiruotės metu ar kai Poskyrio vedėjo pareigybė yra laisva), jo funkcijas atlieka vyriausiasis specialistas, kurio pareigybės aprašyme yra numatyta tokia funkcija, o jei laikinai nėra ir šią funkciją galinčio vykdyti vyriausiojo specialisto – kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas.

   ________________

  • Kauno kontrolės organizavimo poskyris
   Adresas: Rotušės a. 12, LT 44279 Kaunas
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Algirdas Mikalauskas
   Poskyrio vedėjas
   Rytis Dobilas
   Vyriausiasis specialistas
   Rasa Kavoliūnė
   Vyresnioji specialistė
   Valdonė Liaugaudienė
   Vyriausioji specialistė
   Agnė Simanavičiūtė
   Vyresnioji specialistė

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos departamento
   prie Aplinkos ministerijos
   direktoriaus 2018 m. gegužės 15 d.
   įsakymu Nr. AD1-9

    

   VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS
   KAUNO KONTROLĖS ORGANIZAVIMO POSKYRIO NUOSTATAI

    

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamento) Veiklos organizavimo skyriaus Kauno Kontrolės organizavimo poskyris (toliau – Poskyris) yra Departamento Veiklos organizavimo skyriaus struktūrinis padalinys.

   2. Poskyris, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, Departamento nuostatais taip pat šiais nuostatais.

    

   II. POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   3. Poskyrio uždaviniai yra:

   3.1. vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, išskyrus aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymo, genetiškai modifikuotų organizmų, miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos srityse, pagal kompetenciją įgyvendinti valstybės politiką atliekų (išskyrus radioaktyviąsias) tvarkymo srityje;

   3.2. pagal kompetenciją vykdyti Departamento Kauno valdybos vykdomos veiklos planavimą, veiklos analizę, veiklos ataskaitų rengimą.

   4. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:

   4.1. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys vykdo aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus;

   4.2. organizuoja ir vykdo prevencinę veiklą, kuria siekiama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą;

   4.3. pagal kompetenciją identifikuoja metodinės pagalbos ūkio subjektams poreikį, konsultuoja ir teikia informaciją ūkio subjektams;

   4.4. kontroliuoja, ar asmenys, kuriems yra išduoti Taršos leidimai ar Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai (atliekų, vandenų, oro srityse) laikosi šiuose leidimuose nustatytų sąlygų ir reikalavimų, nustatytų aplinkos apsaugos normatyvų ir standartų;

   4.5. teikia pasiūlymus bei pastabas Taršos leidimus ar Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus išduodančioms institucijoms dėl Taršos leidimų ar Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų (atliekų) išdavimo, pakeitimo, panaikinimo;

   4.6. teikia pasiūlymus suinteresuotoms institucijoms dėl gamtos išteklių naudojimo, aplinkos taršos reguliavimo bei aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo, tobulinimo;

   4.7. pagal kompetenciją nagrinėja ir teikia išvadas Departamento Veiklos organizavimo skyriui dėl pavojingų objektų eksploatacijos rizikos analizių, avarijų likvidavimo planų;

   4.8. pagal kompetenciją vykdo Departamento Kauno valdybos veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimą, atlieka turimų išteklių efektyvaus valdymo analizę;

   4.9. vykdo Departamento Kauno valdybos priežiūros veiklos planavimą, rengia ir derina su Kauno valdybos viršininku Departamento Kauno valdybos patikrinimų planus, metinius veiklos planus, prioritetinių priemonių ir kitus planus, veiklos ir kitas ataskaitas, pokyčių analizę;

   4.10. pagal kompetenciją analizuoja ir apibendrina aplinkos apsaugos būklę ir metinę valstybinės kontrolės veiklą Departamento Kauno valdybos kontroliuojamoje teritorijoje;

   4.11. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus, taip pat ir dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų netinkamo tarnybinių funkcijų atlikimo ar neatlikimo, vykdo skundų nagrinėjimo Departamento Kauno valdybos kokybės kontrolę;

   4.12. pagal kompetenciją teikia Departamento Kauno valdybos darbuotojams metodinę pagalbą, dalyvauja objektų patikrinimuose;

   4.13. bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;

   4.14. pagal kompetenciją vykdo Departamento Kauno valdybos padalinių, vykdančių aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, veiklos patikrinimus, rengia išvadas bei pasiūlymus dėl veiklos kokybės bei efektyvumo gerinimo;

   4.15. organizuoja ir koordinuoja Departamento Kauno valdybos akcijų vykdymą, analizuoja ir apibendrina jų rezultatus;

   4.16. nagrinėja Aplinkos ministerijos bei kitų institucijų rengiamus normatyvinių dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;

   4.17. nustato administracinius teisės pažeidimus, įstatymų nustatyta tvarka surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, rengia sprendimus dėl patikrinimo akto tvirtinimo, skiria administracines nuobaudas bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų pažeidėjams;

   4.18. vertina valstybinės laboratorinės kontrolės duomenis ir teikia išvadas Departamento Kauno valdybos struktūriniams padaliniams;

   4.19. atlieka ūkio subjektų pasitenkinimo Departamento Kauno valdybos vykdoma veikla tyrimus (apklausas) ir rezultatų analizę, teikia pasiūlymus dėl Departamento Kauno valdybos veiklos tobulinimo.

   4.20. vykdo kitais Departamento teisės aktais pavestas funkcijas ir kitus vadovybės pavedimus.

    

   III. POSKYRIO TEISĖS

    

   5. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi šias teises:

   5.1. pagal kompetenciją teikti Veiklos organizavimo skyriui pasiūlymus Poskyrio bei Departamento Kauno valdybos darbo organizavimo klausimais;

   5.2. gauti iš Departamento Kauno valdybos struktūrinių padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Poskyrio uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

   5.3. gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

    

   IV. POSKYRIO DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   6. Poskyrio struktūra (valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius) nustatoma Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame Departamento pareigybių sąraše.

   7. Poskyriui vadovauja Poskyrio vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Departamento direktorius. Poskyrio vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Veiklos organizavimo skyriaus vedėjui.

   8. Poskyrio vedėjas:

   8.1. planuoja ir organizuoja poskyrio darbą, paskirsto užduotis poskyrio valstybės tarnautojams ir darbuotojams;

   8.2. atsako už poskyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;

   8.3. atsiskaito Veiklos organizavimo skyriaus vedėjui už poskyrio veiklą;

   8.4. teikia Veiklos organizavimo skyriaus vedėjui pasiūlymus Poskyrio kompetencijos klausimais, taip pat pasiūlymus dėl Poskyrio nuostatų, Poskyrio valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo;

   8.5. vizuoja Poskyrio valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, parengtus dokumentus;

   8.6. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Poskyrio valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

   8.7. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento vadovybės pavedimus.

   9. Poskyrio valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, yra tiesiogiai pavaldūs ir atsiskaito Poskyrio vedėjui bei vykdo jo teisėtus nurodymus

   10. Kai nėra Poskyrio vedėjo (atostogų, ligos, komandiruotės metu ar kai Poskyrio vedėjo pareigybė yra laisva), jo funkcijas atlieka vyriausiasis specialistas, kurio pareigybės aprašyme yra numatyta tokia funkcija, o jei laikinai nėra ir šią funkciją galinčio vykdyti vyriausiojo specialisto – kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas.

   ________________

  • Klaipėdos kontrolės organizavimo poskyris
   Adresas: Birutės g. 16, LT-91204 Klaipėda
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Egidijus Kiršis
   Poskyrio vedėjas
   Inga Laučytė-Mačernienė
   Vyriausioji specialistė
   Jolanta Šipulskienė
   Vyriausioji specialistė
   Mindaugas Vaišvila
   Vyriausiasis specialistas

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos departamento
   prie Aplinkos ministerijos
   direktoriaus 2018 m. gegužės 15 d.
   įsakymu Nr. AD1-9

    

   VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS
   KLAIPĖDOS KONTROLĖS ORGANIZAVIMO POSKYRIO NUOSTATAI

    

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamento) Veiklos organizavimo skyriaus Klaipėdos Kontrolės organizavimo poskyris (toliau – Poskyris) yra Departamento Veiklos organizavimo skyriaus struktūrinis padalinys.

   2. Poskyris, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, Departamento nuostatais taip pat šiais nuostatais.

    

   II. POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   3. Poskyrio uždaviniai yra:

   3.1. vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, išskyrus aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymo, genetiškai modifikuotų organizmų, miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos srityse, pagal kompetenciją įgyvendinti valstybės politiką atliekų (išskyrus radioaktyviąsias) tvarkymo srityje;

   3.2. pagal kompetenciją vykdyti Departamento Klaipėdos valdybos vykdomos veiklos planavimą, veiklos analizę, veiklos ataskaitų rengimą.

   4. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:

   4.1. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys vykdo aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus;

   4.2. organizuoja ir vykdo prevencinę veiklą, kuria siekiama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą;

   4.3. pagal kompetenciją identifikuoja metodinės pagalbos ūkio subjektams poreikį, konsultuoja ir teikia informaciją ūkio subjektams;

   4.4. kontroliuoja, ar asmenys, kuriems yra išduoti Taršos leidimai ar Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai (atliekų, vandenų, oro srityse) laikosi šiuose leidimuose nustatytų sąlygų ir reikalavimų, nustatytų aplinkos apsaugos normatyvų ir standartų;

   4.5. teikia pasiūlymus bei pastabas Taršos leidimus ar Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus išduodančioms institucijoms dėl Taršos leidimų ar Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų (atliekų) išdavimo, pakeitimo, panaikinimo;

   4.6. teikia pasiūlymus suinteresuotoms institucijoms dėl gamtos išteklių naudojimo, aplinkos taršos reguliavimo bei aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo, tobulinimo;

   4.7. pagal kompetenciją nagrinėja ir teikia išvadas Departamento Veiklos organizavimo skyriui dėl pavojingų objektų eksploatacijos rizikos analizių, avarijų likvidavimo planų;

   4.8. pagal kompetenciją vykdo Departamento Klaipėdos valdybos veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimą, atlieka turimų išteklių efektyvaus valdymo analizę;

   4.9. vykdo Departamento Klaipėdos valdybos priežiūros veiklos planavimą, rengia ir derina su Klaipėdos valdybos viršininku Departamento Klaipėdos valdybos patikrinimų planus, metinius veiklos planus, prioritetinių priemonių ir kitus planus, veiklos ir kitas ataskaitas, pokyčių analizę;

   4.10. pagal kompetenciją analizuoja ir apibendrina aplinkos apsaugos būklę ir metinę valstybinės kontrolės veiklą Departamento Klaipėdos valdybos kontroliuojamoje teritorijoje;

   4.11. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus, taip pat ir dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų netinkamo tarnybinių funkcijų atlikimo ar neatlikimo, vykdo skundų nagrinėjimo Departamento Klaipėdos valdybos kokybės kontrolę;

   4.12. pagal kompetenciją teikia Departamento Klaipėdos valdybos darbuotojams metodinę pagalbą, dalyvauja objektų patikrinimuose;

   4.13. bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;

   4.14. pagal kompetenciją vykdo Departamento Klaipėdos valdybos padalinių, vykdančių aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, veiklos patikrinimus, rengia išvadas bei pasiūlymus dėl veiklos kokybės bei efektyvumo gerinimo;

   4.15. organizuoja ir koordinuoja Departamento Klaipėdos valdybos akcijų vykdymą, analizuoja ir apibendrina jų rezultatus;

   4.16. nagrinėja Aplinkos ministerijos bei kitų institucijų rengiamus normatyvinių dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;

   4.17. nustato administracinius teisės pažeidimus, įstatymų nustatyta tvarka surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, rengia sprendimus dėl patikrinimo akto tvirtinimo, skiria administracines nuobaudas bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų pažeidėjams;

   4.18. vertina valstybinės laboratorinės kontrolės duomenis ir teikia išvadas Departamento Klaipėdos valdybos struktūriniams padaliniams;

   4.19. atlieka ūkio subjektų pasitenkinimo Departamento Klaipėdos valdybos vykdoma veikla tyrimus (apklausas) ir rezultatų analizę, teikia pasiūlymus dėl Departamento Klaipėdos valdybos veiklos tobulinimo.

   4.20. vykdo kitais Departamento teisės aktais pavestas funkcijas ir kitus vadovybės pavedimus.

    

   III. POSKYRIO TEISĖS

    

   5. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi šias teises:

   5.1. pagal kompetenciją teikti Veiklos organizavimo skyriui pasiūlymus Poskyrio bei Departamento Klaipėdos valdybos darbo organizavimo klausimais;

   5.2. gauti iš Departamento Klaipėdos valdybos struktūrinių padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Poskyrio uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

   5.3. gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

    

   IV. POSKYRIO DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   6. Poskyrio struktūra (valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius) nustatoma Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame Departamento pareigybių sąraše.

   7. Poskyriui vadovauja Poskyrio vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Departamento direktorius. Poskyrio vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Veiklos organizavimo skyriaus vedėjui.

   8. Poskyrio vedėjas:

   8.1. planuoja ir organizuoja poskyrio darbą, paskirsto užduotis poskyrio valstybės tarnautojams ir darbuotojams;

   8.2. atsako už poskyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;

   8.3. atsiskaito Veiklos organizavimo skyriaus vedėjui už poskyrio veiklą;

   8.4. teikia Veiklos organizavimo skyriaus vedėjui pasiūlymus Poskyrio kompetencijos klausimais, taip pat pasiūlymus dėl Poskyrio nuostatų, Poskyrio valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo;

   8.5. vizuoja Poskyrio valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, parengtus dokumentus;

   8.6. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Poskyrio valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

   8.7. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento vadovybės pavedimus.

   9. Poskyrio valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, yra tiesiogiai pavaldūs ir atsiskaito Poskyrio vedėjui bei vykdo jo teisėtus nurodymus

   10. Kai nėra Poskyrio vedėjo (atostogų, ligos, komandiruotės metu ar kai Poskyrio vedėjo pareigybė yra laisva), jo funkcijas atlieka vyriausiasis specialistas, kurio pareigybės aprašyme yra numatyta tokia funkcija, o jei laikinai nėra ir šią funkciją galinčio vykdyti vyriausiojo specialisto – kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas.

   ________________

  • Marijampolės kontrolės organizavimo poskyris
   Tel. 8 343 97804 Adresas: S. Dariaus ir S. Girėno g. 4, LT-68176 Marijampolė
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Kęstutis Užuotas
   Poskyrio vedėjas
   Robertas Slavickas
   Vyriausiasis specialistas
   Agnė Lenkutytė
   Vyriausioji specialistė
   Vytautas Jaškevičius
   Vyriausiasis specialistas

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos departamento
   prie Aplinkos ministerijos
   direktoriaus 2018 m. gegužės 15 d.
   įsakymu Nr. AD1-9

    

   VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS
   MARIJAMPOLĖS KONTROLĖS ORGANIZAVIMO POSKYRIO NUOSTATAI

    

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamento) Veiklos organizavimo skyriaus Marijampolės Kontrolės organizavimo poskyris (toliau – Poskyris) yra Departamento Veiklos organizavimo skyriaus struktūrinis padalinys.

   2. Poskyris, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, Departamento nuostatais taip pat šiais nuostatais.

    

   II. POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   3. Poskyrio uždaviniai yra:

   3.1. vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, išskyrus aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymo, genetiškai modifikuotų organizmų, miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos srityse, pagal kompetenciją įgyvendinti valstybės politiką atliekų (išskyrus radioaktyviąsias) tvarkymo srityje;

   3.2. pagal kompetenciją vykdyti Departamento Marijampolės valdybos vykdomos veiklos planavimą, veiklos analizę, veiklos ataskaitų rengimą.

