Patikrinimų kontroliniai klausimynai

Verslo priežiūros institucijų kontrolinių klausimynų rengimo ir atnaujinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 4-432/1R-169 (suvestinė redakcija nuo 2016 m. liepos 1 d.) „Dėl Verslo priežiūros institucijų kontrolinių klausimynų rengimo ir atnaujinimo tvarkos aprašo, Rizikos vertinimu pagrįstos ūkio subjektų veiklos priežiūros gairių ir Vienodos ir kokybiškos asmenų konsultavimo praktikos užtikrinimo gairių patvirtinimo“, numatytos konsultavimosi su ūkio subjektais procedūros:

„28.4. „parengus kontrolinius klausimynus, bet dar nepatvirtinus. Šiame etape rekomenduojama konsultuotis su ūkio subjektais trimis būdais:
28.4.1. atliekant bandomuosius patikrinimus pagal dar nepatvirtintą klausimyną; ūkio subjekto pastabos vertingos nustatant, kurie iš kontrolinių klausimų ūkio subjektams nėra visiškai aiškūs, yra nesuprantami; atlikdami bandomuosius patikrinimus inspektoriai taip pat gali įvertinti, ar kontroliniai klausimynai aiškūs patiems inspektoriams, ar kontrolinį klausimyną patogu pildyti, naudoti;
28.4.2. viešai paskelbiant nepatvirtintą kontrolinį klausimyną pastaboms gauti, taip sudarant sąlygas pateikti pastabas suinteresuotiems asmenims; priežiūros institucijai rekomenduojama skelbti kontrolinio klausimyno projektą savo interneto svetainėje, nurodant el. pašto adresą, kuriuo ūkio subjektai gali rašyti komentarus“.

Vadovaudamiesi Verslo priežiūros institucijų kontrolinių klausimynų rengimo ir atnaujinimo tvarkos aprašo nuostatomis, skelbiame paruoštus, bet dar nepatvirtintus kontrolinius klausimynus, kuriuos valstybiniai aplinkos apsaugos inspektoriai naudos kaip bandomuosius patikrinimų metu. Prašome ūkio subjektų pateikti savo pastabas ir nurodyti, kurie iš kontrolinių klausimynų klausimų nėra aiškūs ar yra nesuprantami. Pasiūlymus prašome pateikti iki 2019 m. birželio 1 d. el. paštu romualdas.slizauskas@aad.am.lt arba valstybiniam aplinkos apsaugos inspektoriui patikrinimo metu.

Kontroliniai klausimynai

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-03-26
UA-131744731-1