   4. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:

   4.1. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys vykdo aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus;

   4.2. organizuoja ir vykdo prevencinę veiklą, kuria siekiama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą;

   4.3. pagal kompetenciją identifikuoja metodinės pagalbos ūkio subjektams poreikį, konsultuoja ir teikia informaciją ūkio subjektams;

   4.4. kontroliuoja, ar asmenys, kuriems yra išduoti Taršos leidimai ar Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai (atliekų, vandenų, oro srityse) laikosi šiuose leidimuose nustatytų sąlygų ir reikalavimų, nustatytų aplinkos apsaugos normatyvų ir standartų;

   4.5. teikia pasiūlymus bei pastabas Taršos leidimus ar Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus išduodančioms institucijoms dėl Taršos leidimų ar Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų (atliekų) išdavimo, pakeitimo, panaikinimo;

   4.6. teikia pasiūlymus suinteresuotoms institucijoms dėl gamtos išteklių naudojimo, aplinkos taršos reguliavimo bei aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo, tobulinimo;

   4.7. pagal kompetenciją nagrinėja ir teikia išvadas Departamento Veiklos organizavimo skyriui dėl pavojingų objektų eksploatacijos rizikos analizių, avarijų likvidavimo planų;

   4.8. pagal kompetenciją vykdo Departamento Marijampolės valdybos veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimą, atlieka turimų išteklių efektyvaus valdymo analizę;

   4.9. vykdo Departamento Marijampolės valdybos priežiūros veiklos planavimą, rengia ir derina su Marijampolės valdybos viršininku Departamento Marijampolės valdybos patikrinimų planus, metinius veiklos planus, prioritetinių priemonių ir kitus planus, veiklos ir kitas ataskaitas, pokyčių analizę;

   4.10. pagal kompetenciją analizuoja ir apibendrina aplinkos apsaugos būklę ir metinę valstybinės kontrolės veiklą Departamento Marijampolės valdybos kontroliuojamoje teritorijoje;

   4.11. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus, taip pat ir dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų netinkamo tarnybinių funkcijų atlikimo ar neatlikimo, vykdo skundų nagrinėjimo Departamento Marijampolės valdybos kokybės kontrolę;

   4.12. pagal kompetenciją teikia Departamento Marijampolės valdybos darbuotojams metodinę pagalbą, dalyvauja objektų patikrinimuose;

   4.13. bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;

   4.14. pagal kompetenciją vykdo Departamento Marijampolės valdybos padalinių, vykdančių aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, veiklos patikrinimus, rengia išvadas bei pasiūlymus dėl veiklos kokybės bei efektyvumo gerinimo;

   4.15. organizuoja ir koordinuoja Departamento Marijampolės valdybos akcijų vykdymą, analizuoja ir apibendrina jų rezultatus;

   4.16. nagrinėja Aplinkos ministerijos bei kitų institucijų rengiamus normatyvinių dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;

   4.17. nustato administracinius teisės pažeidimus, įstatymų nustatyta tvarka surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, rengia sprendimus dėl patikrinimo akto tvirtinimo, skiria administracines nuobaudas bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų pažeidėjams;

   4.18. vertina valstybinės laboratorinės kontrolės duomenis ir teikia išvadas Departamento Marijampolės valdybos struktūriniams padaliniams;

   4.19. atlieka ūkio subjektų pasitenkinimo Departamento Marijampolės valdybos vykdoma veikla tyrimus (apklausas) ir rezultatų analizę, teikia pasiūlymus dėl Departamento Marijampolės valdybos veiklos tobulinimo.

   4.20. vykdo kitais Departamento teisės aktais pavestas funkcijas ir kitus vadovybės pavedimus.

    

   III. POSKYRIO TEISĖS

    

   5. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi šias teises:

   5.1. pagal kompetenciją teikti Veiklos organizavimo skyriui pasiūlymus Poskyrio bei Departamento Marijampolės valdybos darbo organizavimo klausimais;

   5.2. gauti iš Departamento Marijampolės valdybos struktūrinių padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Poskyrio uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

   5.3. gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

    

   IV. POSKYRIO DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   6. Poskyrio struktūra (valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius) nustatoma Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame Departamento pareigybių sąraše.

   7. Poskyriui vadovauja Poskyrio vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Departamento direktorius. Poskyrio vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Veiklos organizavimo skyriaus vedėjui.

   8. Poskyrio vedėjas:

   8.1. planuoja ir organizuoja poskyrio darbą, paskirsto užduotis poskyrio valstybės tarnautojams ir darbuotojams;

   8.2. atsako už poskyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;

   8.3. atsiskaito Veiklos organizavimo skyriaus vedėjui už poskyrio veiklą;

   8.4. teikia Veiklos organizavimo skyriaus vedėjui pasiūlymus Poskyrio kompetencijos klausimais, taip pat pasiūlymus dėl Poskyrio nuostatų, Poskyrio valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo;

   8.5. vizuoja Poskyrio valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, parengtus dokumentus;

   8.6. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Poskyrio valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

   8.7. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento vadovybės pavedimus.

   9. Poskyrio valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, yra tiesiogiai pavaldūs ir atsiskaito Poskyrio vedėjui bei vykdo jo teisėtus nurodymus

   10. Kai nėra Poskyrio vedėjo (atostogų, ligos, komandiruotės metu ar kai Poskyrio vedėjo pareigybė yra laisva), jo funkcijas atlieka vyriausiasis specialistas, kurio pareigybės aprašyme yra numatyta tokia funkcija, o jei laikinai nėra ir šią funkciją galinčio vykdyti vyriausiojo specialisto – kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas.

   ________________

  • Panevėžio kontrolės organizavimo poskyris
   Adresas: Žvaigždžių g. 21, LT-37109 Panevėžys
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Antanas Gailiušis
   Poskyrio vedėjas

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos departamento
   prie Aplinkos ministerijos
   direktoriaus 2018 m. gegužės 15 d.
   įsakymu Nr. AD1-9

    

   VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS
   PANEVĖŽIO KONTROLĖS ORGANIZAVIMO POSKYRIO NUOSTATAI

    

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamento) Veiklos organizavimo skyriaus Panevėžio Kontrolės organizavimo poskyris (toliau – Poskyris) yra Departamento Veiklos organizavimo skyriaus struktūrinis padalinys.

   2. Poskyris, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, Departamento nuostatais taip pat šiais nuostatais.

    

   II. POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   3. Poskyrio uždaviniai yra:

   3.1. vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, išskyrus aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymo, genetiškai modifikuotų organizmų, miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos srityse, pagal kompetenciją įgyvendinti valstybės politiką atliekų (išskyrus radioaktyviąsias) tvarkymo srityje;

   3.2. pagal kompetenciją vykdyti Departamento Panevėžio valdybos vykdomos veiklos planavimą, veiklos analizę, veiklos ataskaitų rengimą.

   4. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:

   4.1. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys vykdo aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus;

   4.2. organizuoja ir vykdo prevencinę veiklą, kuria siekiama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą;

   4.3. pagal kompetenciją identifikuoja metodinės pagalbos ūkio subjektams poreikį, konsultuoja ir teikia informaciją ūkio subjektams;

   4.4. kontroliuoja, ar asmenys, kuriems yra išduoti Taršos leidimai ar Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai (atliekų, vandenų, oro srityse) laikosi šiuose leidimuose nustatytų sąlygų ir reikalavimų, nustatytų aplinkos apsaugos normatyvų ir standartų;

   4.5. teikia pasiūlymus bei pastabas Taršos leidimus ar Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus išduodančioms institucijoms dėl Taršos leidimų ar Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų (atliekų) išdavimo, pakeitimo, panaikinimo;

   4.6. teikia pasiūlymus suinteresuotoms institucijoms dėl gamtos išteklių naudojimo, aplinkos taršos reguliavimo bei aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo, tobulinimo;

   4.7. pagal kompetenciją nagrinėja ir teikia išvadas Departamento Veiklos organizavimo skyriui dėl pavojingų objektų eksploatacijos rizikos analizių, avarijų likvidavimo planų;

   4.8. pagal kompetenciją vykdo Departamento Panevėžio valdybos veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimą, atlieka turimų išteklių efektyvaus valdymo analizę;

   4.9. vykdo Departamento Panevėžio valdybos priežiūros veiklos planavimą, rengia ir derina su Panevėžio valdybos viršininku Departamento Panevėžio valdybos patikrinimų planus, metinius veiklos planus, prioritetinių priemonių ir kitus planus, veiklos ir kitas ataskaitas, pokyčių analizę;

   4.10. pagal kompetenciją analizuoja ir apibendrina aplinkos apsaugos būklę ir metinę valstybinės kontrolės veiklą Departamento Panevėžio valdybos kontroliuojamoje teritorijoje;

   4.11. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus, taip pat ir dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų netinkamo tarnybinių funkcijų atlikimo ar neatlikimo, vykdo skundų nagrinėjimo Departamento Panevėžio valdybos kokybės kontrolę;

   4.12. pagal kompetenciją teikia Departamento Panevėžio valdybos darbuotojams metodinę pagalbą, dalyvauja objektų patikrinimuose;

   4.13. bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;

   4.14. pagal kompetenciją vykdo Departamento Panevėžio valdybos padalinių, vykdančių aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, veiklos patikrinimus, rengia išvadas bei pasiūlymus dėl veiklos kokybės bei efektyvumo gerinimo;

   4.15. organizuoja ir koordinuoja Departamento Panevėžio valdybos akcijų vykdymą, analizuoja ir apibendrina jų rezultatus;

   4.16. nagrinėja Aplinkos ministerijos bei kitų institucijų rengiamus normatyvinių dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;

   4.17. nustato administracinius teisės pažeidimus, įstatymų nustatyta tvarka surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, rengia sprendimus dėl patikrinimo akto tvirtinimo, skiria administracines nuobaudas bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų pažeidėjams;

   4.18. vertina valstybinės laboratorinės kontrolės duomenis ir teikia išvadas Departamento Panevėžio valdybos struktūriniams padaliniams;

   4.19. atlieka ūkio subjektų pasitenkinimo Departamento Panevėžio valdybos vykdoma veikla tyrimus (apklausas) ir rezultatų analizę, teikia pasiūlymus dėl Departamento Panevėžio valdybos veiklos tobulinimo.

   4.20. vykdo kitais Departamento teisės aktais pavestas funkcijas ir kitus vadovybės pavedimus.

    

   III. POSKYRIO TEISĖS

    

   5. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi šias teises:

   5.1. pagal kompetenciją teikti Veiklos organizavimo skyriui pasiūlymus Poskyrio bei Departamento Panevėžio valdybos darbo organizavimo klausimais;

   5.2. gauti iš Departamento Panevėžio valdybos struktūrinių padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Poskyrio uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

   5.3. gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

    

   IV. POSKYRIO DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   6. Poskyrio struktūra (valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius) nustatoma Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame Departamento pareigybių sąraše.

   7. Poskyriui vadovauja Poskyrio vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Departamento direktorius. Poskyrio vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Veiklos organizavimo skyriaus vedėjui.

   8. Poskyrio vedėjas:

   8.1. planuoja ir organizuoja poskyrio darbą, paskirsto užduotis poskyrio valstybės tarnautojams ir darbuotojams;

   8.2. atsako už poskyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;

   8.3. atsiskaito Veiklos organizavimo skyriaus vedėjui už poskyrio veiklą;

   8.4. teikia Veiklos organizavimo skyriaus vedėjui pasiūlymus Poskyrio kompetencijos klausimais, taip pat pasiūlymus dėl Poskyrio nuostatų, Poskyrio valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo;

   8.5. vizuoja Poskyrio valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, parengtus dokumentus;

   8.6. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Poskyrio valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

   8.7. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento vadovybės pavedimus.

   9. Poskyrio valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, yra tiesiogiai pavaldūs ir atsiskaito Poskyrio vedėjui bei vykdo jo teisėtus nurodymus

   10. Kai nėra Poskyrio vedėjo (atostogų, ligos, komandiruotės metu ar kai Poskyrio vedėjo pareigybė yra laisva), jo funkcijas atlieka vyriausiasis specialistas, kurio pareigybės aprašyme yra numatyta tokia funkcija, o jei laikinai nėra ir šią funkciją galinčio vykdyti vyriausiojo specialisto – kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas.

   ________________

  • Šiaulių kontrolės organizavimo poskyris
   Adresas: M. K. Čiurlionio g. 3, LT-76303 Šiauliai
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Egidijus Kvasauskas
   Poskyrio vedėjas
   Joana Augustauskienė
   Vyriausioji specialistė
   Viktorija Blažienė
   Vyriausioji specialistė
   Lina Kamandierė
   Vyriausioji specialistė
   Stanislovas Rukevičius
   Vyriausiasis specialistas
   Vaida Rūkienė
   Vyriausioji specialistė
   Ingutė Šalkauskienė
   Vyriausioji specialistė

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos departamento
   prie Aplinkos ministerijos
   direktoriaus 2018 m. gegužės 15 d.
   įsakymu Nr. AD1-9

    

   VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS
   ŠIAULIŲ KONTROLĖS ORGANIZAVIMO POSKYRIO NUOSTATAI

    

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamento) Veiklos organizavimo skyriaus Šiaulių Kontrolės organizavimo poskyris (toliau – Poskyris) yra Departamento Veiklos organizavimo skyriaus struktūrinis padalinys.

   2. Poskyris, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, Departamento nuostatais taip pat šiais nuostatais.

    

   II. POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   3. Poskyrio uždaviniai yra:

   3.1. vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, išskyrus aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymo, genetiškai modifikuotų organizmų, miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos srityse, pagal kompetenciją įgyvendinti valstybės politiką atliekų (išskyrus radioaktyviąsias) tvarkymo srityje;

   3.2. pagal kompetenciją vykdyti Departamento Šiaulių valdybos vykdomos veiklos planavimą, veiklos analizę, veiklos ataskaitų rengimą.

   4. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:

   4.1. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys vykdo aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus;

   4.2. organizuoja ir vykdo prevencinę veiklą, kuria siekiama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą;

   4.3. pagal kompetenciją identifikuoja metodinės pagalbos ūkio subjektams poreikį, konsultuoja ir teikia informaciją ūkio subjektams;

   4.4. kontroliuoja, ar asmenys, kuriems yra išduoti Taršos leidimai ar Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai (atliekų, vandenų, oro srityse) laikosi šiuose leidimuose nustatytų sąlygų ir reikalavimų, nustatytų aplinkos apsaugos normatyvų ir standartų;

   4.5. teikia pasiūlymus bei pastabas Taršos leidimus ar Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus išduodančioms institucijoms dėl Taršos leidimų ar Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų (atliekų) išdavimo, pakeitimo, panaikinimo;

   4.6. teikia pasiūlymus suinteresuotoms institucijoms dėl gamtos išteklių naudojimo, aplinkos taršos reguliavimo bei aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo, tobulinimo;

   4.7. pagal kompetenciją nagrinėja ir teikia išvadas Departamento Veiklos organizavimo skyriui dėl pavojingų objektų eksploatacijos rizikos analizių, avarijų likvidavimo planų;

   4.8. pagal kompetenciją vykdo Departamento Šiaulių valdybos veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimą, atlieka turimų išteklių efektyvaus valdymo analizę;

   4.9. vykdo Departamento Šiaulių valdybos priežiūros veiklos planavimą, rengia ir derina su Šiaulių valdybos viršininku Departamento Šiaulių valdybos patikrinimų planus, metinius veiklos planus, prioritetinių priemonių ir kitus planus, veiklos ir kitas ataskaitas, pokyčių analizę;

   4.10. pagal kompetenciją analizuoja ir apibendrina aplinkos apsaugos būklę ir metinę valstybinės kontrolės veiklą Departamento Šiaulių valdybos kontroliuojamoje teritorijoje;

   4.11. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus, taip pat ir dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų netinkamo tarnybinių funkcijų atlikimo ar neatlikimo, vykdo skundų nagrinėjimo Departamento Šiaulių valdybos kokybės kontrolę;

   4.12. pagal kompetenciją teikia Departamento Šiaulių valdybos darbuotojams metodinę pagalbą, dalyvauja objektų patikrinimuose;

   4.13. bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;

   4.14. pagal kompetenciją vykdo Departamento Šiaulių valdybos padalinių, vykdančių aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, veiklos patikrinimus, rengia išvadas bei pasiūlymus dėl veiklos kokybės bei efektyvumo gerinimo;

   4.15. organizuoja ir koordinuoja Departamento Šiaulių valdybos akcijų vykdymą, analizuoja ir apibendrina jų rezultatus;

   4.16. nagrinėja Aplinkos ministerijos bei kitų institucijų rengiamus normatyvinių dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;

   4.17. nustato administracinius teisės pažeidimus, įstatymų nustatyta tvarka surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, rengia sprendimus dėl patikrinimo akto tvirtinimo, skiria administracines nuobaudas bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų pažeidėjams;

   4.18. vertina valstybinės laboratorinės kontrolės duomenis ir teikia išvadas Departamento Šiaulių valdybos struktūriniams padaliniams;

   4.19. atlieka ūkio subjektų pasitenkinimo Departamento Šiaulių valdybos vykdoma veikla tyrimus (apklausas) ir rezultatų analizę, teikia pasiūlymus dėl Departamento Šiaulių valdybos veiklos tobulinimo.

   4.20. vykdo kitais Departamento teisės aktais pavestas funkcijas ir kitus vadovybės pavedimus.

    

   III. POSKYRIO TEISĖS

    

   5. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi šias teises:

   5.1. pagal kompetenciją teikti Veiklos organizavimo skyriui pasiūlymus Poskyrio bei Departamento Šiaulių valdybos darbo organizavimo klausimais;

   5.2. gauti iš Departamento Šiaulių valdybos struktūrinių padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Poskyrio uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

   5.3. gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

    

   IV. POSKYRIO DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   6. Poskyrio struktūra (valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius) nustatoma Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame Departamento pareigybių sąraše.

   7. Poskyriui vadovauja Poskyrio vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Departamento direktorius. Poskyrio vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Veiklos organizavimo skyriaus vedėjui.

   8. Poskyrio vedėjas:

   8.1. planuoja ir organizuoja poskyrio darbą, paskirsto užduotis poskyrio valstybės tarnautojams ir darbuotojams;

   8.2. atsako už poskyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;

   8.3. atsiskaito Veiklos organizavimo skyriaus vedėjui už poskyrio veiklą;

   8.4. teikia Veiklos organizavimo skyriaus vedėjui pasiūlymus Poskyrio kompetencijos klausimais, taip pat pasiūlymus dėl Poskyrio nuostatų, Poskyrio valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo;

   8.5. vizuoja Poskyrio valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, parengtus dokumentus;

   8.6. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Poskyrio valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

   8.7. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento vadovybės pavedimus.

   9. Poskyrio valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, yra tiesiogiai pavaldūs ir atsiskaito Poskyrio vedėjui bei vykdo jo teisėtus nurodymus

   10. Kai nėra Poskyrio vedėjo (atostogų, ligos, komandiruotės metu ar kai Poskyrio vedėjo pareigybė yra laisva), jo funkcijas atlieka vyriausiasis specialistas, kurio pareigybės aprašyme yra numatyta tokia funkcija, o jei laikinai nėra ir šią funkciją galinčio vykdyti vyriausiojo specialisto – kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas.

   ________________

  • Utenos kontrolės organizavimo poskyris
   Tel. 8 389 68781 Adresas: Metalo g. 11, LT-28217 Utena
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Kotryna Merkienė
   Poskyrio vedėja
   Raimonda Malaiškienė
   Vyriausioji specialistė
   Domantas Žilėnas
   Vyriausiasis specialistas
   Monika Šimeliūnaitė
   Vyriausioji specialistė
   Brigita Diraitė
   Vyresnioji specialistė

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos departamento
   prie Aplinkos ministerijos
   direktoriaus 2018 m. gegužės 15 d.
   įsakymu Nr. AD1-9

    

   VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS
   UTENOS KONTROLĖS ORGANIZAVIMO POSKYRIO NUOSTATAI

    

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamento) Veiklos organizavimo skyriaus Utenos Kontrolės organizavimo poskyris (toliau – Poskyris) yra Departamento Veiklos organizavimo skyriaus struktūrinis padalinys.

   2. Poskyris, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, Departamento nuostatais taip pat šiais nuostatais.

    

   II. POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   3. Poskyrio uždaviniai yra:

   3.1. vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, išskyrus aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymo, genetiškai modifikuotų organizmų, miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos srityse, pagal kompetenciją įgyvendinti valstybės politiką atliekų (išskyrus radioaktyviąsias) tvarkymo srityje;

   3.2. pagal kompetenciją vykdyti Departamento Utenos valdybos vykdomos veiklos planavimą, veiklos analizę, veiklos ataskaitų rengimą.

   4. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:

   4.1. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys vykdo aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus;

   4.2. organizuoja ir vykdo prevencinę veiklą, kuria siekiama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą;

   4.3. pagal kompetenciją identifikuoja metodinės pagalbos ūkio subjektams poreikį, konsultuoja ir teikia informaciją ūkio subjektams;

   4.4. kontroliuoja, ar asmenys, kuriems yra išduoti Taršos leidimai ar Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai (atliekų, vandenų, oro srityse) laikosi šiuose leidimuose nustatytų sąlygų ir reikalavimų, nustatytų aplinkos apsaugos normatyvų ir standartų;

   4.5. teikia pasiūlymus bei pastabas Taršos leidimus ar Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus išduodančioms institucijoms dėl Taršos leidimų ar Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų (atliekų) išdavimo, pakeitimo, panaikinimo;

   4.6. teikia pasiūlymus suinteresuotoms institucijoms dėl gamtos išteklių naudojimo, aplinkos taršos reguliavimo bei aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo, tobulinimo;

   4.7. pagal kompetenciją nagrinėja ir teikia išvadas Departamento Veiklos organizavimo skyriui dėl pavojingų objektų eksploatacijos rizikos analizių, avarijų likvidavimo planų;

   4.8. pagal kompetenciją vykdo Departamento Utenos valdybos veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimą, atlieka turimų išteklių efektyvaus valdymo analizę;

   4.9. vykdo Departamento Utenos valdybos priežiūros veiklos planavimą, rengia ir derina su Utenos valdybos viršininku Departamento Utenos valdybos patikrinimų planus, metinius veiklos planus, prioritetinių priemonių ir kitus planus, veiklos ir kitas ataskaitas, pokyčių analizę;

   4.10. pagal kompetenciją analizuoja ir apibendrina aplinkos apsaugos būklę ir metinę valstybinės kontrolės veiklą Departamento Utenos valdybos kontroliuojamoje teritorijoje;

   4.11. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus, taip pat ir dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų netinkamo tarnybinių funkcijų atlikimo ar neatlikimo, vykdo skundų nagrinėjimo Departamento Utenos valdybos kokybės kontrolę;

   4.12. pagal kompetenciją teikia Departamento Utenos valdybos darbuotojams metodinę pagalbą, dalyvauja objektų patikrinimuose;

   4.13. bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;

   4.14. pagal kompetenciją vykdo Departamento Utenos valdybos padalinių, vykdančių aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, veiklos patikrinimus, rengia išvadas bei pasiūlymus dėl veiklos kokybės bei efektyvumo gerinimo;

   4.15. organizuoja ir koordinuoja Departamento Utenos valdybos akcijų vykdymą, analizuoja ir apibendrina jų rezultatus;

   4.16. nagrinėja Aplinkos ministerijos bei kitų institucijų rengiamus normatyvinių dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;

   4.17. nustato administracinius teisės pažeidimus, įstatymų nustatyta tvarka surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, rengia sprendimus dėl patikrinimo akto tvirtinimo, skiria administracines nuobaudas bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų pažeidėjams;

   4.18. vertina valstybinės laboratorinės kontrolės duomenis ir teikia išvadas Departamento Utenos valdybos struktūriniams padaliniams;

   4.19. atlieka ūkio subjektų pasitenkinimo Departamento Utenos valdybos vykdoma veikla tyrimus (apklausas) ir rezultatų analizę, teikia pasiūlymus dėl Departamento Utenos valdybos veiklos tobulinimo.

   4.20. vykdo kitais Departamento teisės aktais pavestas funkcijas ir kitus vadovybės pavedimus.

    

   III. POSKYRIO TEISĖS

    

   5. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi šias teises:

   5.1. pagal kompetenciją teikti Veiklos organizavimo skyriui pasiūlymus Poskyrio bei Departamento Utenos valdybos darbo organizavimo klausimais;

   5.2. gauti iš Departamento Utenos valdybos struktūrinių padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Poskyrio uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

   5.3. gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

    

   IV. POSKYRIO DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   6. Poskyrio struktūra (valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius) nustatoma Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame Departamento pareigybių sąraše.

   7. Poskyriui vadovauja Poskyrio vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Departamento direktorius. Poskyrio vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Veiklos organizavimo skyriaus vedėjui.

   8. Poskyrio vedėjas:

   8.1. planuoja ir organizuoja poskyrio darbą, paskirsto užduotis poskyrio valstybės tarnautojams ir darbuotojams;

   8.2. atsako už poskyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;

   8.3. atsiskaito Veiklos organizavimo skyriaus vedėjui už poskyrio veiklą;

   8.4. teikia Veiklos organizavimo skyriaus vedėjui pasiūlymus Poskyrio kompetencijos klausimais, taip pat pasiūlymus dėl Poskyrio nuostatų, Poskyrio valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo;

   8.5. vizuoja Poskyrio valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, parengtus dokumentus;

   8.6. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Poskyrio valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

   8.7. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento vadovybės pavedimus.

   9. Poskyrio valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, yra tiesiogiai pavaldūs ir atsiskaito Poskyrio vedėjui bei vykdo jo teisėtus nurodymus

   10. Kai nėra Poskyrio vedėjo (atostogų, ligos, komandiruotės metu ar kai Poskyrio vedėjo pareigybė yra laisva), jo funkcijas atlieka vyriausiasis specialistas, kurio pareigybės aprašyme yra numatyta tokia funkcija, o jei laikinai nėra ir šią funkciją galinčio vykdyti vyriausiojo specialisto – kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas.

   ________________

  • Vilniaus kontrolės organizavimo poskyris
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Albinas Morkūnas
   Vyresnysis specialistas
   Nerijus Kručas
   Vyriausiasis specialistas
   Sandra Latvėnienė
   Vyriausioji specialistė
   Vidmantas Raičinskis
   Vyriausiasis specialistas
   Kristina Saulėnė
   Vyresnioji specialistė
   Gražina Žostautienė
   Vyriausioji specialistė

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos departamento
   prie Aplinkos ministerijos
   direktoriaus 2018 m. gegužės 15 d.
   įsakymu Nr. AD1-9

    

   VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS
   VILNIAUS KONTROLĖS ORGANIZAVIMO POSKYRIO NUOSTATAI

    

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamento) Veiklos organizavimo skyriaus Vilniaus Kontrolės organizavimo poskyris (toliau – Poskyris) yra Departamento Veiklos organizavimo skyriaus struktūrinis padalinys.

   2. Poskyris, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, Departamento nuostatais taip pat šiais nuostatais.

    

   II. POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   3. Poskyrio uždaviniai yra:

   3.1. vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, išskyrus aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymo, genetiškai modifikuotų organizmų, miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos srityse, pagal kompetenciją įgyvendinti valstybės politiką atliekų (išskyrus radioaktyviąsias) tvarkymo srityje;

   3.2. pagal kompetenciją vykdyti Departamento Vilniaus valdybos vykdomos veiklos planavimą, veiklos analizę, veiklos ataskaitų rengimą.

   4. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:

   4.1. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys vykdo aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus;

   4.2. organizuoja ir vykdo prevencinę veiklą, kuria siekiama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą;

   4.3. pagal kompetenciją identifikuoja metodinės pagalbos ūkio subjektams poreikį, konsultuoja ir teikia informaciją ūkio subjektams;

   4.4. kontroliuoja, ar asmenys, kuriems yra išduoti Taršos leidimai ar Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai (atliekų, vandenų, oro srityse) laikosi šiuose leidimuose nustatytų sąlygų ir reikalavimų, nustatytų aplinkos apsaugos normatyvų ir standartų;

   4.5. teikia pasiūlymus bei pastabas Taršos leidimus ar Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus išduodančioms institucijoms dėl Taršos leidimų ar Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų (atliekų) išdavimo, pakeitimo, panaikinimo;

   4.6. teikia pasiūlymus suinteresuotoms institucijoms dėl gamtos išteklių naudojimo, aplinkos taršos reguliavimo bei aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo, tobulinimo;

   4.7. pagal kompetenciją nagrinėja ir teikia išvadas Departamento Veiklos organizavimo skyriui dėl pavojingų objektų eksploatacijos rizikos analizių, avarijų likvidavimo planų;

   4.8. pagal kompetenciją vykdo Departamento Vilniaus valdybos veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimą, atlieka turimų išteklių efektyvaus valdymo analizę;

   4.9. vykdo Departamento Vilniaus valdybos priežiūros veiklos planavimą, rengia ir derina su Vilniaus valdybos viršininku Departamento Vilniaus valdybos patikrinimų planus, metinius veiklos planus, prioritetinių priemonių ir kitus planus, veiklos ir kitas ataskaitas, pokyčių analizę;

   4.10. pagal kompetenciją analizuoja ir apibendrina aplinkos apsaugos būklę ir metinę valstybinės kontrolės veiklą Departamento Vilniaus valdybos kontroliuojamoje teritorijoje;

   4.11. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus, taip pat ir dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų netinkamo tarnybinių funkcijų atlikimo ar neatlikimo, vykdo skundų nagrinėjimo Departamento Vilniaus valdybos kokybės kontrolę;

   4.12. pagal kompetenciją teikia Departamento Vilniaus valdybos darbuotojams metodinę pagalbą, dalyvauja objektų patikrinimuose;

   4.13. bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;

   4.14. pagal kompetenciją vykdo Departamento Vilniaus valdybos padalinių, vykdančių aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, veiklos patikrinimus, rengia išvadas bei pasiūlymus dėl veiklos kokybės bei efektyvumo gerinimo;

   4.15. organizuoja ir koordinuoja Departamento Vilniaus valdybos akcijų vykdymą, analizuoja ir apibendrina jų rezultatus;

   4.16. nagrinėja Aplinkos ministerijos bei kitų institucijų rengiamus normatyvinių dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;

   4.17. nustato administracinius teisės pažeidimus, įstatymų nustatyta tvarka surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, rengia sprendimus dėl patikrinimo akto tvirtinimo, skiria administracines nuobaudas bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų pažeidėjams;

   4.18. vertina valstybinės laboratorinės kontrolės duomenis ir teikia išvadas Departamento Vilniaus valdybos struktūriniams padaliniams;

   4.19. atlieka ūkio subjektų pasitenkinimo Departamento Vilniaus valdybos vykdoma veikla tyrimus (apklausas) ir rezultatų analizę, teikia pasiūlymus dėl Departamento Vilniaus valdybos veiklos tobulinimo.

   4.20. vykdo kitais Departamento teisės aktais pavestas funkcijas ir kitus vadovybės pavedimus.

    

   III. POSKYRIO TEISĖS

    

   5. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi šias teises:

   5.1. pagal kompetenciją teikti Veiklos organizavimo skyriui pasiūlymus Poskyrio bei Departamento Vilniaus valdybos darbo organizavimo klausimais;

   5.2. gauti iš Departamento Vilniaus valdybos struktūrinių padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Poskyrio uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

   5.3. gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

    

   IV. POSKYRIO DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   6. Poskyrio struktūra (valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius) nustatoma Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame Departamento pareigybių sąraše.

   7. Poskyriui vadovauja Poskyrio vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Departamento direktorius. Poskyrio vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Veiklos organizavimo skyriaus vedėjui.

   8. Poskyrio vedėjas:

   8.1. planuoja ir organizuoja poskyrio darbą, paskirsto užduotis poskyrio valstybės tarnautojams ir darbuotojams;

   8.2. atsako už poskyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;

   8.3. atsiskaito Veiklos organizavimo skyriaus vedėjui už poskyrio veiklą;

   8.4. teikia Veiklos organizavimo skyriaus vedėjui pasiūlymus Poskyrio kompetencijos klausimais, taip pat pasiūlymus dėl Poskyrio nuostatų, Poskyrio valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo;

   8.5. vizuoja Poskyrio valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, parengtus dokumentus;

   8.6. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Poskyrio valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

   8.7. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento vadovybės pavedimus.

   9. Poskyrio valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, yra tiesiogiai pavaldūs ir atsiskaito Poskyrio vedėjui bei vykdo jo teisėtus nurodymus

   10. Kai nėra Poskyrio vedėjo (atostogų, ligos, komandiruotės metu ar kai Poskyrio vedėjo pareigybė yra laisva), jo funkcijas atlieka vyriausiasis specialistas, kurio pareigybės aprašyme yra numatyta tokia funkcija, o jei laikinai nėra ir šią funkciją galinčio vykdyti vyriausiojo specialisto – kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas.

   ________________

 • Apskaitos ir mokesčių kontrolės skyrius
  Adresas: Smolensko g. 15, LT-03201, Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Jūratė Rūkštelienė
  Skyriaus vedėja
  Jurgita Mackevičienė
  Vyriausioji specialistė
  Aušrinė Mikšytė
  Vyriausioji specialistė
  Šarūnas Žulys
  Vyriausiasis specialistas

  PATVIRTINTA
  Aplinkos apsaugos departamento
  prie Aplinkos ministerijos
  direktoriaus 2018 m. gegužės 15 d.
  įsakymu Nr. AD1-9

   

  APSKAITOS IR MOKESČIŲ KONTROLĖS SKYRIAUS NUOSTATAI

   

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos departamento (toliau - Departamentas) Apskaitos ir mokesčių kontrolės skyrius (toliau - Skyrius) yra Departamento struktūrinis padalinys, vykdantis mokesčių už aplinkos teršimą apmokestinamosios pakuotės, apmokestinamųjų gaminių, mobilių taršos šaltinių, stacionarių taršos šaltinių (oras, nuotekos) ir valstybinius gamtos išteklius kontrolę, į vidaus rinką išleistų apmokestinamųjų gaminių, pakuočių ir pakuočių atliekų bei pakartotinio naudojimo pakuočių apskaitos kontrolę, atliekantis savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo pagal tikslinę paskirtį kontrolę, koordinuojantis ir metodiškai vadovaujantis struktūriniams padaliniams aplinkosauginių mokesčių kontrolės klausimais.

  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymu, Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Departamento direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

  3. Skyriaus nuostatus tvirtina Departamento direktorius.

  4. Skyrius turi blanką ir anspaudą su skyriaus pavadinimu.

   

  II. PAGRINDINIAI SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  5. Skyriaus uždaviniai:

  5.1. vykdyti mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių ir stacionarių taršos šaltinių, mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės atliekomis, mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis bei mokesčio už valstybinius gamtos išteklius apskaičiavimo ir deklaravimo kontrolę;

  5.2. vykdyti ūkio subjektų, vykdančių veiklą, susijusią su gamtos išteklių naudojimu, teršalų išmetimu į aplinką kontrolę ir patikrinimus, savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo kontrolę;

  5.3. pagal kompetenciją vykdyti ūkio subjektų, mokesčių mokėtojų ir Departamento struktūrinių padalinių  specialistų konsultaciją aplinkosauginių mokesčių ir apskaitos (sunaudoto kuro, išmetamų teršalų į aplinką, apmokestinamųjų gaminių, pakuočių, išgaunamų valstybinių gamtos išteklių) klausimais.

  6. Skyrius:

  6.1. Įgyvendindamas 5.1. papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  6.1.1. tikrina, ar fiziniai ir juridiniai asmenys teisingai apskaičiuoja ir deklaruoja teršalus iš stacionarių ir mobilių taršos šaltinių, ar teisingai deklaruoja į Lietuvos vidaus rinką išleistų apmokestinamųjų gaminių, pakuočių ir pakuočių atliekų bei pakartotinio naudojimo pakuočių kiekį, sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį ar teisingai deklaruoja išgautų valstybinių gamtos išteklių kiekį;

  6.1.2. vykdo į vidaus rinką išleistų apmokestinamųjų gaminių, pakuočių ir pakuočių atliekų bei pakartotinio naudojimo pakuočių apskaitos kontrolę;

  6.2. Įgyvendindamas 5.2. papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  6.2.1 kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys tinkamai vykdo aplinkosauginius mokesčius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

  6.2.2. kontroliuoja regiono savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo tikslingumą;

  6.2.3. nagrinėja mokesčių mokėtojų pateiktas rašytines pastabas, atsikirtimus bei juos pagrindžiančius įrodymus dėl patikrinimo akto, rengia sprendimus dėl patikrinimo akto patvirtinimo;

  6.2.4. vykdo administracinių teisės pažeidimų protokolų ir administracinių nurodymų surašymą bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidėjams;

  6.2.5. pagal pavedimą atstovauja Departamentą įstaigose ir organizacijose, dalyvauja teisminiuose procesuose, komisijose, nagrinėjant juridinių ir fizinių asmenų skundus, siekiant tinkamai įvykdyti teisės aktų reikalavimus.

  6.3. Įgyvendindamas 5.3. papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  6.3.1. koordinuoja ir metodiškai vadovauja Departamento struktūriniams padaliniams mokesčių kontrolės klausimais;

  6.3.2. pagal kompetenciją konsultuoja ūkio subjektus, mokesčių mokėtojus, Departamento specialistus aplinkosauginių mokesčių ir apskaitos (mokesčių mokėtojų sunaudoto kuro, išmetamų teršalų į aplinką, apmokestinamųjų gaminių, pakuočių, išgaunamų valstybinių gamtos išteklių) klausimais;

  6.3.3. pagal kompetenciją vykdo Departamento struktūrinių padalinių specialistų konsultavimą, mokymą ir kontrolę, kartu dalyvaujant juridinių ir fizinių asmenų veiklos bendruose patikrinimuose dėl apskaitos ir aplinkosauginių mokesčių apskaičiavimo ir deklaravimo;

  7. Skyrius taip pat atlieka šias funkcijas:

  7.1. pagal kompetencija nagrinėja teisės aktų projektus ir teikia pastabas ar pasiūlymus;

  7.2. vykdo kitas teisės aktuose numatytas Departamentui priskirtas funkcijas.

   

  III. SKYRIAUS TEISĖS

   

  8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:

  8.1. gauti iš Departamento struktūrinių padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

  8.2. Departamento lėšomis kelti Skyriaus darbuotojų kvalifikaciją;

  8.3. turėti tinkamai įrengtas darbo vietas ir darbui reikalingas priemones;

  8.4. pagal savo kompetenciją teikti Departamento vadovybei pasiūlymus dėl aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo bei dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;

  8.5. Skyriaus pareigūnų, turinčių valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimus, teises nustato Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas.

  9. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

   

  IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   

  10. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriaus pavaduotojui.

  11. Skyriaus vedėją ir kitus Skyriaus darbuotojus į pareigas priima ir atleidžia iš pareigų Departamento direktorius teisės aktų nustatyta tvarka.

  12. Skyriaus darbuotojai yra pavaldūs Skyriaus vedėjui ir jam atskaitingi.

  13. Skyriaus vedėjas:

  13.1. organizuoja Skyriaus darbą ir atsako už jo veiklą;

  13.2. vadovybės pavedimu pagal kompetenciją atstovauja Departamentui visose institucijose, organizacijose, įstaigose ir įmonėse;

  13.3. pasirašo Skyriaus siunčiamus raštus ir kitus dokumentus;

  13.4. teikia pasiūlymus Departamento direktoriaus pavaduotojui dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo arba nuobaudų skyrimo;

  13.5. vykdo kitus departamento direktoriaus pavedimus.

  14. Kai nėra Skyriaus vedėjo (atostogų, ligos, komandiruotės metu ar kai Skyriaus vedėjo pareigybė yra laisva), jo funkcijas atlieka vyriausiasis specialistas, kurio pareigybės aprašyme yra numatyta tokia funkcija, o jei laikinai nėra ir šią funkciją galinčio vykdyti vyriausiojo specialisto, – jį pavaduoja kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas Skyriaus valstybės tarnautojas.

   

  V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  15. Skyriaus veiklos organizavimas keičiamas ar Skyrius panaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

  __________________________

  • Alytaus apskaitos ir mokesčių kontrolės poskyris
   Tel. 8 315 56746 Adresas: Kauno g. 69, LT-62107 Alytus
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Jolanta Vilkauskienė
   Poskyrio vedėja
   Danguolė Maskeliūnaitė
   Vyriausioji specialistė
   Nerijus Jonynas
   Vyriausiasis specialistas

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos departamento
   prie Aplinkos ministerijos
   direktoriaus 2018 m. gegužės 15 d.
   įsakymu Nr. AD1-9

    

   APSKAITOS IR MOKESČIŲ KONTROLĖS SKYRIAUS
   ALYTAUS APSKAITOS IR MOKESČIŲ KONTROLĖS

   POSKYRIO NUOSTATAI

    

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau - Departamento) Apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriaus Apskaitos ir mokesčių kontrolės Alytaus poskyris (toliau - Poskyris) yra Departamento struktūrinis padalinys, vykdantis apskaitos ir mokesčių už aplinkos teršimą bei valstybinius gamtos išteklius kontrolę, atliekantis savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo pagal tikslinę paskirtį kontrolę, teikiantis metodinę pagalbą Alytaus valdybos struktūriniams padaliniams aplinkosauginių mokesčių bei apskaitos kontrolės klausimais.

   2. Poskyris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymu, Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Departamento direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

    

   II. PAGRINDINIAI POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   3. Poskyrio uždaviniai:

   3.1. vykdyti mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių ir stacionarių taršos šaltinių, mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės atliekomis, mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis bei mokesčio už valstybinius gamtos išteklius apskaičiavimo ir deklaravimo kontrolę;

   3.2. vykdyti aplinkosauginių mokesčių mokėtojų sunaudoto kuro, išmetamų teršalų į aplinką, apmokestinamųjų gaminių, pakuočių ir pakuočių atliekų bei pakartotinio naudojimo pakuočių, išgaunamų valstybinių gamtos išteklių vedamos apskaitos kontrolę;

   3.3. vykdyti savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo kontrolę;

   3.4. pagal kompetenciją vykdyti ūkio subjektų, mokesčių mokėtojų ir Alytaus valdybos struktūrinių padalinių specialistų konsultaciją aplinkosauginių mokesčių ir apskaitos (sunaudoto kuro, išmetamų teršalų į aplinką, apmokestinamųjų gaminių, pakuočių, išgaunamų valstybinių gamtos išteklių) klausimais.

   4. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   4.1. tikrina, ar fiziniai ir juridiniai asmenys teisingai apskaičiuoja ir deklaruoja teršalus iš stacionarių taršos šaltinių, ar teisingai deklaruoja mobilių taršos šaltinių sunaudotą kuro kiekį, į Lietuvos vidaus rinką išleistų apmokestinamųjų gaminių, pakuočių kiekį, ar teisingai deklaruoja išgautų valstybinių gamtos išteklių kiekį bei sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį, ir ar teisingai apskaičiuoja mokestį;

   4.2. vykdo apmokestinamųjų gaminių, pakuočių ir pakuočių atliekų bei pakartotinio naudojimo pakuočių apskaitos kontrolę;

   4.3. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys tinkamai vykdo aplinkosauginius mokesčius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

   4.4. nagrinėja mokesčių mokėtojų pateiktas rašytines pastabas, atsikirtimus bei juos pagrindžiančius įrodymus dėl patikrinimo akto, rengia sprendimus dėl patikrinimo akto patvirtinimo;

   4.5. nagrinėja savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo ataskaitas ir teikia informaciją Apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriui, atlieka detalius patikrinimus dėl savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo tikslingumo;

   4.6. vykdo administracinių teisės pažeidimų protokolų ir administracinių nurodymų surašymą bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidėjams;

   4.7. pagal pavedimą atstovauja Departamentą įstaigose ir organizacijose, dalyvauja teisminiuose procesuose, komisijose, nagrinėjant juridinių ir fizinių asmenų skundus, siekiant tinkamai įvykdyti teisės aktų reikalavimus;

   4.8. pagal kompetenciją konsultuoja ūkio subjektus, mokesčių mokėtojus, aplinkosauginių mokesčių ir apskaitos (sunaudoto kuro, išmetamų teršalų į aplinką, apmokestinamųjų gaminių, pakuočių, išgaunamų valstybinių gamtos išteklių) klausimais, įgyvendina kitas prevencinio pobūdžio priemones, padedančias ūkio subjektams tinkamai vykdyti teisės aktų reikalavimus;

   4.9. pagal kompetenciją teikia konsultacijas bei metodinę pagalbą Alytaus valdybos struktūrinių padalinių specialistams, kartu dalyvaujant juridinių ir fizinių asmenų veiklos bendruose patikrinimuose dėl apskaitos ir aplinkosauginių mokesčių apskaičiavimo ir deklaravimo;

   5. Poskyris taip pat atlieka šias funkcijas:

   5.1. pagal kompetenciją nagrinėja teisės aktų projektus ir teikia pastabas ar pasiūlymus;

   5.2. vykdo kitas teisės aktuose numatytas Departamentui priskirtas funkcijas.

    

   III. POSKYRIO TEISĖS

    

   6. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:

   6.1. gauti iš Alytaus valdybos struktūrinių padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Poskyrio uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

   6.2. pagal savo kompetenciją teikti Departamento Apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo bei dėl Poskyrio veiklos tobulinimo;

   7. Poskyris gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

    

   IV. POSKYRIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

    

   8. Poskyris yra tiesiogiai pavaldus Departamento Apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriaus vedėjui.

   9. Poskyrio vedėją ir kitus Poskyrio darbuotojus į pareigas priima ir atleidžia iš pareigų Departamento direktorius teisės aktų nustatyta tvarka.

   10. Poskyrio darbuotojai yra pavaldūs Poskyrio vedėjui ir jam atskaitingi.

   11. Poskyrio vedėjas:

   11.1. organizuoja Poskyrio darbą ir atsako už jo veiklą;

   11.2. vadovybės pavedimu pagal kompetenciją atstovauja Departamentui visose institucijose, organizacijose, įstaigose ir įmonėse;

   11.3. teikia pasiūlymus Apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriaus vedėjui dėl Poskyrio darbuotojų skatinimo arba nuobaudų skyrimo;

   11.4. vykdo kitus Apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriaus vedėjo pavedimus.

   12. Kai nėra Poskyrio vedėjo (atostogų, ligos, komandiruotės metu ar kai Poskyrio vedėjo pareigybė yra laisva), jo funkcijas atlieka vyriausiasis specialistas, kurio pareigybės aprašyme yra numatyta tokia funkcija, o jei laikinai nėra ir šią funkciją galinčio vykdyti vyriausiojo specialisto, – kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas.

   __________________________

  • Kauno apskaitos ir mokesčių kontrolės poskyris
   Adresas: Rotušės a. 12, LT-44279 Kaunas
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Loreta Ruzgienė
   Poskyrio vedėja
   Rasvita Motiejūnienė
   Vyriausioji specialistė
   Dalia Ušinskaitė
   Vyriausioji specialistė
   Julijana Linartienė
   Vyresnioji specialistė

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos departamento
   prie Aplinkos ministerijos
   direktoriaus 2018 m. gegužės 15 d.
   įsakymu Nr. AD1-9

    

   APSKAITOS IR MOKESČIŲ KONTROLĖS SKYRIAUS
   KAUNO APSKAITOS IR MOKESČIŲ KONTROLĖS

   POSKYRIO NUOSTATAI

    

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau - Departamento) Apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriaus Apskaitos ir mokesčių kontrolės Kauno poskyris (toliau - Poskyris) yra Departamento struktūrinis padalinys, vykdantis apskaitos ir mokesčių už aplinkos teršimą bei valstybinius gamtos išteklius kontrolę, atliekantis savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo pagal tikslinę paskirtį kontrolę, teikiantis metodinę pagalbą Kauno valdybos struktūriniams padaliniams aplinkosauginių mokesčių bei apskaitos kontrolės klausimais.

   2. Poskyris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymu, Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Departamento direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

    

   II. PAGRINDINIAI POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   3. Poskyrio uždaviniai:

   3.1. vykdyti mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių ir stacionarių taršos šaltinių, mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės atliekomis, mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis bei mokesčio už valstybinius gamtos išteklius apskaičiavimo ir deklaravimo kontrolę;

   3.2. vykdyti aplinkosauginių mokesčių mokėtojų sunaudoto kuro, išmetamų teršalų į aplinką, apmokestinamųjų gaminių, pakuočių ir pakuočių atliekų bei pakartotinio naudojimo pakuočių, išgaunamų valstybinių gamtos išteklių vedamos apskaitos kontrolę;

   3.3. vykdyti savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo kontrolę;

   3.4. pagal kompetenciją vykdyti ūkio subjektų, mokesčių mokėtojų ir Kauno valdybos struktūrinių padalinių specialistų konsultaciją aplinkosauginių mokesčių ir apskaitos (sunaudoto kuro, išmetamų teršalų į aplinką, apmokestinamųjų gaminių, pakuočių, išgaunamų valstybinių gamtos išteklių) klausimais.

   4. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   4.1. tikrina, ar fiziniai ir juridiniai asmenys teisingai apskaičiuoja ir deklaruoja teršalus iš stacionarių taršos šaltinių, ar teisingai deklaruoja mobilių taršos šaltinių sunaudotą kuro kiekį, į Lietuvos vidaus rinką išleistų apmokestinamųjų gaminių, pakuočių kiekį, ar teisingai deklaruoja išgautų valstybinių gamtos išteklių kiekį bei sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį, ir ar teisingai apskaičiuoja mokestį;

   4.2. vykdo apmokestinamųjų gaminių, pakuočių ir pakuočių atliekų bei pakartotinio naudojimo pakuočių apskaitos kontrolę;

   4.3. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys tinkamai vykdo aplinkosauginius mokesčius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

   4.4. nagrinėja mokesčių mokėtojų pateiktas rašytines pastabas, atsikirtimus bei juos pagrindžiančius įrodymus dėl patikrinimo akto, rengia sprendimus dėl patikrinimo akto patvirtinimo;

   4.5. nagrinėja savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo ataskaitas ir teikia informaciją Apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriui, atlieka detalius patikrinimus dėl savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo tikslingumo;

   4.6. vykdo administracinių teisės pažeidimų protokolų ir administracinių nurodymų surašymą bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidėjams;

   4.7. pagal pavedimą atstovauja Departamentą įstaigose ir organizacijose, dalyvauja teisminiuose procesuose, komisijose, nagrinėjant juridinių ir fizinių asmenų skundus, siekiant tinkamai įvykdyti teisės aktų reikalavimus;

   4.8. pagal kompetenciją konsultuoja ūkio subjektus, mokesčių mokėtojus, aplinkosauginių mokesčių ir apskaitos (sunaudoto kuro, išmetamų teršalų į aplinką, apmokestinamųjų gaminių, pakuočių, išgaunamų valstybinių gamtos išteklių) klausimais, įgyvendina kitas prevencinio pobūdžio priemones, padedančias ūkio subjektams tinkamai vykdyti teisės aktų reikalavimus;

   4.9. pagal kompetenciją teikia konsultacijas bei metodinę pagalbą Kauno valdybos struktūrinių padalinių specialistams, kartu dalyvaujant juridinių ir fizinių asmenų veiklos bendruose patikrinimuose dėl apskaitos ir aplinkosauginių mokesčių apskaičiavimo ir deklaravimo;

   5. Poskyris taip pat atlieka šias funkcijas:

   5.1. pagal kompetenciją nagrinėja teisės aktų projektus ir teikia pastabas ar pasiūlymus;

   5.2. vykdo kitas teisės aktuose numatytas Departamentui priskirtas funkcijas.

    

   III. POSKYRIO TEISĖS

    

   6. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:

   6.1. gauti iš Kauno valdybos struktūrinių padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Poskyrio uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

   6.2. pagal savo kompetenciją teikti Departamento Apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo bei dėl Poskyrio veiklos tobulinimo;

   7. Poskyris gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

    

   IV. POSKYRIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

    

   8. Poskyris yra tiesiogiai pavaldus Departamento Apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriaus vedėjui.

   9. Poskyrio vedėją ir kitus Poskyrio darbuotojus į pareigas priima ir atleidžia iš pareigų Departamento direktorius teisės aktų nustatyta tvarka.

   10. Poskyrio darbuotojai yra pavaldūs Poskyrio vedėjui ir jam atskaitingi.

   11. Poskyrio vedėjas:

   11.1. organizuoja Poskyrio darbą ir atsako už jo veiklą;

   11.2. vadovybės pavedimu pagal kompetenciją atstovauja Departamentui visose institucijose, organizacijose, įstaigose ir įmonėse;

   11.3. teikia pasiūlymus Apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriaus vedėjui dėl Poskyrio darbuotojų skatinimo arba nuobaudų skyrimo;

   11.4. vykdo kitus Apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriaus vedėjo pavedimus.

   12. Kai nėra Poskyrio vedėjo (atostogų, ligos, komandiruotės metu ar kai Poskyrio vedėjo pareigybė yra laisva), jo funkcijas atlieka vyriausiasis specialistas, kurio pareigybės aprašyme yra numatyta tokia funkcija, o jei laikinai nėra ir šią funkciją galinčio vykdyti vyriausiojo specialisto, – kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas.

   __________________________

  • Klaipėdos apskaitos ir mokesčių kontrolės poskyris
   Adresas: Birutės g. 16, LT-92003 Klaipėda
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Inga Pipikaitė
   Poskyrio vedėja
   Laima Šlikienė
   Vyriausioji specialistė
   Jolanta Gurbanovič
   Vyriausioji specialistė

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos departamento
   prie Aplinkos ministerijos
   direktoriaus 2018 m. gegužės 15 d.
   įsakymu Nr. AD1-9

    

   APSKAITOS IR MOKESČIŲ KONTROLĖS SKYRIAUS
   KLAIPĖDOS APSKAITOS IR MOKESČIŲ KONTROLĖS

   POSKYRIO NUOSTATAI

    

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau - Departamento) Apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriaus Apskaitos ir mokesčių kontrolės Klaipėdos poskyris (toliau - Poskyris) yra Departamento struktūrinis padalinys, vykdantis apskaitos ir mokesčių už aplinkos teršimą bei valstybinius gamtos išteklius kontrolę, atliekantis savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo pagal tikslinę paskirtį kontrolę, teikiantis metodinę pagalbą Klaipėdos valdybos struktūriniams padaliniams aplinkosauginių mokesčių bei apskaitos kontrolės klausimais.

   2. Poskyris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymu, Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Departamento direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

    

   II. PAGRINDINIAI POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   3. Poskyrio uždaviniai:

   3.1. vykdyti mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių ir stacionarių taršos šaltinių, mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės atliekomis, mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis bei mokesčio už valstybinius gamtos išteklius apskaičiavimo ir deklaravimo kontrolę;

   3.2. vykdyti aplinkosauginių mokesčių mokėtojų sunaudoto kuro, išmetamų teršalų į aplinką, apmokestinamųjų gaminių, pakuočių ir pakuočių atliekų bei pakartotinio naudojimo pakuočių, išgaunamų valstybinių gamtos išteklių vedamos apskaitos kontrolę;

   3.3. vykdyti savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo kontrolę;

   3.4. pagal kompetenciją vykdyti ūkio subjektų, mokesčių mokėtojų ir Klaipėdos valdybos struktūrinių padalinių specialistų konsultaciją aplinkosauginių mokesčių ir apskaitos (sunaudoto kuro, išmetamų teršalų į aplinką, apmokestinamųjų gaminių, pakuočių, išgaunamų valstybinių gamtos išteklių) klausimais.

   4. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   4.1. tikrina, ar fiziniai ir juridiniai asmenys teisingai apskaičiuoja ir deklaruoja teršalus iš stacionarių taršos šaltinių, ar teisingai deklaruoja mobilių taršos šaltinių sunaudotą kuro kiekį, į Lietuvos vidaus rinką išleistų apmokestinamųjų gaminių, pakuočių kiekį, ar teisingai deklaruoja išgautų valstybinių gamtos išteklių kiekį bei sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį, ir ar teisingai apskaičiuoja mokestį;

   4.2. vykdo apmokestinamųjų gaminių, pakuočių ir pakuočių atliekų bei pakartotinio naudojimo pakuočių apskaitos kontrolę;

   4.3. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys tinkamai vykdo aplinkosauginius mokesčius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

   4.4. nagrinėja mokesčių mokėtojų pateiktas rašytines pastabas, atsikirtimus bei juos pagrindžiančius įrodymus dėl patikrinimo akto, rengia sprendimus dėl patikrinimo akto patvirtinimo;

   4.5. nagrinėja savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo ataskaitas ir teikia informaciją Apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriui, atlieka detalius patikrinimus dėl savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo tikslingumo;

   4.6. vykdo administracinių teisės pažeidimų protokolų ir administracinių nurodymų surašymą bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidėjams;

   4.7. pagal pavedimą atstovauja Departamentą įstaigose ir organizacijose, dalyvauja teisminiuose procesuose, komisijose, nagrinėjant juridinių ir fizinių asmenų skundus, siekiant tinkamai įvykdyti teisės aktų reikalavimus;

   4.8. pagal kompetenciją konsultuoja ūkio subjektus, mokesčių mokėtojus, aplinkosauginių mokesčių ir apskaitos (sunaudoto kuro, išmetamų teršalų į aplinką, apmokestinamųjų gaminių, pakuočių, išgaunamų valstybinių gamtos išteklių) klausimais, įgyvendina kitas prevencinio pobūdžio priemones, padedančias ūkio subjektams tinkamai vykdyti teisės aktų reikalavimus;

   4.9. pagal kompetenciją teikia konsultacijas bei metodinę pagalbą Klaipėdos valdybos struktūrinių padalinių specialistams, kartu dalyvaujant juridinių ir fizinių asmenų veiklos bendruose patikrinimuose dėl apskaitos ir aplinkosauginių mokesčių apskaičiavimo ir deklaravimo;

   5. Poskyris taip pat atlieka šias funkcijas:

   5.1. pagal kompetenciją nagrinėja teisės aktų projektus ir teikia pastabas ar pasiūlymus;

   5.2. vykdo kitas teisės aktuose numatytas Departamentui priskirtas funkcijas.

    

   III. POSKYRIO TEISĖS

    

   6. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:

   6.1. gauti iš Klaipėdos valdybos struktūrinių padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Poskyrio uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

   6.2. pagal savo kompetenciją teikti Departamento Apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo bei dėl Poskyrio veiklos tobulinimo;

   7. Poskyris gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

    

   IV. POSKYRIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

    

   8. Poskyris yra tiesiogiai pavaldus Departamento Apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriaus vedėjui.

   9. Poskyrio vedėją ir kitus Poskyrio darbuotojus į pareigas priima ir atleidžia iš pareigų Departamento direktorius teisės aktų nustatyta tvarka.

   10. Poskyrio darbuotojai yra pavaldūs Poskyrio vedėjui ir jam atskaitingi.

   11. Poskyrio vedėjas:

   11.1. organizuoja Poskyrio darbą ir atsako už jo veiklą;

   11.2. vadovybės pavedimu pagal kompetenciją atstovauja Departamentui visose institucijose, organizacijose, įstaigose ir įmonėse;

   11.3. teikia pasiūlymus Apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriaus vedėjui dėl Poskyrio darbuotojų skatinimo arba nuobaudų skyrimo;

   11.4. vykdo kitus Apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriaus vedėjo pavedimus.

   12. Kai nėra Poskyrio vedėjo (atostogų, ligos, komandiruotės metu ar kai Poskyrio vedėjo pareigybė yra laisva), jo funkcijas atlieka vyriausiasis specialistas, kurio pareigybės aprašyme yra numatyta tokia funkcija, o jei laikinai nėra ir šią funkciją galinčio vykdyti vyriausiojo specialisto, – kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas.

   __________________________

  • Marijampolės apskaitos ir mokesčių kontrolės poskyris
   Tel. 8 343 90453 Adresas: S. Dariaus ir S. Girėno g. 4, LT-68176 Marijampolė
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Snieguolė Ambrasienė
   Poskyrio vedėja

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos departamento
   prie Aplinkos ministerijos
   direktoriaus 2018 m. gegužės 15 d.
   įsakymu Nr. AD1-9

    

   APSKAITOS IR MOKESČIŲ KONTROLĖS SKYRIAUS
   MARIJAMPOLĖS APSKAITOS IR MOKESČIŲ KONTROLĖS

   POSKYRIO NUOSTATAI

    

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau - Departamento) Apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriaus Apskaitos ir mokesčių kontrolės Marijampolės poskyris (toliau - Poskyris) yra Departamento struktūrinis padalinys, vykdantis apskaitos ir mokesčių už aplinkos teršimą bei valstybinius gamtos išteklius kontrolę, atliekantis savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo pagal tikslinę paskirtį kontrolę, teikiantis metodinę pagalbą Marijampolės valdybos struktūriniams padaliniams aplinkosauginių mokesčių bei apskaitos kontrolės klausimais.

   2. Poskyris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymu, Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Departamento direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

    

   II. PAGRINDINIAI POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   3. Poskyrio uždaviniai:

   3.1. vykdyti mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių ir stacionarių taršos šaltinių, mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės atliekomis, mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis bei mokesčio už valstybinius gamtos išteklius apskaičiavimo ir deklaravimo kontrolę;

   3.2. vykdyti aplinkosauginių mokesčių mokėtojų sunaudoto kuro, išmetamų teršalų į aplinką, apmokestinamųjų gaminių, pakuočių ir pakuočių atliekų bei pakartotinio naudojimo pakuočių, išgaunamų valstybinių gamtos išteklių vedamos apskaitos kontrolę;

   3.3. vykdyti savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo kontrolę;

   3.4. pagal kompetenciją vykdyti ūkio subjektų, mokesčių mokėtojų ir Marijampolės valdybos struktūrinių padalinių specialistų konsultaciją aplinkosauginių mokesčių ir apskaitos (sunaudoto kuro, išmetamų teršalų į aplinką, apmokestinamųjų gaminių, pakuočių, išgaunamų valstybinių gamtos išteklių) klausimais.

   4. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   4.1. tikrina, ar fiziniai ir juridiniai asmenys teisingai apskaičiuoja ir deklaruoja teršalus iš stacionarių taršos šaltinių, ar teisingai deklaruoja mobilių taršos šaltinių sunaudotą kuro kiekį, į Lietuvos vidaus rinką išleistų apmokestinamųjų gaminių, pakuočių kiekį, ar teisingai deklaruoja išgautų valstybinių gamtos išteklių kiekį bei sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį, ir ar teisingai apskaičiuoja mokestį;

   4.2. vykdo apmokestinamųjų gaminių, pakuočių ir pakuočių atliekų bei pakartotinio naudojimo pakuočių apskaitos kontrolę;

   4.3. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys tinkamai vykdo aplinkosauginius mokesčius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

   4.4. nagrinėja mokesčių mokėtojų pateiktas rašytines pastabas, atsikirtimus bei juos pagrindžiančius įrodymus dėl patikrinimo akto, rengia sprendimus dėl patikrinimo akto patvirtinimo;

   4.5. nagrinėja savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo ataskaitas ir teikia informaciją Apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriui, atlieka detalius patikrinimus dėl savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo tikslingumo;

   4.6. vykdo administracinių teisės pažeidimų protokolų ir administracinių nurodymų surašymą bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidėjams;

   4.7. pagal pavedimą atstovauja Departamentą įstaigose ir organizacijose, dalyvauja teisminiuose procesuose, komisijose, nagrinėjant juridinių ir fizinių asmenų skundus, siekiant tinkamai įvykdyti teisės aktų reikalavimus;

   4.8. pagal kompetenciją konsultuoja ūkio subjektus, mokesčių mokėtojus, aplinkosauginių mokesčių ir apskaitos (sunaudoto kuro, išmetamų teršalų į aplinką, apmokestinamųjų gaminių, pakuočių, išgaunamų valstybinių gamtos išteklių) klausimais, įgyvendina kitas prevencinio pobūdžio priemones, padedančias ūkio subjektams tinkamai vykdyti teisės aktų reikalavimus;

   4.9. pagal kompetenciją teikia konsultacijas bei metodinę pagalbą Marijampolės valdybos struktūrinių padalinių specialistams, kartu dalyvaujant juridinių ir fizinių asmenų veiklos bendruose patikrinimuose dėl apskaitos ir aplinkosauginių mokesčių apskaičiavimo ir deklaravimo;

   5. Poskyris taip pat atlieka šias funkcijas:

   5.1. pagal kompetenciją nagrinėja teisės aktų projektus ir teikia pastabas ar pasiūlymus;

   5.2. vykdo kitas teisės aktuose numatytas Departamentui priskirtas funkcijas.

    

   III. POSKYRIO TEISĖS

    

   6. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:

   6.1. gauti iš Marijampolės valdybos struktūrinių padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Poskyrio uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

   6.2. pagal savo kompetenciją teikti Departamento Apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo bei dėl Poskyrio veiklos tobulinimo;

   7. Poskyris gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

    

   IV. POSKYRIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

    

   8. Poskyris yra tiesiogiai pavaldus Departamento Apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriaus vedėjui.

   9. Poskyrio vedėją ir kitus Poskyrio darbuotojus į pareigas priima ir atleidžia iš pareigų Departamento direktorius teisės aktų nustatyta tvarka.

   10. Poskyrio darbuotojai yra pavaldūs Poskyrio vedėjui ir jam atskaitingi.

   11. Poskyrio vedėjas:

   11.1. organizuoja Poskyrio darbą ir atsako už jo veiklą;

   11.2. vadovybės pavedimu pagal kompetenciją atstovauja Departamentui visose institucijose, organizacijose, įstaigose ir įmonėse;

   11.3. teikia pasiūlymus Apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriaus vedėjui dėl Poskyrio darbuotojų skatinimo arba nuobaudų skyrimo;

   11.4. vykdo kitus Apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriaus vedėjo pavedimus.

   12. Kai nėra Poskyrio vedėjo (atostogų, ligos, komandiruotės metu ar kai Poskyrio vedėjo pareigybė yra laisva), jo funkcijas atlieka vyriausiasis specialistas, kurio pareigybės aprašyme yra numatyta tokia funkcija, o jei laikinai nėra ir šią funkciją galinčio vykdyti vyriausiojo specialisto, – kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas.

   __________________________

  • Panevėžio apskaitos ir mokesčių kontrolės poskyris
   Tel. 8 45 508956 (508955) Adresas: Žvaigždžių g. 21, LT-37109 Panevėžys
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Ona Verikienė
   Poskyrio vedėja
   Dovilė Kaminskienė
   Vyriausioji specialistė
   Kristina Horban
   Vyriausioji specialistė

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos departamento
   prie Aplinkos ministerijos
   direktoriaus 2018 m. gegužės 15 d.
   įsakymu Nr. AD1-9

    

   APSKAITOS IR MOKESČIŲ KONTROLĖS SKYRIAUS
   PANEVĖŽIO APSKAITOS IR MOKESČIŲ KONTROLĖS

   POSKYRIO NUOSTATAI

    

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau - Departamento) Apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriaus Apskaitos ir mokesčių kontrolės Panevėžio poskyris (toliau - Poskyris) yra Departamento struktūrinis padalinys, vykdantis apskaitos ir mokesčių už aplinkos teršimą bei valstybinius gamtos išteklius kontrolę, atliekantis savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo pagal tikslinę paskirtį kontrolę, teikiantis metodinę pagalbą Panevėžio valdybos struktūriniams padaliniams aplinkosauginių mokesčių bei apskaitos kontrolės klausimais.

   2. Poskyris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymu, Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Departamento direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

    

   II. PAGRINDINIAI POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   3. Poskyrio uždaviniai:

   3.1. vykdyti mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių ir stacionarių taršos šaltinių, mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės atliekomis, mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis bei mokesčio už valstybinius gamtos išteklius apskaičiavimo ir deklaravimo kontrolę;

   3.2. vykdyti aplinkosauginių mokesčių mokėtojų sunaudoto kuro, išmetamų teršalų į aplinką, apmokestinamųjų gaminių, pakuočių ir pakuočių atliekų bei pakartotinio naudojimo pakuočių, išgaunamų valstybinių gamtos išteklių vedamos apskaitos kontrolę;

   3.3. vykdyti savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo kontrolę;

   3.4. pagal kompetenciją vykdyti ūkio subjektų, mokesčių mokėtojų ir Panevėžio valdybos struktūrinių padalinių specialistų konsultaciją aplinkosauginių mokesčių ir apskaitos (sunaudoto kuro, išmetamų teršalų į aplinką, apmokestinamųjų gaminių, pakuočių, išgaunamų valstybinių gamtos išteklių) klausimais.

   4. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   4.1. tikrina, ar fiziniai ir juridiniai asmenys teisingai apskaičiuoja ir deklaruoja teršalus iš stacionarių taršos šaltinių, ar teisingai deklaruoja mobilių taršos šaltinių sunaudotą kuro kiekį, į Lietuvos vidaus rinką išleistų apmokestinamųjų gaminių, pakuočių kiekį, ar teisingai deklaruoja išgautų valstybinių gamtos išteklių kiekį bei sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį, ir ar teisingai apskaičiuoja mokestį;

   4.2. vykdo apmokestinamųjų gaminių, pakuočių ir pakuočių atliekų bei pakartotinio naudojimo pakuočių apskaitos kontrolę;

   4.3. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys tinkamai vykdo aplinkosauginius mokesčius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

   4.4. nagrinėja mokesčių mokėtojų pateiktas rašytines pastabas, atsikirtimus bei juos pagrindžiančius įrodymus dėl patikrinimo akto, rengia sprendimus dėl patikrinimo akto patvirtinimo;

   4.5. nagrinėja savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo ataskaitas ir teikia informaciją Apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriui, atlieka detalius patikrinimus dėl savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo tikslingumo;

   4.6. vykdo administracinių teisės pažeidimų protokolų ir administracinių nurodymų surašymą bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidėjams;

   4.7. pagal pavedimą atstovauja Departamentą įstaigose ir organizacijose, dalyvauja teisminiuose procesuose, komisijose, nagrinėjant juridinių ir fizinių asmenų skundus, siekiant tinkamai įvykdyti teisės aktų reikalavimus;

   4.8. pagal kompetenciją konsultuoja ūkio subjektus, mokesčių mokėtojus, aplinkosauginių mokesčių ir apskaitos (sunaudoto kuro, išmetamų teršalų į aplinką, apmokestinamųjų gaminių, pakuočių, išgaunamų valstybinių gamtos išteklių) klausimais, įgyvendina kitas prevencinio pobūdžio priemones, padedančias ūkio subjektams tinkamai vykdyti teisės aktų reikalavimus;

   4.9. pagal kompetenciją teikia konsultacijas bei metodinę pagalbą Panevėžio valdybos struktūrinių padalinių specialistams, kartu dalyvaujant juridinių ir fizinių asmenų veiklos bendruose patikrinimuose dėl apskaitos ir aplinkosauginių mokesčių apskaičiavimo ir deklaravimo;

   5. Poskyris taip pat atlieka šias funkcijas:

   5.1. pagal kompetenciją nagrinėja teisės aktų projektus ir teikia pastabas ar pasiūlymus;

   5.2. vykdo kitas teisės aktuose numatytas Departamentui priskirtas funkcijas.

    

   III. POSKYRIO TEISĖS

    

   6. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:

   6.1. gauti iš Panevėžio valdybos struktūrinių padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Poskyrio uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

   6.2. pagal savo kompetenciją teikti Departamento Apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo bei dėl Poskyrio veiklos tobulinimo;

   7. Poskyris gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

    

   IV. POSKYRIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

    

   8. Poskyris yra tiesiogiai pavaldus Departamento Apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriaus vedėjui.

   9. Poskyrio vedėją ir kitus Poskyrio darbuotojus į pareigas priima ir atleidžia iš pareigų Departamento direktorius teisės aktų nustatyta tvarka.

   10. Poskyrio darbuotojai yra pavaldūs Poskyrio vedėjui ir jam atskaitingi.

   11. Poskyrio vedėjas:

   11.1. organizuoja Poskyrio darbą ir atsako už jo veiklą;

   11.2. vadovybės pavedimu pagal kompetenciją atstovauja Departamentui visose institucijose, organizacijose, įstaigose ir įmonėse;

   11.3. teikia pasiūlymus Apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriaus vedėjui dėl Poskyrio darbuotojų skatinimo arba nuobaudų skyrimo;

   11.4. vykdo kitus Apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriaus vedėjo pavedimus.

   12. Kai nėra Poskyrio vedėjo (atostogų, ligos, komandiruotės metu ar kai Poskyrio vedėjo pareigybė yra laisva), jo funkcijas atlieka vyriausiasis specialistas, kurio pareigybės aprašyme yra numatyta tokia funkcija, o jei laikinai nėra ir šią funkciją galinčio vykdyti vyriausiojo specialisto, – kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas.

   __________________________

  • Šiaulių apskaitos ir mokesčių kontrolės poskyris
   Adresas: M. K. Čiurlionio g. 3, LT-76303 Šiauliai
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Andrius Bružas
   Vyriausiasis specialistas
   Dijana Rupeikienė
   Vyriausioji specialistė

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos departamento
   prie Aplinkos ministerijos
   direktoriaus 2018 m. gegužės 15 d.
   įsakymu Nr. AD1-9

    

   APSKAITOS IR MOKESČIŲ KONTROLĖS SKYRIAUS
   ŠIAULIŲ APSKAITOS IR MOKESČIŲ KONTROLĖS

   POSKYRIO NUOSTATAI

    

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau - Departamento) Apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriaus Apskaitos ir mokesčių kontrolės Šiaulių poskyris (toliau - Poskyris) yra Departamento struktūrinis padalinys, vykdantis apskaitos ir mokesčių už aplinkos teršimą bei valstybinius gamtos išteklius kontrolę, atliekantis savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo pagal tikslinę paskirtį kontrolę, teikiantis metodinę pagalbą Šiaulių valdybos struktūriniams padaliniams aplinkosauginių mokesčių bei apskaitos kontrolės klausimais.

   2. Poskyris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymu, Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Departamento direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

    

   II. PAGRINDINIAI POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   3. Poskyrio uždaviniai:

   3.1. vykdyti mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių ir stacionarių taršos šaltinių, mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės atliekomis, mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis bei mokesčio už valstybinius gamtos išteklius apskaičiavimo ir deklaravimo kontrolę;

   3.2. vykdyti aplinkosauginių mokesčių mokėtojų sunaudoto kuro, išmetamų teršalų į aplinką, apmokestinamųjų gaminių, pakuočių ir pakuočių atliekų bei pakartotinio naudojimo pakuočių, išgaunamų valstybinių gamtos išteklių vedamos apskaitos kontrolę;

   3.3. vykdyti savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo kontrolę;

   3.4. pagal kompetenciją vykdyti ūkio subjektų, mokesčių mokėtojų ir Šiaulių valdybos struktūrinių padalinių specialistų konsultaciją aplinkosauginių mokesčių ir apskaitos (sunaudoto kuro, išmetamų teršalų į aplinką, apmokestinamųjų gaminių, pakuočių, išgaunamų valstybinių gamtos išteklių) klausimais.

   4. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   4.1. tikrina, ar fiziniai ir juridiniai asmenys teisingai apskaičiuoja ir deklaruoja teršalus iš stacionarių taršos šaltinių, ar teisingai deklaruoja mobilių taršos šaltinių sunaudotą kuro kiekį, į Lietuvos vidaus rinką išleistų apmokestinamųjų gaminių, pakuočių kiekį, ar teisingai deklaruoja išgautų valstybinių gamtos išteklių kiekį bei sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį, ir ar teisingai apskaičiuoja mokestį;

   4.2. vykdo apmokestinamųjų gaminių, pakuočių ir pakuočių atliekų bei pakartotinio naudojimo pakuočių apskaitos kontrolę;

   4.3. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys tinkamai vykdo aplinkosauginius mokesčius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

   4.4. nagrinėja mokesčių mokėtojų pateiktas rašytines pastabas, atsikirtimus bei juos pagrindžiančius įrodymus dėl patikrinimo akto, rengia sprendimus dėl patikrinimo akto patvirtinimo;

   4.5. nagrinėja savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo ataskaitas ir teikia informaciją Apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriui, atlieka detalius patikrinimus dėl savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo tikslingumo;

   4.6. vykdo administracinių teisės pažeidimų protokolų ir administracinių nurodymų surašymą bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidėjams;

   4.7. pagal pavedimą atstovauja Departamentą įstaigose ir organizacijose, dalyvauja teisminiuose procesuose, komisijose, nagrinėjant juridinių ir fizinių asmenų skundus, siekiant tinkamai įvykdyti teisės aktų reikalavimus;

   4.8. pagal kompetenciją konsultuoja ūkio subjektus, mokesčių mokėtojus, aplinkosauginių mokesčių ir apskaitos (sunaudoto kuro, išmetamų teršalų į aplinką, apmokestinamųjų gaminių, pakuočių, išgaunamų valstybinių gamtos išteklių) klausimais, įgyvendina kitas prevencinio pobūdžio priemones, padedančias ūkio subjektams tinkamai vykdyti teisės aktų reikalavimus;

   4.9. pagal kompetenciją teikia konsultacijas bei metodinę pagalbą Šiaulių valdybos struktūrinių padalinių specialistams, kartu dalyvaujant juridinių ir fizinių asmenų veiklos bendruose patikrinimuose dėl apskaitos ir aplinkosauginių mokesčių apskaičiavimo ir deklaravimo;

   5. Poskyris taip pat atlieka šias funkcijas:

   5.1. pagal kompetenciją nagrinėja teisės aktų projektus ir teikia pastabas ar pasiūlymus;

   5.2. vykdo kitas teisės aktuose numatytas Departamentui priskirtas funkcijas.

    

   III. POSKYRIO TEISĖS

    

   6. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:

   6.1. gauti iš Šiaulių valdybos struktūrinių padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Poskyrio uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

   6.2. pagal savo kompetenciją teikti Departamento Apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo bei dėl Poskyrio veiklos tobulinimo;

   7. Poskyris gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

    

   IV. POSKYRIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

    

   8. Poskyris yra tiesiogiai pavaldus Departamento Apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriaus vedėjui.

   9. Poskyrio vedėją ir kitus Poskyrio darbuotojus į pareigas priima ir atleidžia iš pareigų Departamento direktorius teisės aktų nustatyta tvarka.

   10. Poskyrio darbuotojai yra pavaldūs Poskyrio vedėjui ir jam atskaitingi.

   11. Poskyrio vedėjas:

   11.1. organizuoja Poskyrio darbą ir atsako už jo veiklą;

   11.2. vadovybės pavedimu pagal kompetenciją atstovauja Departamentui visose institucijose, organizacijose, įstaigose ir įmonėse;

   11.3. teikia pasiūlymus Apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriaus vedėjui dėl Poskyrio darbuotojų skatinimo arba nuobaudų skyrimo;

   11.4. vykdo kitus Apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriaus vedėjo pavedimus.

   12. Kai nėra Poskyrio vedėjo (atostogų, ligos, komandiruotės metu ar kai Poskyrio vedėjo pareigybė yra laisva), jo funkcijas atlieka vyriausiasis specialistas, kurio pareigybės aprašyme yra numatyta tokia funkcija, o jei laikinai nėra ir šią funkciją galinčio vykdyti vyriausiojo specialisto, – kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas.

   __________________________

  • Utenos apskaitos ir mokesčių kontrolės poskyris
   Tel. 8 389 69302 Adresas: Metalo g. 11, LT-28217 Utena
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Rasa Skeirienė
   Poskyrio vedėja
   Elita Paulauskienė
   Vyriausioji specialistė
   Dovilė Vilutienė
   Vyriausioji specialistė

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos departamento
   prie Aplinkos ministerijos
   direktoriaus 2018 m. gegužės 15 d.
   įsakymu Nr. AD1-9

    

   APSKAITOS IR MOKESČIŲ KONTROLĖS SKYRIAUS
   UTENOS APSKAITOS IR MOKESČIŲ KONTROLĖS

   POSKYRIO NUOSTATAI

    

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau - Departamento) Apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriaus Apskaitos ir mokesčių kontrolės Utenos poskyris (toliau - Poskyris) yra Departamento struktūrinis padalinys, vykdantis apskaitos ir mokesčių už aplinkos teršimą bei valstybinius gamtos išteklius kontrolę, atliekantis savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo pagal tikslinę paskirtį kontrolę, teikiantis metodinę pagalbą Utenos valdybos struktūriniams padaliniams aplinkosauginių mokesčių bei apskaitos kontrolės klausimais.

   2. Poskyris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymu, Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Departamento direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

    

   II. PAGRINDINIAI POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   3. Poskyrio uždaviniai:

   3.1. vykdyti mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių ir stacionarių taršos šaltinių, mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės atliekomis, mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis bei mokesčio už valstybinius gamtos išteklius apskaičiavimo ir deklaravimo kontrolę;

   3.2. vykdyti aplinkosauginių mokesčių mokėtojų sunaudoto kuro, išmetamų teršalų į aplinką, apmokestinamųjų gaminių, pakuočių ir pakuočių atliekų bei pakartotinio naudojimo pakuočių, išgaunamų valstybinių gamtos išteklių vedamos apskaitos kontrolę;

   3.3. vykdyti savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo kontrolę;

   3.4. pagal kompetenciją vykdyti ūkio subjektų, mokesčių mokėtojų ir Utenos valdybos struktūrinių padalinių specialistų konsultaciją aplinkosauginių mokesčių ir apskaitos (sunaudoto kuro, išmetamų teršalų į aplinką, apmokestinamųjų gaminių, pakuočių, išgaunamų valstybinių gamtos išteklių) klausimais.

   4. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   4.1. tikrina, ar fiziniai ir juridiniai asmenys teisingai apskaičiuoja ir deklaruoja teršalus iš stacionarių taršos šaltinių, ar teisingai deklaruoja mobilių taršos šaltinių sunaudotą kuro kiekį, į Lietuvos vidaus rinką išleistų apmokestinamųjų gaminių, pakuočių kiekį, ar teisingai deklaruoja išgautų valstybinių gamtos išteklių kiekį bei sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį, ir ar teisingai apskaičiuoja mokestį;

   4.2. vykdo apmokestinamųjų gaminių, pakuočių ir pakuočių atliekų bei pakartotinio naudojimo pakuočių apskaitos kontrolę;

   4.3. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys tinkamai vykdo aplinkosauginius mokesčius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

   4.4. nagrinėja mokesčių mokėtojų pateiktas rašytines pastabas, atsikirtimus bei juos pagrindžiančius įrodymus dėl patikrinimo akto, rengia sprendimus dėl patikrinimo akto patvirtinimo;

   4.5. nagrinėja savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo ataskaitas ir teikia informaciją Apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriui, atlieka detalius patikrinimus dėl savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo tikslingumo;

   4.6. vykdo administracinių teisės pažeidimų protokolų ir administracinių nurodymų surašymą bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidėjams;

   4.7. pagal pavedimą atstovauja Departamentą įstaigose ir organizacijose, dalyvauja teisminiuose procesuose, komisijose, nagrinėjant juridinių ir fizinių asmenų skundus, siekiant tinkamai įvykdyti teisės aktų reikalavimus;

   4.8. pagal kompetenciją konsultuoja ūkio subjektus, mokesčių mokėtojus, aplinkosauginių mokesčių ir apskaitos (sunaudoto kuro, išmetamų teršalų į aplinką, apmokestinamųjų gaminių, pakuočių, išgaunamų valstybinių gamtos išteklių) klausimais, įgyvendina kitas prevencinio pobūdžio priemones, padedančias ūkio subjektams tinkamai vykdyti teisės aktų reikalavimus;

   4.9. pagal kompetenciją teikia konsultacijas bei metodinę pagalbą Utenos valdybos struktūrinių padalinių specialistams, kartu dalyvaujant juridinių ir fizinių asmenų veiklos bendruose patikrinimuose dėl apskaitos ir aplinkosauginių mokesčių apskaičiavimo ir deklaravimo;

   5. Poskyris taip pat atlieka šias funkcijas:

   5.1. pagal kompetenciją nagrinėja teisės aktų projektus ir teikia pastabas ar pasiūlymus;

   5.2. vykdo kitas teisės aktuose numatytas Departamentui priskirtas funkcijas.

    

   III. POSKYRIO TEISĖS

    

   6. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:

   6.1. gauti iš Utenos valdybos struktūrinių padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Poskyrio uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

   6.2. pagal savo kompetenciją teikti Departamento Apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo bei dėl Poskyrio veiklos tobulinimo;

   7. Poskyris gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

    

   IV. POSKYRIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

    

   8. Poskyris yra tiesiogiai pavaldus Departamento Apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriaus vedėjui.

   9. Poskyrio vedėją ir kitus Poskyrio darbuotojus į pareigas priima ir atleidžia iš pareigų Departamento direktorius teisės aktų nustatyta tvarka.

   10. Poskyrio darbuotojai yra pavaldūs Poskyrio vedėjui ir jam atskaitingi.

   11. Poskyrio vedėjas:

   11.1. organizuoja Poskyrio darbą ir atsako už jo veiklą;

   11.2. vadovybės pavedimu pagal kompetenciją atstovauja Departamentui visose institucijose, organizacijose, įstaigose ir įmonėse;

   11.3. teikia pasiūlymus Apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriaus vedėjui dėl Poskyrio darbuotojų skatinimo arba nuobaudų skyrimo;

   11.4. vykdo kitus Apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriaus vedėjo pavedimus.

   12. Kai nėra Poskyrio vedėjo (atostogų, ligos, komandiruotės metu ar kai Poskyrio vedėjo pareigybė yra laisva), jo funkcijas atlieka vyriausiasis specialistas, kurio pareigybės aprašyme yra numatyta tokia funkcija, o jei laikinai nėra ir šią funkciją galinčio vykdyti vyriausiojo specialisto, – kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas.

   __________________________

  • Vilniaus apskaitos ir mokesčių kontrolės poskyris
   Adresas: S. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Gintas Markevičius
   Poskyrio vedėjas
   Rasa Lapytė
   Vyriausioji specialistė
   Miglė Bikutė
   Vyresnioji specialistė

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos departamento
   prie Aplinkos ministerijos
   direktoriaus 2018 m. gegužės 15 d.
   įsakymu Nr. AD1-9

    

   APSKAITOS IR MOKESČIŲ KONTROLĖS SKYRIAUS
   VILNIAUS APSKAITOS IR MOKESČIŲ KONTROLĖS

   POSKYRIO NUOSTATAI

    

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau - Departamento) Apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriaus Apskaitos ir mokesčių kontrolės Vilniaus poskyris (toliau - Poskyris) yra Departamento struktūrinis padalinys, vykdantis apskaitos ir mokesčių už aplinkos teršimą bei valstybinius gamtos išteklius kontrolę, atliekantis savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo pagal tikslinę paskirtį kontrolę, teikiantis metodinę pagalbą Vilniaus valdybos struktūriniams padaliniams aplinkosauginių mokesčių bei apskaitos kontrolės klausimais.

   2. Poskyris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymu, Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Departamento direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

    

   II. PAGRINDINIAI POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   3. Poskyrio uždaviniai:

   3.1. vykdyti mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių ir stacionarių taršos šaltinių, mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės atliekomis, mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis bei mokesčio už valstybinius gamtos išteklius apskaičiavimo ir deklaravimo kontrolę;

   3.2. vykdyti aplinkosauginių mokesčių mokėtojų sunaudoto kuro, išmetamų teršalų į aplinką, apmokestinamųjų gaminių, pakuočių ir pakuočių atliekų bei pakartotinio naudojimo pakuočių, išgaunamų valstybinių gamtos išteklių vedamos apskaitos kontrolę;

   3.3. vykdyti savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo kontrolę;

   3.4. pagal kompetenciją vykdyti ūkio subjektų, mokesčių mokėtojų ir Vilniaus valdybos struktūrinių padalinių specialistų konsultaciją aplinkosauginių mokesčių ir apskaitos (sunaudoto kuro, išmetamų teršalų į aplinką, apmokestinamųjų gaminių, pakuočių, išgaunamų valstybinių gamtos išteklių) klausimais.

   4. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   4.1. tikrina, ar fiziniai ir juridiniai asmenys teisingai apskaičiuoja ir deklaruoja teršalus iš stacionarių taršos šaltinių, ar teisingai deklaruoja mobilių taršos šaltinių sunaudotą kuro kiekį, į Lietuvos vidaus rinką išleistų apmokestinamųjų gaminių, pakuočių kiekį, ar teisingai deklaruoja išgautų valstybinių gamtos išteklių kiekį bei sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį, ir ar teisingai apskaičiuoja mokestį;

   4.2. vykdo apmokestinamųjų gaminių, pakuočių ir pakuočių atliekų bei pakartotinio naudojimo pakuočių apskaitos kontrolę;

   4.3. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys tinkamai vykdo aplinkosauginius mokesčius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

   4.4. nagrinėja mokesčių mokėtojų pateiktas rašytines pastabas, atsikirtimus bei juos pagrindžiančius įrodymus dėl patikrinimo akto, rengia sprendimus dėl patikrinimo akto patvirtinimo;

   4.5. nagrinėja savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo ataskaitas ir teikia informaciją Apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriui, atlieka detalius patikrinimus dėl savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo tikslingumo;

   4.6. vykdo administracinių teisės pažeidimų protokolų ir administracinių nurodymų surašymą bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidėjams;

   4.7. pagal pavedimą atstovauja Departamentą įstaigose ir organizacijose, dalyvauja teisminiuose procesuose, komisijose, nagrinėjant juridinių ir fizinių asmenų skundus, siekiant tinkamai įvykdyti teisės aktų reikalavimus;

   4.8. pagal kompetenciją konsultuoja ūkio subjektus, mokesčių mokėtojus, aplinkosauginių mokesčių ir apskaitos (sunaudoto kuro, išmetamų teršalų į aplinką, apmokestinamųjų gaminių, pakuočių, išgaunamų valstybinių gamtos išteklių) klausimais, įgyvendina kitas prevencinio pobūdžio priemones, padedančias ūkio subjektams tinkamai vykdyti teisės aktų reikalavimus;

   4.9. pagal kompetenciją teikia konsultacijas bei metodinę pagalbą Vilniaus valdybos struktūrinių padalinių specialistams, kartu dalyvaujant juridinių ir fizinių asmenų veiklos bendruose patikrinimuose dėl apskaitos ir aplinkosauginių mokesčių apskaičiavimo ir deklaravimo;

   5. Poskyris taip pat atlieka šias funkcijas:

   5.1. pagal kompetenciją nagrinėja teisės aktų projektus ir teikia pastabas ar pasiūlymus;

   5.2. vykdo kitas teisės aktuose numatytas Departamentui priskirtas funkcijas.

    

   III. POSKYRIO TEISĖS

    

   6. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:

   6.1. gauti iš Vilniaus valdybos struktūrinių padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Poskyrio uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

   6.2. pagal savo kompetenciją teikti Departamento Apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo bei dėl Poskyrio veiklos tobulinimo;

   7. Poskyris gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

    

   IV. POSKYRIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

    

   8. Poskyris yra tiesiogiai pavaldus Departamento Apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriaus vedėjui.

   9. Poskyrio vedėją ir kitus Poskyrio darbuotojus į pareigas priima ir atleidžia iš pareigų Departamento direktorius teisės aktų nustatyta tvarka.

   10. Poskyrio darbuotojai yra pavaldūs Poskyrio vedėjui ir jam atskaitingi.

   11. Poskyrio vedėjas:

   11.1. organizuoja Poskyrio darbą ir atsako už jo veiklą;

   11.2. vadovybės pavedimu pagal kompetenciją atstovauja Departamentui visose institucijose, organizacijose, įstaigose ir įmonėse;

   11.3. teikia pasiūlymus Apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriaus vedėjui dėl Poskyrio darbuotojų skatinimo arba nuobaudų skyrimo;

   11.4. vykdo kitus Apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriaus vedėjo pavedimus.

   12. Kai nėra Poskyrio vedėjo (atostogų, ligos, komandiruotės metu ar kai Poskyrio vedėjo pareigybė yra laisva), jo funkcijas atlieka vyriausiasis specialistas, kurio pareigybės aprašyme yra numatyta tokia funkcija, o jei laikinai nėra ir šią funkciją galinčio vykdyti vyriausiojo specialisto, – kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas.

   __________________________

 • Atliekų tvarkymo kontrolės skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Tomas Kasperovičius
  Skyriaus vedėjas
  Audrius Želvys
  Vedėjo pavaduotojas
  Valdonė Masiokė
  Vyresnioji specialistė
  Ramūnas Motuzas
  Vyriausiasis specialistas
  Aistė Virbalaitė
  Vyriausioji specialistė

  PATVIRTINTA
  Aplinkos apsaugos departamento
  prie Aplinkos ministerijos
  direktoriaus 2018 m. gegužės 15 d.
  įsakymu Nr. AD1-9

   

  ATLIEKŲ TVARKYMO KONTROLĖS SKYRIAUS
  NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Atliekų tvarkymo kontrolės skyrius (toliau – Skyrius) yra Aplinkos apsaugos departamento (toliau – Departamentas) struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriaus pavaduotojui.

  2. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais, Departamento direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

  3. Skyriaus nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), pareigybių aprašymus tvirtina įsakymu Departamento direktorius.

  4. Šie nuostatai reglamentuoja Skyriaus uždavinius, funkcijas, teises bei darbo organizavimą.

   

  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  5. Skyriaus uždavinys yra analizuoti atliekų susidarymo, tvarkymo srautus siekiant efektyvaus aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės vykdymo, metodiškai vadovauti, pagal kompetenciją koordinuoti, organizuoti Departamento struktūrinių padalinių veiklą vykdant aplinkos apsaugos valstybinės kontrolę atliekų tvarkymo srityje.

  6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  6.1. analizuoja atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos duomenis, juos lygina su kitų valstybės institucijų, įstaigų ir užsienio valstybių pateikta informacija, teikia išvadas Departamento struktūriniams padaliniams ir suinteresuotiems asmenims;

  6.2. analizuoja į Lietuvos Respubliką įvežamų ir išvežamų bei Lietuvos Respublikoje tvarkomų gaminių (ar) pakuočių atliekų srautus, juos lygina su kitų valstybės institucijų, įstaigų ir užsienio valstybių pateikta informacija ir teikia išvadas Departamento struktūriniams  padaliniams ir suinteresuotiems asmenims;

  6.3. analizuoja Departamento struktūrinių padalinių vykdomos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės atliekų tvarkymo srityje rezultatus ir teikia Departamento struktūriniams  padaliniams ir suinteresuotiems asmenims;

  6.4. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl atliekų vežimo kontrolės planų;

  6.5. pagal kompetenciją rengia ir teikia pasiūlymus dėl Departamento strateginio planavimo dokumentų;

  6.6. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl Departamento ūkio subjektų patikrinimų planų;

  6.7. pagal kompetenciją ir Departamento vadovybės nustatytu periodiškumo ir (ar) atvejais dalyvauja patikrinimuose atliekų tvarkymo srityje; 

  6.8. pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą kitiems Departamento skyriams kontrolės klausimais;

  6.9. pagal kompetenciją dalyvauja Departamento ir kitų institucijų sudarytose darbo grupėse;

  6.10. pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus arba dalyvauja juos rengiant, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų rengiamų teisės aktų projektų;

  6.11. nustato administracinius teisės pažeidimus, įstatymų nustatyta tvarka surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, skiria administracines nuobaudas bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų pažeidėjams;

  6.12. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja rengiant ir teikiant ataskaitas Europos Komisijai, kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje;

  6.13. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją rengia duomenis ir informaciją apie aplinką nacionalinėms ir tarptautinėms institucijoms bei organizacijoms, užsienio valstybių atsakingoms institucijoms, kitiems aplinkos duomenų ir informacijos vartotojams;

  6.14. Departamento vadovybės pavedimu bendradarbiauja su suinteresuotomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis institucijomis, užsienio valstybių atsakingomis institucijomis keičiantis aplinkosaugine informacija;

  6.15. pagal kompetenciją nustatyta tvarka nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų skundus, pranešimus ir prašymus;

  6.16. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir Departamento vadovybės pavedimus.

   

  III. SKYRIAUS TEISĖS

   

  7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi šias teises:

  7.1. teikti Departamento vadovybei pasiūlymus skyriaus kompetencijos bei darbo organizavimo klausimais;

  7.2. gauti iš Departamento struktūrinių padalinių, Departamento vadovybės sprendimu – organizacijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų, informaciją ir dokumentus, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

  7.3. gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

   

  IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  8. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo  nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Departamento direktorius arba Departamento direktoriaus įgaliotas asmuo. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriaus pavaduotojui.

  9. Skyriaus vedėjas:

  9.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams;

  9.2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;

  9.3. atsiskaito Departamento  direktoriaus pavaduotojui už Skyriaus veiklą;

  9.4. teikia Departamento vadovybei pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais, taip pat pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų ir pareigybių aprašymų, Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas konkursų komisijų darbe;

  9.5. vizuoja Skyriaus parengtus teisės aktų projektus ir kitus dokumentus;

  9.6. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

  9.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento vadovybės pavedimus.

  10. Jei Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Skyriaus vedėją pavaduojantis asmuo.

  ________________

 • Taršos prevencijos skyrius
  Nėra kontaktų

  PATVIRTINTA
  Aplinkos apsaugos departamento
  prie Aplinkos ministerijos
  direktoriaus 2018 m. gegužės 15 d.
  įsakymu Nr. AD1-9

   

  TARŠOS PREVENCIJOS SKYRIAUS NUOSTATAI

   

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamento) Taršos prevencijos skyrius (toliau – Skyrius) yra Departamento struktūrinis padalinys.

  2. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, Departamento bei šiais nuostatais.

   

  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  3. Skyriaus uždaviniai yra:

  3.1. pagal kompetenciją įgyvendinti valstybės politiką taršos prevencijos ir genetiškai modifikuotų organizmų (toliau – GMO) apgalvoto išleidimo į aplinką ne tiekimo rinkai tikslais ir genetiškai modifikuotų mikroorganizmų (toliau – GMM) riboto naudojimo valdyme;

  3.2. vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę ir aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės priežiūrą taip pat ir cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymo, GMO ir GMM srityse;

  3.3. identifikuoti ir analizuoti problemas taršos prevencijos, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės, cheminių medžiagų ir preparatų, GMO ir GMM srityse, teikti išvadas ir pasiūlymus;

  4. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  4.1. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys vykdo aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymo (išskyrus tiekiamų rinkai cheminių medžiagų ir preparatų, skirtų vartotojų asmeniniams ir namų ūkio poreikiams tenkinti), GMO apgalvoto išleidimo į aplinką ne tiekimo rinkai tikslais ir pradėtos vykdyti GMM riboto naudojimo veiklos bei teikia Aplinkos ministerijai ir kitoms suinteresuotoms institucijoms ataskaitas

  4.2. organizuoja ir vykdo prevencinę veiklą, kuria siekiama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą;

  4.3. pagal kompetenciją identifikuoja metodinės pagalbos ūkio subjektams poreikį, organizuoja konsultacijų ir informacijos ūkio subjektams, cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymo bei GMM riboto naudojimo kontrolės klausimais, teikimą;

  4.4. vykdo keitimosi informacija apie kontrolės įgyvendinimo užtikrinimą (FORUM) pagal
  REACH reglamento reikalavimus. Dalyvauja tarptautiniuose projektuose įgyvendinant kontrolės įgyvendinimo užtikrinimą cheminių medžiagų ir preparatų valdymo srityje;

  4.5. teikia pasiūlymus bei pastabas Taršos leidimus ar Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus išduodančioms institucijoms dėl Taršos leidimų ar Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų (atliekų) išdavimo, pakeitimo, panaikinimo;

  4.6. teikia pasiūlymus suinteresuotoms institucijoms dėl gamtos išteklių naudojimo, aplinkos taršos reguliavimo bei aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo, tobulinimo;

  4.7. pagal kompetenciją teikia Departamento struktūrinių padalinių darbuotojams metodinę pagalbą, organizuoja ir dalyvauja objektų patikrinimuose;

  4.8. pagal kompetenciją bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;

  4.9. nagrinėja Aplinkos ministerijos bei kitų institucijų rengiamus normatyvinių dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;

  4.10. nustato administracinius teisės pažeidimus, įstatymų nustatyta tvarka surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, skiria administracines nuobaudas bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų pažeidėjams;

  4.11. dalyvauja nacionalinių ir tarptautinių darbo grupių, komisijų darbe, atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai Europos Komisijos ir Europos cheminių medžiagų agentūros susitikimuose, teikia išvadas ir pasiūlymus;

  4.12. vykdo kitais Departamento teisės aktais pavestas funkcijas ir kitus vadovybės pavedimus.

   

  III. SKYRIAUS TEISĖS

   

  5. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi šias teises:

  5.1. teikti pasiūlymus Skyriaus kompetencijos ribose bei Departamento veiklos organizavimo klausimais;

  5.2. gauti iš Departamento struktūrinių padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

  5.3. gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

   

  IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  6. Skyriaus struktūra (valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius) nustatoma Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame Departamento pareigybių sąraše.

  7. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Departamento direktorius. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriaus pavaduotojui.

  8. Skyriaus vedėjas:

  8.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams;

  8.2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;

  8.3. atsiskaito Departamento direktoriaus pavaduotojui už Skyriaus veiklą;

  8.4. teikia Departamento direktoriaus pavaduotojui pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais, taip pat pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų, Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo;

  8.5. vizuoja Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, parengtus dokumentus;

  8.6. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

  8.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento vadovybės pavedimus Skyriaus kompetencijos ribose.

  9. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, yra tiesiogiai pavaldūs ir atsiskaito Skyriaus vedėjui bei vykdo jo teisėtus nurodymus

  10. Kai nėra Skyriaus vedėjo (atostogų, ligos, komandiruotės metu ar kai Skyriaus vedėjo pareigybė yra laisva), jo funkcijas atlieka vyriausiasis specialistas, kurio pareigybės aprašyme yra numatyta tokia funkcija, o jei laikinai nėra ir šią funkciją galinčio vykdyti vyriausiojo specialisto, – kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas.

  ________________

  • Cheminių medžiagų naudojimo kontrolės poskyris
   Adresas: S. Konarskio g. 35-417, LT-03123 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Marius Šulga
   Poskyrio vedėjas
   Arvydas Aželis
   Vyriausiasis specialistas

   PATVIRTINTA
   Aplinkos apsaugos departamento
   prie Aplinkos ministerijos
   direktoriaus 2018 m. gegužės 15 d.
   įsakymu Nr. AD1-9

    

   TARŠOS PREVENCIJOS SKYRIAUS

   CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ NAUDOJIMO KONTROLĖS POSKYRIO

   NUOSTATAI

    

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamento) Taršos prevencijos skyriaus Cheminių medžiagų naudojimo kontrolės poskyris (toliau – Poskyris) yra Departamento padalinys, vykdantis valstybinę cheminių medžiagų ir cheminių mišinių kontrolę visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

   2. Poskyrio nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Departamento Poskyrio pagrindinius uždavinius ir funkcijas, teises ir darbo organizavimą.

   3. Poskyris savo veikloje vadovaujasi Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, aplinkos ministro įsakymais, Departamento nuostatais, šiais Nuostatais ir kitais teisės aktais.

   4. Poskyris yra Departamento struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriaus pavaduotojui.

   5. Poskyrio struktūrą ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojų), pareigybių aprašymus tvirtina Departamento direktorius.

    

   II. PAGRINDINIAI POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   6. Pagrindiniai Poskyrio uždaviniai yra:

   6.1. pagal kompetenciją įgyvendina valstybės politiką dėl cheminių medžiagų ir cheminių mišinių valdymo;

   6.2. pagal kompetenciją įgyvendina valstybės politiką genetiškai modifikuotų organizmų (toliau – GMO) apgalvoto išleidimo į aplinką ne tiekimo rinkai tikslais ir genetiškai modifikuotų mikroorganizmų (toliau – GMM) riboto naudojimo valdymo klausimais.

   7. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   7.1. vykdydamas cheminių medžiagų ir cheminių mišinių tvarkymo valstybinę kontrolę, GMO apgalvoto išleidimo į aplinką ne tiekimo rinkai tikslais ir GMM riboto naudojimo srityse, nustato administracinius teisės pažeidimus, skiria administracines nuobaudas bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų, cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo ir kitų teisės aktų pažeidėjams;

   7.2. pagal kompetenciją teikia rekomendacijas dėl teisės aktų reikalavimų laikymosi cheminių medžiagų ir cheminių mišinių tvarkymo srityje;

   7.3. konsultuoja ūkio subjektus ir teikia metodinę pagalbą cheminių medžiagų ir cheminių mišinių tvarkymo bei GMM riboto naudojimo kontrolės klausimais;

   7.4. atlieka ūkio subjektų veiklos rizikos analizę ir vertinimą cheminių medžiagų ir cheminių mišinių tvarkymo srityje bei, atsižvelgiant į tai, planuoja ir rengia metinius patikrinimų planus;

   7.5. planuoja ir vykdo kitus prevencinius veiksmus, skirtus užkirsti kelią galimiems pažeidimams;

   7.6. vykdo keitimosi informacija apie kontrolės įgyvendinimo užtikrinimą (FORUM) pagal REACH reglamento reikalavimus, dalyvauja tarptautiniuose projektuose įgyvendinant kontrolės įgyvendinimo užtikrinimą cheminių medžiagų ir cheminių mišinių valdymo srityje;

   7.7. dalyvauja nacionalinių ir tarptautinių darbo grupių, komisijų darbe, atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai Europos Komisijos ir Europos cheminių medžiagų agentūros susitikimuose, teikia išvadas ir pasiūlymus;

   7.8. bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis cheminių medžiagų ir cheminių mišinių valdymo kontrolės srityje, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;

   7.9. vykdo kontrolę dėl GMO apgalvoto išleidimo į aplinką ne tiekimo rinkai tikslais ir dėl pradėtos vykdyti GMM riboto naudojimo veiklos bei teikia Aplinkos ministerijai ir kitoms suinteresuotoms institucijoms ataskaitas;

   8. Poskyris, įgyvendindamas veiklos uždavinius, kontroliuoja:

   8.1. cheminių medžiagų ir cheminių mišinių (išskyrus tiekiamų rinkai cheminių medžiagų ir cheminių mišinių, skirtų vartotojų asmeniniams ir namų ūkio poreikiams tenkinti) klasifikavimą, ženklinimą, pakavimą, įtraukimą į apskaitą ir jų apskaitos tvarkymą pagal teisės aktų reikalavimus;

   8.2. kaip laikomasi cheminių medžiagų registracijos, pavojingų cheminių medžiagų autorizacijos reikalavimų ir sąlygų, cheminių medžiagų ir cheminių mišinių saugos duomenų lapų sudarymo, pateikimo ir laikymosi cheminių medžiagų ir cheminių mišinių saugos duomenų lapuose nurodytų reikalavimų, informacijos apie chemines medžiagas perdavimo jų tiekimo grandinėje, ataskaitų (informacijos) dėl cheminių medžiagų ir cheminių mišinių teikimo (Aplinkos apsaugos agentūrai per IS „AIVIKS“ ir Europos cheminių medžiagų agentūrai), pavojingų cheminių medžiagų, cheminių mišinių ir gaminių gamybos, naudojimo, tiekimo rinkai apribojimų reikalavimų;

   8.3. pagal kompetenciją, ar nepažeidžiami pavojingų cheminių medžiagų, jų turinčių mišinių ar gaminių importo į Lietuvos Respublikos teritoriją ar eksporto iš Lietuvos Respublikos teritorijos reikalavimai;

   8.4. GMO apgalvotą išleidimą į aplinką ne tiekimo rinkai tikslais;

   8.5. GMM riboto naudojimo laboratorijas ir jų zonas.

    

   III. POSKYRIO TEISĖS

    

   9. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:

   9.1. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Poskyrio uždaviniams atlikti ir funkcijoms įgyvendinti;

   9.2. gauti iš Departamento struktūrinių padalinių informaciją ir dokumentus, kurių reikia Poskyrio uždaviniams atlikti ir funkcijoms įgyvendinti;

   9.3. Poskyris gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

    

   IV. POSKYRIO DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   10. Poskyriui vadovauja Poskyrio vedėjas, kurį skiria ir atleidžia iš pareigų Departamento direktorius įstatymų nustatyta tvarka.

   11. Poskyrio vedėjas:

   11.1. atsako už tai, kad Poskyris vykdytų šiuose Nuostatuose nurodytus uždavinius ir funkcijas;

   11.2. organizuodamas Poskyrio darbą, koordinuoja ir kontroliuoja Poskyrio veiklą, užtikrina, kad įgyvendinant metinius darbo planus, optimaliai būtų valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informaciniai ištekliai;

   11.3. Departamento direktoriaus nustatyta tvarka vizuoja Poskyrio ir kitų darbuotojų parengtus dokumentus;

   11.4. asmeniškai atsakingas už tai, kad pavestos užduotys ir funkcijos būtų vykdomos tinkamai;

   11.5. teikia pasiūlymus Departamento direktoriaus pavaduotojui dėl Poskyrio struktūros ir pareigybių sąrašo, Poskyrio darbuotojų skatinimo ir perkėlimo į kitas pareigas;

   11.6. atstovauja Departamentui kitose šalies bei užsienio institucijose;

   11.7. Departamento direktoriaus nustatyta tvarka atsiskaito Departamento direktoriaus pavaduotojui už Poskyrio veiklą;

   11.8. teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja Poskyrio darbuotojų galimų tarnybinių nusižengimų ar darbo drausmės pažeidimų tyrimą;

   11.9. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento direktoriaus pavaduotojo pavedimus.

   12. Kai nėra Skyriaus vedėjo (atostogų, ligos, komandiruotės metu ar kai Skyriaus vedėjo pareigybė yra laisva), jo funkcijas atlieka vyriausiasis specialistas, kurio pareigybės aprašyme yra numatyta tokia funkcija, o jei laikinai nėra ir šią funkciją galinčio vykdyti vyriausiojo specialisto – kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas..

   13. Poskyrio darbuotojus priima į pareigas ir atleidžia iš jų Departamento direktorius teisės aktų nustatyta tvarka.

   ________________________

 • Aplinkos apsaugos departamento Alytaus valdyba
  Tel. 8 315 56746, El. p. alytaus.valdyba@aad.am.lt, Adresas: Kauno g. 69, LT-62107 Alytus
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Skirmantas Pocius
  Valdybos viršininkas

  PATVIRTINTA
  Aplinkos apsaugos Departamento
  prie Aplinkos ministerijos
  direktoriaus 2018 m. balandžio 10 d.
  įsakymu Nr. AD1-6

  APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
  ALYTAUS VALDYBOS NUOSTATAI

   

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Alytaus valdyba (toliau – Valdyba) yra Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamento) struktūrinis  padalinys.

  2. Valdybos paskirtis – siekiant užtikrinti teisėtumą ir teisėtvarką aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo srityje vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, išskyrus aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos srityse.

  3. Valdybos veiklos teritorija apima  Alytaus miesto, Alytaus rajono, Birštono, Druskininkų, Lazdijų rajono, Prienų rajono, Varėnos rajono savivaldybių teritorijas bei esant poreikiui vykdo valstybinę kontrolę kitoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

  4. Valdyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais ir teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, kitais teisės aktais, Departamento nuostatais taip pat šiais nuostatais.

  5. Valdyba yra Departamento struktūrinis padalinys. Valdybos buveinė: Kauno g. 69, 62107 Alytus.

   

  II. VALDYBOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

   

  6. Valdybos veiklos tikslai: 

  6.1. vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, išskyrus aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos srityse;

  6.2. pagal kompetenciją įgyvendinti valstybės politiką aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir taršos prevencijos, racionalaus gamtos išteklių naudojimo, atliekų (išskyrus radioaktyviąsias) tvarkymo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugos, žemės gelmių, vandens ir nuotekų valdymo srityse.

  7. Valdyba atlieka šias funkcijas:

  7.1. įgyvendindama 6.1 papunktyje nurodytą veiklos tikslą:

  7.1.1. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys vykdo aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus;

  7.1.2. organizuoja ir vykdo prevencinę veiklą, kuria siekiama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą, reikalavimų;

  7.1.3. kontroliuoja, ar teisėtai, laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų, fiziniai ir juridiniai asmenys naudoja žemės, žemės gelmių, paviršinių ir požeminių vandenų, aplinkos oro, augalijos, gyvūnijos bei kitus gamtos išteklius;

  7.1.4. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys pareigą atkurti gamtos išteklius, laiku ir tinkamai šią pareigą įvykdo;

  7.1.5. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi nustatytų teršalų išmetimo ir išleidimo į aplinką bei aplinkos kokybės reikalavimų normų;

  7.1.6. kontroliuoja, ar tinkamai vykdoma gamtos išteklių naudojimo, teršalų išmetimo į aplinką, apmokestinamųjų gaminių ir pripildytos gaminių apmokestinamosios pakuotės, atliekų apskaita, ar pateikiami teisingi šios apskaitos duomenys, tikrina, ar fiziniai ir juridiniai asmenys teisingai apskaičiuoja ir deklaruoja mokestį už išgaunamus valstybinius gamtos išteklius, ar teisingai apskaičiuoja mokestį už aplinkos teršimą;

  7.1.7. kontroliuoja, ar asmenys, kuriems yra išduoti taršos leidimai ar taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai, laikosi šiuose leidimuose nustatytų sąlygų ir reikalavimų, nustatytų aplinkos apsaugos normatyvų ir standartų;

  7.1.8. teisės aktų numatytais atvejais vykdo pavojingų objektų kontrolę;

  7.1.9. nustatyta tvarka įvertina aplinkos apsaugos įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimais padarytą žalą aplinkai;

  7.2. įgyvendindamas 6.2 papunktyje nurodytą veiklos tikslą:

  7.2.1. pagal kompetenciją vertina gamtinės aplinkos pokyčius, inicijuoja teršalų koncentracijos kontrolinius matavimus ekstremalių situacijų ar avarijų atvejais, atliktų tyrimų pagrindu teikia operatyvią informaciją apie ūkio subjektų taršos šaltinius ir jų išmetamų teršalų neatitikimą ribinėms vertėms, avarinės taršos tyrimų rezultatus;

  7.2.2. organizuoja medžioklės egzaminą ir  teisės medžioti suteikimą;

  7.2.3. teikia pasiūlymus suinteresuotoms institucijoms dėl gamtos išteklių naudojimo, aplinkos taršos reguliavimo bei aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo;

  7.2.4. teisės aktų nustatyta tvarka koordinuoja ir kontroliuoja įžuvinimo ir žuvų gelbėjimo nuo dusimo darbus valstybiniuose vandens telkiniuose;

  7.2.5. bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, nustatyta tvarka informuoja visuomenę apie aplinkos kokybės pokyčius, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;

  7.2.6. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

   

  III. VALDYBOS TEISĖS

   

  8. Valdybos teisės:

  8.1. nustatyta tvarka gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją, reikalingą Valdybos funkcijoms vykdyti;

  8.2. pagal kompetenciją atstovauti valstybės interesams teismuose ir kitose institucijose;

  8.3. pagal kompetenciją nagrinėti asmenų prašymus ir skundus, priimti administracinius sprendimus, individualius administracinius aktus. 

   

  IV. VALDYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   

  9. Valdybos veikla organizuojama vadovaujantis metiniu veiklos planu, kurį tvirtina Departamento direktorius. Metinis veiklos planas skelbiamas Departamento interneto tinklalapyje.

  11. Valdybos veiklą ir vidaus tvarką reglamentuoja Departamento direktoriaus tvirtinami Departamento darbo reglamentas, vidaus tvarkos taisyklės, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymai.

  12. Valdybai vadovauja viršininkas, kurį nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia Departamento direktorius. Valdybos viršininkas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Departamento direktoriui.

  13. Valdybos viršininkas:

  13.1. organizuoja Valdybos darbą, kad pagal suteiktą kompetenciją būtų įgyvendinami Departamento veiklos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

  13.2. pagal kompetenciją atstovauja Departamentui teisme ir kitose institucijose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

  13.3. teikia Departamento direktoriui arba kuruojančiam Departamento direktoriaus pavaduotojui Valdybos metines veiklos ataskaitas, atsiskaito už Valdybos veiklą;

  13.4. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Valdybos nuostatų;

  13.5. vykdo kitus su Alytaus valdybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Aplinkos apsaugos departamento strateginiai tikslai.

  14. Jei Valdybos viršininko laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus paskirtas Departamento valstybės tarnautojas.

  _____________